ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Ставови Уставног суда


 

 Став Уставног суда о поступању по представци, жалби или уставној жалби изјављеној против одлуке, решења или закључка Уставног суда

 Ставови Уставног суда од 1991. до 2009. године - Пречишћен текст

 Ставови Уставног суда у поступку испитивања и одлучивања по уставној жалби

Став о оцени сагласности општег акта са републичким прописом донетим за извршавање закона или са другим општим актом који је био основ за доношење оспореног општег акта

 Ставови Уставног суда о питањима накнаде нематеријалне штете и о уредности пуномоћја у поступку по уставној жалби

Ставови Уставног суда - избор судија и заменика јавних тужилаца

Ставови Уставног суда у поступку по жалбама неизабраних судија - изузеће судије

Ставови о условима и начину одржавања расправе у поступку по жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције

Став у поступку испитивања уставних жалби у вези са радњом нечињења - пропуштање да се донесе одлука о молби осуђеног за условни отпуст

Допуна става Уставног суда - поступање по представци, жалби или уставној жалби изјављеној против одлуке, решења или закључка Уставног суда

Став Уставног суда који се односи на поступак испитивања уставне жалбе

Став Уставног суда који се односи на рок застарелости за накнаду штете проузроковане кривичним делом

Став у поступку испитивања уставних жалби који се односи на дозвољеност ревизије


Ставови поводом допуна уставних жалби, односно благовремености накнадних понесака и захтева у поступку по уставној жалби 

Правна природа акта Владе о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе 

Став Уставног суда о специјалном пуномоћју за изјављивање уставне жалбе
 


Пример специјалног пуномоћја за изјављивање уставне жалбе
 

Став Уставног суда о поступању у предметима у којима након расправљања на седници Суда није донета одлука
 

 


• На врх странице