ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седнице Уставног суда, одржане 4. фебруара 2021. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 04. фебруар 2021

Уставни суд је на 2. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 262. став 2. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19) у делу који гласи: „Подаци о висини трошкова и захтева за њихову накнаду могу се поднети најкасније у року од једне године од дана правноснажности пресуде или решења из става 1. овог члана.“ није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором. (предмет IУз-134/2019)

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 30а до 30з, члана 102. ст. 1. и 3, члана 110а и чл. 164. до 185. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр. 46/95-др.закон, 18/05-др.закон, 85/12, 45/13-др.закон, 55/14, 6/15 и 106/15-др.закон). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 172. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр. 46/95-др.закон, 18/05-др.закон, 85/12, 45/13-др.закон и 55/14), члана 30и Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр. 46/95-др.закон, 18/05-др.закон, 85/12, 45/13-др.закон, 55/14 и 6/15) и члана 58. Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“, број 55/14). Суд је одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности „Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку“. Суд је одбацио захтев за „обуставу примене“ одредаба чл. 30а до 30з и члана 164. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр. 46/95-др.закон, 18/05-др.закон, 85/12, 45/13-др.закон, 55/14, 6/15 и 106/15-др.закон) и члана 58. Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“, број 55/14). (предмет IУз-97/2020)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одреба члана 7. став 1. Правилника о начину прикупљања, чувања и достављања података из записника о увиђају саобраћајних незгода неопходних за процену и ликвидацију штета број 18/3-76/1 од 26. септембра 2018. године, није у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости одредаба члана 3, 4. и 7. ст. 2, 3, 4, 5. и 6. Наведеног Правилника. (предмет IУо-91/2019)

 


• На врх странице