ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Уставном суду за 2019. годину


Република Србија

УСТАВНИ СУД                                                                 

Су број: 91/1                                                                                                                      

21. фебруара 2019. године

Б е о г р а д

 

 

            Уставни суд, на основу члана 5. тачка 5) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 85/15 – решење УС и 81/16 – одлука УС) и члана 27. став 2. тачка 16) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), на седници одржаној 21. фебруара 2019. године је донео

 

О Д Л У К У

о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Уставном суду

 

Максималан број запослених на неодређено време у Уставном суду за 2019. годину је 118 државних службеника и намештеника.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 85/15 – решење УС и 81/16 – одлука УС), утврђено је, поред осталог, да ће се максималан број запослених у јавном сектору одредити уз примену начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и ефикасности, као и начела прописаних посебним законом (члан 3. став 1.), као и да, изузетно од члана 4. став 1. овог закона, којим је утврђено да се актом Владе, за сваку календарску годину, утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему јавног сектора, Уставни суд својом одлуком утврђује максималан број запослених (члан 5. тачка 5)).

          Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда (пречишћен текст) Су. број 7/5-1 од 17. фебруара 2016. године и Су број: 125/1 од 22. фебруара 2018. године систематизована су 63 радна места са укупно 160 државних службеника и намештеника.

              Полазећи од наведеног, као и функција и унутрашњег уређења Стручне службе Уставног суда, организације радног процеса и потребног броја извршилаца за његово несметано функционисање, података о кадровским и финансијским ресурсима, одлучено је, применом наведених одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као у изреци.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УСТАВНОГ СУДА 

Весна Илић Прелић

 


• На врх странице