ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Председник и заменик председника Уставног суда


Уставни суд има председника кога бирају судије Уставног суда из свог састава, на предлог најмање троје судија, тајним гласањем, већином гласова свих судија, на период од три године, са могућношћу поновног избора. У случају да председник Уставног суда не буде изабран, функцију председника, до избора, врши заменик председника, а ако није изабран ни заменик председника, најстарији судија.

Председник Уставног суда представља Уставни суд, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, усклађује рад Уставног суда, стара се о спровођењу аката Уставног суда и врши друге дужности утврђене овим законом, Пословником и другим актима Уставног суда и истовремено обавља и дужност судије.

Уставни суд има заменика председника, који замењује председника Уставног суда, у случају његовог одсуства или спречености, и који истовремено обавља и дужност судије. На избор и мандат заменика председника Уставног суда примењују се правила која се односе на избор и мандат председника Уставног суда.

 


• На врх странице