ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Уставном суду за 2017. годину


Република Србија                                                    

УСТАВНИ СУД

Су број: 157/1

8. март 2017. године

Б е о г р а д

 

            Уставни суд, на основу члана 5. тачка 5) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС) и члана 27. став 2. тачка 16)  Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), на седници одржаној 2. марта 2017. године, донео је

 

О Д Л У К У

о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Уставном суду за 2017. годину

 

Максималан број запослених на неодређено време у Уставном суду за 2017. годину је 126 државних службеника и намештеника.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), утврђено је, поред осталог, да ће се максималан број запослених у јавном сектору одредити уз примену начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и ефикасности, као и начела прописаних посебним законом (члан 3. став 1.), као и да, изузетно од члана 4. став 1. овог закона, којим је утврђено да се актом Владе, за сваку календарску годину, утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему јавног сектора, Уставни суд својом одлуком утврђује максималан број запослених (члан 5. тачка 5).

            Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда Су број: 391/1 од 18. јула 2013. године, Су број: 222/1 од 3. априла 2014. године, Су број: 392/1 од 17. јула 2014. године и Су број: 109/1 од 4. фебруара 2016. године систематизовано је 61 радно место са укупно 161 државним службеником и намештеником.

              Полазећи од наведеног, као и функција и унутрашњег уређења Стручне службе Уставног суда, организације радног процеса и потребног броја извршилаца за његово несметано функционисање, података о кадровским и финансијским ресурсима, одлучено је, применом наведених одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као у изреци.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УСТАВНОГ СУДА 

Весна Илић Прелић

 

 


• На врх странице