ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe II Великог већа, одржанe 19. новембра 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 19. новембар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници II Великог већа одлучио о 46 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредбе члана 45. став 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 101/10-др. закон, 10/15, 88/15-одлука УС, 36/18 и 94/19), у делу који гласи: „независно од прописаних услова у погледу година живота“. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 41. став 2. наведеног Закона. (предмет IУз-266/2018)

- покренуо поступак за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 262. став 2. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19) у делу који гласи: „Подаци о висини трошкова и захтева за њихову накнаду могу се поднети најкасније у року од једне године од дана правноснажности пресуде или решења из става 1. овог члана“. (предмет IУз-134/2019)

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-120/2020, да је за вођење прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Нишу

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6902/2015, Уж-2423/2016, Уж-4407/2016, Уж-869/2017, Уж-1715/2017, Уж-4485/2017, Уж-7819/2017, Уж-8333/2017, Уж-11438/2017, Уж-12110/2017, Уж-3015/2018, Уж-5951/2018, Уж-6308/2018, Уж-6784/2018, Уж-6994/2018, Уж-10185/2018, Уж-13018/2018, Уж-13677/2018, Уж-13896/2018, Уж-14287/2018, Уж-1695/2017, Уж-3162/2017, Уж-3163/2017, Уж-6566/2020, Уж-9341/2017, Уж-716/2018, Уж-2651/2018, Уж-3549/2018, Уж-3551/2018, Уж-3767/2018, Уж-3774/2018, Уж-6280/2018, Уж-6287/2018, Уж-6778/2018, Уж-7123/2018, Уж-7130/2018, Уж-10797/2018 и Уж-14325/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-989/2017, Уж-4271/2017 и Уж-5109/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9458/2019 и Уж-12365/2019

 

 


• На врх странице