ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Уставном судуРепублика Србија

УСТАВНИ СУД

Су број: 473/1

9 . октобар 2015. године

Б е о г р а д

 

 

                         На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 42а став 1. тачка 1) Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - одлука УС) и члана 27. став 2. тачка 1) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), Уставни суд, на седници одржаној 8. октобра 2015. године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

о ближем уређивању поступка јавне набавке у Уставном суду

  

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет уређивања

Члан 1.

            Овим правилником (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује поступак планирања набавки, спровођење поступка јавних набавки и извршење уговора o јавним набавкама у Уставном суду, учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

 

Примена

Члан 2.

                        Правилник је намењен свим унутрашњим организационим јединицама Стручне службе Уставног суда (у даљем тексту: организационе јединице) које су, у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, укључене у планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.

                        Руководиоци унутрашњих организационих јединица су у обавези да упознају све државне службенике са правима, обавезама и начином поступања прописаним Правилником.

 

Циљеви Правилника 

Члан 3.

            Циљ Правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се обезбеди једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискриминације, да се обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама Уставног суда.

            Општи циљеви Правилника су:

            1) јасно и прецизно уређивање и усклађивање обављања свих послова јавних набавки, а нарочито планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама;

            2) утврђивање обавезе писане комуникације у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки;

            3) евидентирање свих радњи и аката током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавним набавкама;

            4) уређивање овлашћења и одговорности у свим фазама јавних набавки;

            5) контрола планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки;

            6) дефинисање услова и начина професионализације и усавршавања запослених који обављају послове јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и економичног обављања послова из области јавних набавки;

            7) дефинисање општих мера за спречавање корупције у јавним набавкама.

  

2. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ

 

Начин планирања набавки

Члан 4.

            План јавних набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским актом и мора бити усаглашен са буџетом Републике Србије и финансијским планом Уставног суда.

 

Критеријуми за планирање набавки

Члан 5.

               Критеријуми који се примењују за планирање сваке јавне набавке су:

1) да ли је предмет јавне набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним циљевима који су дефинисани прописима, планом и програмом међународне сарадње и другим релевантним документима;

2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета јавне набавке одговарају стварним потребама Уставног суда;

3) да ли је процењена вредност јавне набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (цена и остали услови јавне набавке);

4) да ли јавна набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;

5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће;

6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);

7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим уговорима;

8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл;

9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак јавне набавке, трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);

10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка јавне набавке, као и трошкови алтернативних решења.

 

Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну јавну набавку

Члан 6.

            Служба за опште и финансијске послове, која је задужена за координацију поступка планирања (у даљем тексту: Носилац планирања), пре почетка поступка пријављивања потреба за предметима јавних набавки, доставља организационим јединицама писмену инструкцију за планирање (у даљем тексту: Инструкција).

 

Инструкција за планирање

Члан 7.

            Инструкција садржи методологију за утврђивање и исказивање потреба за предметима јавних набавки, као и критеријуме који су од значаја за одређивање редоследа приоритета јавних набавки, оцену оправданости исказаних потреба и процену вредности јавне набавке.

            Инструкцијом се одређују полазни елементи за планирање потреба који се базирају на: подацима о извршеним јавним набавкама, стању залиха и очекиваним променама у вршењу појединих активности Уставног суда.

            Инструкцијом се одређује која организациона јединица планира које предмете јавних набавки.

 

Утврђивање стварних потреба за предметом набавке

Члан 8.

            Поступак планирања организационе јединице почиње утврђивањем стварних потреба за предметима јавних набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга организационе јединице и које су у складу са постављеним циљевима.

 

Провера исказаних потреба

Члан 9.

            Проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за планирање јавних набавки врши Носилац планирања.

            Након извршене провере, Носилац планирања обавештава руководиоце организационих јединица о свим уоченим неслагањима потреба са критеријумима за планирање јавне набавке.

 

Усклађивање стварних потреба са критеријумима за

планирање 

Члан 10.

            Након пријема обавештења из члана 9. Правилника, организационе јединице врше неопходне исправке и утврђују стварну потребу за сваку појединачну јавну набавку, о чему обавештавају Носиоца планирања.

 

Предмет јавне набавке и одређивања предмета набавке 

Члан 11.

Предмет јавне набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са Законом и Општим речником набавки.

Техничким спецификацијама се предмет јавне набавке одређује у складу са Законом и критеријумима за планирање јавних набавки, тако да се предмет јавне набавке опише на једноставан, јасан, објективан, разумљив и логично структуиран начин.

Одређивање процењене вредности јавне набавке 

Члан 12.

            Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета јавне набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета јавне набавке и спроведеног истраживања тржишта.

 

Испитивање и истраживање тржишта предмета јавне набавке 

Члан 13.

            Организационе јединице испитују и истражују тржиште сваког појединачног предмета јавне набавке и то тако што: испитују степен развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за задовољавање потреба Уставног суда на другачији начин и слично.

            Организационе јединице испитују и истражују тржиште на неки од следећих начина:

            - испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета јавне набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима);

            - истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима);

            - испитивање искустава других наручилаца;

            - примарно сакупљање података (анкете, упитници и др.)

            - на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.

 

Одређивање врсте поступка и обједињавање у јединствени поступак јавне набавке 

 Члан 14.

            Носилац планирања, након утврђивања списка свих предмета јавних набавки, одређује укупну процењену вредност истоврсних предмета јавне набавке на нивоу Уставног суда.

            Носилац планирања одређује врсту поступка за сваки предмет јавне набавке, у складу са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета јавне набавке и одговарајућим одредбама Закона.

            У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, Носилац планирања обједињује сва истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.

 

Одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује

Члан 15.

            Организационе јединице опредељују период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим прописима и реалним потребама, начелом економичности и ефикасности, а као резултат истраживања тржишта сваког предмета јавне набавке.

  

Одређивање динамике покретања поступка јавне набавке

Члан 16.

            Динамику покретања поступака јавних набавки опредељује Носилац планирања, у складу са претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет јавне набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.

 

Опредељивање и одређивање оправданости резервисане јавне набавке и заједничког спровођења јавне набавке

Члан 17.

            Организационе јединице, као резултат истраживања тржишта сваког предмета јавне набавке, опредељују да ли је оправдано спровести резервисану јавну набавку.

            Носилац планирања одређује да ли је оправдано заједничко спровођење јавне набавке, имајући у виду резултате истраживања тржишта сваког предмета јавне набавке и потребе Уставног суда.

 

Обавезе и овлашћења учесника у планирању 

Члан 18.

            Обавезе и овлашћења (одговорности) учесника у планирању су опредељени тако што, пре доношења годишњег Плана јавних набавки Уставног суда:

            - Носилац планирања израђује и доставља Инструкцију руководиоцима свих организационих јединица са табелама за пријављивање потреба и обавештава их о року за пријављивање потреба;

            - руководиоци организационих јединица утврђују и исказују потребе за предметима јавних набавки уз прецизно навођење свих података тражених Инструкцијом и достављају Носиоцу планирања документ о исказаним потребама;

            - Носилац планирања проверава исказане потребе тако што врши формалну, рачунску и логичку контролу предложених предмета, количина, процењене вредности, приоритета јавних набавки као и осталих података, и предлаже њихове исправке) и о томе обавештава руководиоце организационих јединица;

            - руководиоци организационих јединица врше неопходне исправке и утврђују стварне потребе за предметима јавних набавки, те достављају документ о исказаним потребама носиоцу планирања;

                        - Носилац планирања доставља прикупљене податке државном службенику у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија ради обједињавања истих на нивоу Уставног суда, на бази исказаних потреба, а у складу са Инструкцијама за израду буџета. Обједињене податке државни службеник доставља секретару Уставног суда који припрема предлог буџета Уставног суда за наредну годину и исти доставља Комисији за организациона и финансијска питања Уставног суда;

            - Комисија за организациона и финансијска питања разматра усклађеност пријављених потреба предмета јавних набавки са стварним потребама Уставног суда и оцењује оправданост пријављених потреба. Комисија за организациона и финансијска питања може од секретара Уставног суда, учесника у планирању и Носиоца планирања захтевати додатна објашњења и измене планираних предмета јавних набавке, количина, процењене вредности, редоследа приоритета;

            - Комисија за организациона и финансијска питања утврђује предлог буџета Уставног суда, који упућује председнику Уставног суда ради достављања на мишљење министарству надлежном за послове финансија;

- коначан предлог буџета Уставног суда утврђује се на седници Уставног суда.

 

Дефинисање обавеза и овлашћења учесника у поступку усвајања плана јавних набавки

Члан 19.

            Обавезе и овлашћења учесника у поступку усвајања плана јавних набавки су дефинисани тако што:

            - Носилац планирања на основу донетог закона којим се уређује буџет Републике Србије припрема Предлог плана јавних набавки, тако што усклађује податке у документу о исказаним потребама са износима средстава која су одобрена буџетом;

            - Носилац планирања сачињава обавештење о потреби усаглашавања и корекцији документа о исказаним потребама са средствима опредељеним Уставном суду законом којим се уређује буџет Републике Србије, са јасним инструкцијама о реду приоритета јавних набавки, критеријумима и мерилима доставља руководиоцима унутрашњих организационих јединица ради израде корекције документа о исказаним потребама, који је основ за израду Предлога плана јавних набавки;

            - руководиоци организационих јединица достављају корекције исказаних потреба набавки добара и услуга Носиоцу планирања;

                    - Носилац планирања уноси корекције исказаних потреба за јавним набавкама, које су усклађене са законом којим се уређује буџет Републике Србије и припрема Предлог плана јавних набавки који доставља секретару и председнику Уставног суда.

 

3. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Доношење Плана јавних набавки

Члан 20.

            Годишњи план јавних набавки усваја се на седници Уставног суда.  

 

Достављање Плана јавних набавки надлежним државним органима

Члан 21.

            План јавних набавки Носилац планирања доставља руководиоцима организационих јединица.

            План јавних набавки Носилац планирања у року од десет дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки.

            Ако поједини подаци из Плана јавних набавки представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим с еуређује тајност података, ти подаци из плана се неће објавити.

            У случају из претходног става овог члана, Носилац планирања План јавних набавки у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

Измене и допуне Плана јавних набавки

Члан 22.

            Измене и допуне Плана јавних набавки Носилац планирања у року од десет дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки.

 

4. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Праћење извршења Плана јавних набавки

Члан 23.

             Носилац планирања и учесници у планирању у делу који су планирали дужни су да прате извршење Плана јавних набавки по различитим критеријумима (позицији плана, предмету набавке, врсти поступка, броју закључених уговора, добављачима, реализацији и важењу појединачних уговора и сл).

            Носилац планирања, у склопу Инструкција даје упутство руководиоцима организационих јединица у вези са начином и роковима за праћења и достављања података о извршењу Плана јавних набавки, за одређене предмете јавних набавки.

 

Сачињавање и достављање извештаја о извршењу Плана јавних набавки

Члан 24.

            Носилац планирања доставља Управи за јавне набавке тромесечни извештај о спроведеним поступцима и закљученим уговорима о јавној набавци, о обустављеним и поништеним поступцима јавне набавке, као и извештај о извршењу уговора о јавној набавци, у складу са Законом.

  

Циљеви поступка јавне набавке

Члан 25.

            У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке, који се односе на:

1)              целисходност и оправданост јавне набавке - прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;

2)              економично и ефикасно трошење јавних средстава, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;

3)              ефективност (успешност) - степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке;

4)              транспарентно трошење јавних средстава;

5)              обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке;

6)              заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;

7)              благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе несметаног одвијања делатности Уставног суда и благовременог задовољавања потреба осталих корисника.

 

Достављање, пријем писмена и комуникација у пословима јавних набавки 

Члан 26.

            Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки обавља се преко писарнице Уставног суда.

 

Евидентирање и чување понуда и обавеза чувања података

Члан 27.

            Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни понуде, запослени у одсеку писарнице обавезно мора назначити датум и тачно време пријема.

            Уколико лице из става 1. овог члана утврди неправилности приликом пријема понуде, дужан је да о томе сачини белешку и достави је руководиоцу Службе за опште и финансијске послове.

            Руководилац службе за опште и финансијске послове чува примљене понуде у затвореним ковертама до отварања понуда када их предаје Комисији за јавну набавку.

            Пријем понуда потврђује се потписом председника Комисије за јавну набавку или члана комисије, у посебној евиденцији о примљеним понудама.

            Одсек писарнице и Служба за опште и финансијске послове, као и сви запослени који су имали увид у податке о достављеним понудама, дужни су да чувају као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

 

Пријем понуда електронским путем

Члан 28.

            Електронску пошту заинтересована лица достављају на имејл адресе које су одређене за пријем поште у електронском облику, у складу са законом или посебним прописом.

            Ако се при пријему, прегледу или отварању електронске поште утврде неправилности или други разлози који онемогућавају поступање по овој пошти, та пошта се преко имејл налога враћа пошиљаоцу, уз навођење разлога враћања.

            Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем имејл налога (корисничке адресе) или на други погодан начин.

 

Лице овлашћено за потписивање аката у поступку јавне набавке

Члан 29.

            Сва акта у поступку јавне набавке потписује председник Уставног суда, односно лице које овласти председник Уставног суда, сем аката које у складу са одредбама Закона потписује Комисија за јавну набавку.

 

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Захтев за покретање поступка јавне набавке

Члан 30.

 

            Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси организациона јединица која је корисник набавке (у даљем тексту: Подносилац захтева).
            Захтев из става 1. овог члана подноси се уколико је јавна набавка предвиђена годишњим Планом јавних набавки Уставног суда.
            Захтев из става 1. овог члана подноси се Служби за опште и финансијске послове у року за покретање поступка који је одређен Планом јавних набавки.

 

            Подносилац захтева дужан је да наведе предмет јавне набавке, процењену вредност, техничке спецификације, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, техничке прописе и стандарде који се примењују, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, одржавање, гарантни рок, тако да не користи дискриминаторске услове и техничке спецификације.

 

Поступање по захтеву за покретање поступка јавне набавке

Члан 31.

            По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке, Служба за опште и финансијске послове проверава да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка предвиђена Планом јавних набавки Уставног суда за текућу годину.

            Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне елементе, исти се без одлагања враћа Подносиоцу захтева на исправку и допуну, која мора бити учињена у најкраћем могућем року.

            Уколико поднети захтев садржи све неопходне елементе, захтев се доставља руководиоцу Службе за опште и финансијске послове који одобрава поднети захтев.

 

Начин поступања по одобреном захтеву за покретање поступка јавне набавке

Члан 32.

            На основу одобреног захтева, Служба за опште и финансијске послове сачињава предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о именовању Комисије за јавну набавку, које, заједно са захтевом за покретање поступка јавне набавке и осталом пратећом документацијом, упућује секретару Уставног суда ради достављања председнику Уставног суда.

               Одлуку о покретању поступка јавне набавке и решење о именовању комисије за јавну набавку доноси председник Уставног суда.

 

Састав комисије за јавну набавку

Члан 33.

            Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) има три члана од којих је један лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, а један који има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке.

            Решењем се именују и заменици чланова Комисије.

            Чланови Комисије именују се из реда запослених у Служби за опште и финансијске послове и корисника набавке, а могу бити именовани и чланови из других унутрашњих организационих јединица уколико за то постоји објективна потреба.

            У Комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне набавке. Након доношења решења, чланови Комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.

            Уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса или уколико у току поступка јавне набавке сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без одлагања обавештавају председника Уставног суда.

 

Пружања стручне помоћи Комисији

Члан 34.

            Организационе јединице су дужне да у оквиру свог делокруга послова пруже стручну помоћ Комисији.

            У случају потребе за стручном помоћи, Комисија се писаним путем обраћа надлежној унутрашњој организационој јединици.

            Организациона јединица од које је затражена стручна помоћ Комисије, дужна је да писаним путем одговори на захтев Комисије, у року који одређује Комисија.

            Уколико организациона јединица не одговори Комисији или не одговори у року, Комисија обавештава председника Уставног суда, ради предузимања одговарајућих мера.

 

Припремање конкурсне документације

Члан 35.

            Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, у складу са Законом и подзаконским актима

            Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским актом којим су уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних набавки.

            Конкурсна документација мора бити потписана од стране Комисије најкасније до дана објављивања.

            Додатне информације или појашњења и потребне измене и допуне конкурсне документације, сачињава Комисија.

 

Објављивање огласа о јавној набавци

Члан 36.

            Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у поступку јавне набавке врши Служба за опште и финансијске послове за потребе Комисије за јавну набавку, у складу са Законом.

 

Отварање понуда

Члан 37.

            Приликом отварања понуда Комисија сачињава записник, који садржи податке предвиђене Законом.

            Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда доставља се записник у року од три дана од дана отварања.

 

Стручна оцена и састављање извештаја о стручној оцени понуда

Члан 38.

            Комисија је дужна да, након отварања понуда, приступи стручној оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини Извештај о стручној оцени понуда.

            За оцену техничких спецификација и докумената нарочито је одговоран члан Комисије који поседује стручно знање о предмету набавке. За оцену понуде са финансијског аспекта нарочито је одговоран члан Комисије који поседује стручно знање из области финансија, а за сва остала питања нарочито је одговоран председник Комисије.

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи све обавезне податке прописане Законом.

            Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.

 

Предлози аката у поступку јавне набавке и њихово достављање

Члан 39.

            У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, Комисија припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о признавању квалификације.

            Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се на потпис председнику Уставног суда.

            Потписана одлука се доставља понуђачима путем поште препоручено са повратницом, у року од три дана од дана доношења.

 

Начин поступања у току закључивања уговора 

Члан 40.

            По истеку рока за подношење захтева за заштиту права након доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен, Служба за опште и финансијске послове сачињава предлог уговора, а исти мора одговарати моделу уговора из конкурсне документације.

            Уговор потписује председник Уставног суда, односно лице које овласти председник Уставног суда.

            Након потписивања уговора, Служба за опште и финансијске послове доставља примерке уговора на потписивање другој уговорној страни.

            Служба за опште и финансијске послове доставља потписани примерак уговора кориснику набавке.

 

Поступање Комисије у случају подношења захтева за заштиту права 

Члан 41.

            Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са Законом.

  

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке

Члан 42.

            Служба за опште и финансијске послове пружа стручну помоћ Комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.

            За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: председник Уставног суда, секретар Уставног суда, руководилац Служба за опште и финансијске послове и Комисија.

            Акте у поступку јавне набавке сачињава руководилац Службе за опште и финансијске послове, а Комисија сачињава конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда.

                        Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује Комисија.

            Техничке спецификације предмета јавне набавке одређује подносилац захтева и одговоран је за исте, а дужан је да потпише и овери сваку страницу техничких спецификација.

            Техничке спецификације, као обавезан део конкурсне документације, подносилац захтева одређује на начин који ће омогућити задовољавање стварних потреба наручиоца и истовремено омогући широком кругу понуђача да поднесу одговарајуће понуде.

            Комисија може извршити измене техничких спецификација, уз претходно прибављену сагласност подносиоца захтева.

            Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту, техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.

            Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши Комисија.

            Модел уговора сачињава Комисија, а уколико модел уговора који Комисија припрема као саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, Комисија може захтевати стручну помоћ унутрашњих организационих јединица.

            У поступку заштите права Комисија може захтевати стручну помоћ других унутрашњих основних организационих јединица у оквиру Стручне службе Уставног суда. Ако је захтев за заштиту права уредан, благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица, Комисија је дужна да, на основу чињеничног стања, одлучи по поднетом захтеву тако што са примљеним захтевом за заштиту права предузима радње на начин, у роковима и по поступку који је прописан Законом.

            За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је руководилац наручиоца.

            Служба за опште и финансијске послове прикупља податке, сачињавања и доставља извештај о јавним набавкама Управи за јавне набавке врши.

 

Обезбеђивања конкуренције 

Члан 43.

            Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.

 

Обавеза чувања поверљивих података

Члан 44.

            Служба за опште и финансијске послове, чланови Комисије, као и сви запослени који су имали увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

            Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

            Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.

 

Чување понуда и друге документације

Члан 45.

 

            Понуде и сва документација из поступка јавне набавке, чувају се у Служби за опште и финансијске послове до извршења уговора, након чега се доставља надлежној унутрашњој организационој јединици на архивирање.

Захтев за заштитом поверљивости податакa

Члан 46.

 

            У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

            Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

 

Евидентирања радњи и аката у вези са јавним набавкама и њихово чување

Члан 47.

            У Уставном суду се евидентирају све радње и акти током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке, чува сва документација везана за јавне набавке, у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива.

            Служба за опште и финансијске послове је дужна да прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да Управи за јавне набавке доставља тромесечни извештај.

            Тромесечни извештај из става 2. овог члана потписује секретар Уставног суда.

            Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави поступка, Служба за опште и финансијске послове сву документацију доставља Одсеку писарнице ради архивирања, који чува сву документацију везану за јавне набавке, у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива.

            Служба за опште и финансијске послове води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, у електронској форми.

 

5. КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Лице овлашћено за контролу јавних набавки

Члан 48.

                   Контролу јавних набавки врши секретар Уставног суда.

            Секретар Уставног суда независно спроводи контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки.

 

Садржина поступка контроле јавних набавки

Члан 49.

                        Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката Уставног суда у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, и то:

1)              поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности Уставног суда;

2)              критеријума за сачињавање техничке спецификације;

3)              начина испитивања тржишта;

4)              оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора;

5)              начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе;

6)              извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова;

7)              стања залиха;

8)              начина коришћења добара и услуга.

 

Годишњи план контроле јавних набавки

Члан 50.

            Контрола јавних набавки се спроводи у складу са донетим годишњим планом контроле, који припрема секретар Уставног суда у року од 10 дана од дана доношења плана јавних набавки.

            План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, циљ контроле, субјект контроле, оквирне датуме вршења контроле.

            Предмет контроле се одређује на основу: вредности поступка, предмета набавке, процене ризика, учесталости набавке и др.

            План контроле се доставља председнику Уставног суда.

 

Измена годишњег плана контроле јавних набавки

Члан 51.

            Измена годишњег плана контроле се врши на начин и по поступку за доношење плана контроле јавних набавки.

 

Ванредна контрола јавних набавки

Члан 52.

            Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, спровођења или извршења набавки, а чија контрола није предвиђена планом контроле за текућу годину, може се спровести и ванредна контрола.

            Ванредну контролу врши секретар Уставног суда, након што о контроли и разлозима за њено спровођење упозна председника Уставног суда.

            Ванредна контрола се спроводи по поступку за спровођење редовних контрола.

            Контрола се може вршити у току и након планирања набавки, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци.

            Вршење контроле не задржава поступак планирања, спровођења или извршења набавки. 

 

Обавезе организационих јединица у поступку

контроле

Члан 53.

            У току вршења контроле јавних набавки, организационе јединице су дужне да доставе секретару Уставног суда тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у року који омогућава унутрашњој организационој јединици да припреми и достави тражену документацију или информације.

            Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.

  

Нацрт извештаја о спроведеној контроли

Члан 54.

              Секретар Уставног суда сачињава нацрт извештаја о спроведеној контроли који доставља субјекту контроле на изјашњење. На нацрт извештаја, субјекат контроле може дати писани приговор у року од осам дана од дана достављања нацрта. На основу приговора субјекта контроле секретар Уставног суда може изменити налаз контроле уколико је приговор образложен и садржи доказе који потврђују наводе из приговора.

 

Извештај о спроведеној контроли и његова садржина

Члан 55.

            Након усаглашавања нацрта извештаја, секретар Уставног суда сачињава извештај о спроведеној контроли који доставља председнику Уставног суда и субјекту контроле.

            Извештај о спроведеној контроли садржи:

1)              циљ контроле,

2)              предмет контроле,

3)              време почетка и завршетка контроле,

4)              име лица које је вршило контролу,

5)              списак документације над којом је остварен увид током контроле,

6)              налаз, закључак, препоруке и предлог мера,

7)              потпис лица које је вршило контролу,

8)              препоруке које се односе на:

(1)             унапређење поступка јавних набавки код наручиоца;

(2)             отклањање утврђених неправилности;

(3)             спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке;

(4)            предузимање мера на основу резултата спроведене контроле.

 

Годишњи извештај о спроведеним контролама

Члан 56

                        Секретар Уставног суда сачињава годишњи извештај о спроведеним контролама који подноси председнику Уставног суда, најкасније до 31. децембра текуће године.

  

6. НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Достављање уговора и потребне документације унутар наручиоца

Члан 57.

               Служба за опште и финансијске послове непосредно по закључењу уговора о јавној набавци, уговор доставља:

               - организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија;

               - другим организационим јединицама, ако су укључене у праћење извршења уговора као корисници испоручених добара, пружених услуга или изведених радова или на чије ће активности утицати извршење уговора.

 

Комуникације са другом уговорном страном

у вези са извршењем уговора

Члан 58.

               Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

               Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци врши руководилац Службе за опште и финансијске послове, односно друго лице из те Службе које одреди руководилац Службе, односно, по налогу секретара Уставног суда, руководилац организационе јединице у чијем је делокругу располагање добрима, услугама или радовима који су предмет уговора о јавној набавци (у даљем тексту: организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци).

 

Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама

Члан 59.

               Руководилац из члана 58. став 2. Правилника писаним налогом одређује лице које ће вршити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, односно које ће вршити остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.

 

Провера квантитета и квалитета испоручених добара, пружених услуга или изведених радова

Члан 60.

               Лице које је задужено да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, проверава:

               - да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном;

               - да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.

 

Записник о извршеном пријему добара, услуга или радова

Члан 61.

               Лице које је именовано да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, сачињава:

               - записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се потврђује пријем одређене количине и тражене врсте добара, услуга или радова, као и пријем неопходне документације (уговор, отпремница, улазни рачун и сл.) и

               - записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се потврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају уговореним.

               Записници се потписују од стране запосленог из става 1. овог члана и овлашћеног представника друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна.

Рекламациони записник

Члан 62.

               У случају када лице које је одређено да врши радње у вези са праћењем извршења уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, сачињава и потписује рекламациони записник, у коме наводи у чему испорука није у складу са уговореним.

               Служба за опште и финансијске послове доставља другој уговорној страни рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем уговора.

               Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.

 

Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање

Члан 63.

               Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актом Уставног суда којим се уређује буџетско рачуноводство и истог дана се достављају организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна. Организациона јединица врши контролу података који се односе на врсту, количину, квалитет и цене добара, услуга или радова. После контроле ових података, на рачуну се потписују запослени који је у складу са писаним налогом извршио квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова и руководилац организационе јединице у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, чиме потврђују тачност тих података.

               Након извршене контроле и комплетирања пратеће документaције за плаћање, рачун се обрађује и даје на плаћање.

 

Реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења

Члан 64.

               У случају када утврди испуњеност услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења, организациона јединица у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија врши реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења у складу са важећим прописима.

               Организациона јединица из става 1. овог члана води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијског обезбеђења.

 

Обавештавање о постојању доказа за негативне референце 

Члан 65.

               У случају постојања доказа за негативне референце, Служба за опште и финансијске послове исте без одлагања доставља Управи за јавне набавке.

 

Стављање добара на располагање корисницима унутар наручиоца

Члан 66.

               Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа – требовање, који организационој јединици у чијем је делокругу магацинско пословање достављају руководиоци организационих јединица.

Поступање у случају потребе за изменом уговора

Члан 67.

               У случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, oрганизациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци проверава да ли су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци.

               Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци, Служба за опште и финансијске послове израђује предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора, које доставља на потпис председнику Уставног суда.

               Служба за опште и финансијске послове.у року од три дана од дана доношења одлуке о измени уговора одлуку објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке.

 

Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року

Члан 68.

               Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу уговорну страну.

               Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са уговором, организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавним набавкама проверава испуњеност услова за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, уколико су за то испуњени услови, обавештава запосленог за материјално-финансијске послове, која реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

               Служба за опште и финансијске послове одмах и без одлагања доставља Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.

 

Извештај о извршењу уговора

Члан 69.

               Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:

               - опис тока извршења уговора;

               - укупну реализовану вредност уговора;

               - уочене проблеме током извршења уговора;

               - евентуалне предлоге за побољшање.

  

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки

Члан 70.

               Уставни суд ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки.

               Програм усавршавања запослених који обављају послове јавних набавки сачиниће организациона јединица у чијем су делокругу кадровски послови.

 

Завршна одредба

Члан 71.

               Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли Уставног суда.

 

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                        Весна Илић Прелић, с.р.

 


• На врх странице