ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Забрањени регистрација и деловање "Националног строја"


Београд - Уставни суд утврдио је данас да је организација "Национални строј" тајно удружење чије је деловање забрањено Уставом и донео одлуку о забрани њеног уписа у државни регистар.

Према званичном образложењу одлуке, суд је забранио тој организацији да делује, промовише и шири своје програмске циљеве и идеје и утврдио да су "државни и други органи и организације дужни да у оквиру својих надлежности и овлашћења предузму мере у циљу спровођења те одлуке".

У образложењу, објављеном на сајту Уставног суда, истакнуто је да су тајна удружења "забрањена по сили Устава", па да с тога одлука суда значи да је утврђено да та организација има караткер тајног удружења.

Како се наводи, такво становиште суда је утемељено на чињеници да "Национални строј" није уписан у регистре политичких странака, удружења, нити у одговарајуће регистре који су вођени у складу са законима који су били на снази до ступања на снагу важећих закона о политичким странкама и о удружењима.

Такође, како је наведено, та организација има Статут, као и Програм, Проглас за политичко деловање и такозване Активистичке савете који према својој садржини представљају опште акте којима су јасно утврђени циљеви ове организације и начини њиховог остваривања.

Статутом је уређен симбол визуелног идентитета, али, према Статуту, организација "нема званичне просторије или поштанску адресу", већ се контакти успостављају "лично - по препоруци или и-мејлом", а "нема званично чланство".

Из одредби Статута, Програма, Прогласа и "Активистичких савета", како је наведено, Уставни суд је утврдио да ту организацију чине лица која су јој приступила због заједничког деловања на остваривању прокламованих циљева, а који се у наведеним актима означавају појмовима "активисти", "припадници" или "саборци".

У образложењу се каже да су наведеним актима јасно и детаљно уређена њихова права, обавезе и одговорности, као и начин и услови под којима неко може приступити "Националном строју", па активиста "Националног строја", према одредбама Статута, може бити "искључиво припадник беле аријевске расе".

Према Статуту, организација "нема вођу, ни вођство", а у формалноправном смислу не постоји лице овлашћено за заступање организације, нити се из Статута или других општих аката може утврдити да постоје званични органи са прописаним овлашћењима.

Из правоснажне пресуде Врховног суда Србије од 6. јуна 2008. године, као и достављеног Извештаја МУП - а, неспорно се утврђује да фактички постоје лица која, за разлику од "обичних активиста", организују, осмишљавају и усмеравају конкретне активности организације, додаје се у образложењу.

Суд је такође утврдио да, иако Статутом формално није уређена унутрашња организација и начин финансирања организације, та питања заправо уређује такозвани Проглас за политичко деловање, који се односи на "организацију и финансирање".

Како је наведено, из њега произлази да "Национални строј" делује преко "група-ћелија", које чине "до пет људи са координатором" и да се финансира из чланарине и других договорених начина "самофинансирања".

Наводи се и да су, насупрот законским обавезама да се подаци који се односе на политичку странку, односно удружење грађана учине доступним јавности, правила "Националног строја" усмерена да се сакрије податак који би могао да доведе до идентификације оснивача, руководиоца и чланова, као и до тога где је седиште, односно из ког места, ко и на који начин организује њено деловање.

Током поступка суд је утврдио да је "Национални строј" основан ради остваривања циљева забрањених Уставом - кршења зајемчених људских и мањинских права и изазивања расне и националне мржње. Такав став суда се темељи у Статутом и Програмом прокламованим циљевима којима се промовишу расна и национална неједнакост.

Са друге стране, та организација активно делује на остваривању прокламованих циљева, подстицањем и упућивањем својих припадника, између осталог, да "науче да користе и одржавају сво оружје које им је на располагању", да скупљају чињенице, информације и податке неопходне за "ствар", да буду у форми и "увек спремни за улични сукоб с непријатељем"...

Припадници те организације се подстичу и упућју и да формирају "екипу за тренирање", да посећују скупове "непријатеља" и снимају шта се ради, да се, "уколико су нападнути на сред улице, боре до последње капи крви, како би непријатељ знао да са њима не сме имати посла", наведено је у образложењу.

(Тањуг, 2. јун 2011)


• На врх странице