ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Јавни конкурс за попуњавање положаја


 

Република Србија

УСТАВНИ СУД

 

                        На основу члана 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 8. Правилника о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у Стручној служби Уставног суда, Су број 145/08 од 29. маја 2008. године и Су број 70/1 од 21. јануара 2016. године, Уставни суд оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

                        I Орган у коме се раднo местo попуњава

                        Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15.

                        II Положај који се попуњава

                       1. Заменик секретара Уставног суда – трећа група положаја, број државних службеника на положају: 1.

                        Опис послова: помаже секретару Уставног суда у обављању послова, а нарочито послова који се односе на организовање и припремање седница Суда, израду и достављање материјала потребних за рад и одлучивање Суда и његових радних тела, обезбеђивање потребних услова за рад радних тела Суда, објављивање аката Суда, као и припрему предлога програма, планова рада и годишњег прегледа рада Суда и старање о њиховом извршењу; стара се о расподели уставносудских предмета, у складу са актима Суда; координира израду годишњег извештаја о раду Стручне службе; помаже секретару Уставног суда у обезбеђивању и унапређивању рада Суда и непосредно организује, координира и руководи пословима који се односе на сагледавање потреба и предлагање техничко-технолошког унапређења рада које је у функцији остваривања надлежности Суда; замењује секретара у случају његове одсутности или спречености; до постављења руководиоца Службе за нормативну контролу и друге послове, као и у случају његове одсутности, непосредно руководи, организује и координира рад Службе; обавља и друге послове које му одреди секретар Уставног суда, као и послове по налогу, односно овлашћењу председника Уставног суда.

                        Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни или државни стручни испит, најмање десет година радног искуства у струци, познавање енглеског или другог светског језика и рада на рачунару (Word, Excel, Internet). 

                        Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање уставноправног система и организације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, организација и рад Уставног суда и других прописа који се односе на делокруг рада положаја који се попуњава, логичко и аналитичко резоновање, способност комуникације и креативност провериће се усмено, познавање једног светског језика провериће се увидом у доказ о познавању тог језика, а знање рада на рачунару увидом у доказ о знању рада на рачунару или практичном провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.         

                        III Место рада 

                        Београд, Булевар краља Александра 15. 

                        IV Услови на положају: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.

                        V Трајање рада на положају

                        Рад на положају траје пет година 

                        VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

                        Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

                        Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

                        VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном правосудном или државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о најмање десет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); доказ о знању енглеског или другог светског језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци) и доказ о знању рада на рачунару.

                        Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

                        Учесник јавног конкурса за попуну положаја који нема положен државни стручни испит дужан је да достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

                        Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

                        Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

                         Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

                        Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

                        Пример изјаве се налази на сајту Уставног суда www.ustavni.sud.rs у рубрици „Конкурси“. Кликом на линк www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Obrazac_izjave_1.doc може се преузети пример изјаве.

                        VIII Адреса на коју се подносе пријаве

                        Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком: "За јавни конкурс за попуњавање положаја".

                        IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду од 10 - 12 часова

                         Севера Марковић, тел: 285-5064.

                        X Напомене

                        Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

                        Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

                        Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

__________________________________

Јавни конкурс за попуњавање положаја објављен је у листу „Послови“, број 723 од 26. априла 2017. године.
 

 


• На врх странице