ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Уставном суду за 2016. годину


Република Србија

УСТАВНИ СУД                                                                

Су број: 113/1

4. фебруар 2016. године

Б е о г р а д

 

            Уставни суд, на основу члана 5. тачка 5) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 85/15) и члана 27. став 2. тачка 16)  Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), на седници одржаној 4. фебруара 2016. године је донео

 

О Д Л У К У

о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Уставном суду за 2016. годину

 

Максималан број запослених на неодређено време у Уставном суду за 2016. годину је 161 државни службеник и намештеник.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

                      Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 85/15 ), који је ступио на снагу 12. августа 2015. године, утврђено је, поред осталог, да ће се максималан број запослених у јавном сектору одредити уз примену начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и ефикасности, као и начела прописаних посебним законом (члан 3. став 1.), као и да, изузетно од члана 4. став 1. овог закона, којим је утврђено да се актом Владе, за сваку календарску годину, утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему јавног сектора, Уставни суд својом одлуком утврђује максималан број запослених (члан 5. тачка 5)), те да ће се акти из чл. 5, 18. и 30. овог закона донети у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 33. став 2.).

                    Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда Су број: 391/1 од 18. јула 2013. године, Су број: 222/1 од 3. априла 2014. године и Су број: 392/1 од 17. јула 2014. године систематизовано је 61 радно место са укупно 161 државним службеником и намештеником.

              Полазећи од наведеног, као и функција и унутрашњег уређења Стручне службе Уставног суда, организације радног процеса и потребног броја извршилаца за његово несметано функционисање, података о кадровским и финансијским ресурсима, одлучено је, применом наведених одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као у изреци.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УСТАВНОГ СУДА 

Весна Илић Прелић

 

 

 


• На врх странице