ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

 


Судија др Драгана Коларић

Драгана Коларић, девојачки Милићевић, рођена је 15. априла 1973. године у Београду. Школске 1991/1992. завршила је Земунску гимназију.  У 1992. години постаје редовни студент Правног факултета, Универзитета у Београду. Као један од најбољих студената, 1993. и 1995. године, награђена је посебним похвалама за свој рад и постигнут успех у стицању знања и савладавању градива. Дипломирала је 20. новембра 1996. године са просечном оценом 9,31.

Од 1. октобра 1997. године ради на Полицијској академији у звању асистента-приправника за предмет Кривично право. Мр Драгана Коларић изабрана је у мају 2001. године, на Полицијској академији, у звање и на радно место асистента за наставни предмет Кривично право. Докторску дисертацију под називом „Кривично дело убиства у нашем кривичном праву“ одбранила је 02.07.2007. године, на Правном факултету Универзитета у Београду. Наставно-научно веће Криминалистичко-полицијске академије, на седници одржаној 09.06.2008. године доноси одлуку о избору др Драгане Коларић у звање и на радно место доцента, а у  фебруару 2012. године у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област Казнено право, за наставни предмет Кривично право-општи део. Сенат високошколске установе  је 24.03.2016. године, донео Одлуку о избору проф. др Драгане Коларић у звање редовног професора за ужу научну област Казнено право, за наставни предмет Кривично право - општи део. Од избора у звање доцента Драгана Коларић изводи наставу на следећим наставним предметима Криминалистичко-полицијске академије: Кривично право - општи део (академске студије), Кривично право - општи и посебни део (струковне студије) и Међународно кривично право (мастер студије).

Проф. др Драгана Коларић је активно учествовала и у реализацији наставе на Правном факултету Универзитета у Београду (специјалистичке студије - настава на предмету Кривичноправно реаговање на тешке облике криминалитета, мастер студије -  где је била ангажована као стручњак са стране у извођењу наставе на предмету Међународно кривично право), мастер академским студијама Универзитета у Београду (смер „Тероризам, организовани криминал и безбедност“ – настава на предмету Кривичноправни аспекти борбе против тероризма, организованог криминала и корупције) и  од академске 2015/2016. године ангажована је на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Новом Саду, на предмету Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, на смеру „Национална безбедност“.

Проф. др Драгана Коларић је аутор већег броја реферата на међународним скуповима, научно-стручним скуповима водећег националног значаја и националног значаја,  аутор већег броја  оригиналних научних, стручних и прегледних чланака, као и неколико монографија и приручника. У периоду од 2013. до 2016. године била је главни и одговорни уредник часописа НБП - Журнал  за криминалистику и правo (NBP – Journal of Criminalistic and Law). Члан је Уредништва часописа Министарства унутрашњих послова Републике Србије  - „Безбедност“ (2015, 2016, 2017).

Од фебруара 2013. године до 12.04.2016. године обављала је послове продекана задуженог за научно-истраживачки рад на Криминалистичко-полицијској академији. Од 13.04.2016. до 21.12.2016. године обављала је функцију вршиоца дужности декана Криминалистичко-полицијске академије.

Народна Скупштина Републике Србије изабрала је 25. јула 2013. године проф. др Драгану Коларић за члана Одбора Агенције за борбу против корупције. За председника Одбора Агенције за борбу против корупције изабрана је 09. марта 2016. године. Функција члана и председника Одбора престала је 20. децембра 2016. Министарство правде Републике Србије именовало је, више пута, проф. др Драгану Коларић за члана Радне групе која ради на изменама и допунама Кривичног законика Србије и Закона о Агенцији за борбу против корупције. Проф. др Драгана Коларић је била рецезент Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Од децембра 2014. године члан је Председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.

За судију Уставног суда именована је у децембру 2016. године.

 Гордана Ајншпилер Поповић  • Лидија Ђукић • Татјана Ђуркић • др Драгана Коларић • др Тамаш Корхец           
• Весна Илић Прелић
• Снежана Марковић • Мирослав Николић • др Владан Петров  • др Наташа Плавшић            
• др Јован Ћирић • др Милан Шкулић •  др Тијана Шурлан                                                                               


• На врх странице