ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Ставови и закључци Уставног суда


петак, 15. фебруар 2008

Ставови и закључци Уставног суда о поступању Уставног суда у предметима за оцену уставности закона и оцену уставности и законитости других прописа и општих аката, док тече рок за њихово усклађивање с новим Уставом


Уставни суд, на седници од 14. фебруара 2008. године, утврдио је следеће


С Т А В О В Е


1. У поступку нормативне контроле Уставни суд оцењује уставност закона и других општих аката искључиво у односу на важећи Устав.

2. Уставни суд ће оцењивати уставност закона, односно уставност и законитост републичких прописа за извршавање закона донетих на основу Устава Републике Србије од 1990. године, након протека рокова за њихово усклађивање с Уставом Републике Србије од 2006. године, прописаних Уставним законом за спровођење Устава, односно законом.

3. Уставни суд ће застати са поступком оцењивања уставности закона, односно уставности и законитости републичких прописа за извршавање закона донетих на основу Устава Републике Србије од 1990. године, до истека рокова за њихово усклађивање с Уставом Републике Србије од 2006. године, прописаних Уставним законом за спровођење Устава, односно законом.

4. У предметима нормативне контроле покрајинских прописа, прописа јединица локалне самоуправе, као и других општих аката, Уставни суд ће поступати на начин утврђен у ставовима 2. и 3.

5. Уставност закона донетог на основу Устава Републике Србије од 1990. године, који је измењен, односно измењен и допуњен у року за његово усклађивање с Уставом Републике Србије од 2006. године, оцењиваће се у целини у односу на тај Устав.


На истој седници, Уставни суд је усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ


1. Кад је у току поступка за оцену уставности закона, односно оцену уставности и законитости другог прописа или општег акта, који је започео пре ступања на снагу Устава од 2006. године, оспорени акт престао да важи, Уставни суд ће донети:
1) закључак о одбацивању иницијативе, на основу одредбе члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, или
2) решење о обустави поступка, на основу одредбе члана 46. тачка 7) Закона о Уставном суду, ако је поступак покренут предлогом овлашћеног предлагача или решењем Уставног суда о покретању поступка.

2. У предметима за оцену уставности закона, односно оцену уставности и законитости других прописа или општих аката, у којима је поступак започет пре ступања на снагу Устава Републике Србије од 2006. године, Уставни суд ће, након протека рока за усклађивање оспореног акта, писмено затражити од подносиоца иницијативе да у року, који не може бити краћи од 15 дана, допуни поднету иницијативу, тако што ће навести одредбе Устава Републике Србије од 2006. године у односу на које тражи оцену уставности и разлоге на којима заснива тако уређен захтев, уз упозорење да ће у случају непоступања по захтеву Суда у остављеном року иницијатива бити одбачена.
Уколико подносилац иницијативе не поступи на захтев Суда у остављеном року, Уставни суд ће, применом одредбе члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, иницијативу одбацити.

3. У предметима за оцену уставности закона, односно оцену уставности и законитости других прописа или општих аката, у којима је предлогом овлашћеног предлагача или решењем Уставног суда поступак покренут пре ступања на снагу Устава Републике Србије од 2006. године, Уставни суд ће, након протека рока за усклађивање оспореног акта, поступати у складу са Законом о Уставном суду.

• На врх странице