ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe I Великог већа, одржанe 19. новембра 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 19. новембар 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници I Великог већа одлучио о 41 предмету

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 12. ст. 1. и 2, члана 17, члана 20. став 5, члана 23. ст. 2. и 3, чл. 39, 44. и 47, чл. 51. до 53, члана 58. став 2, члана 65. ст. 2, 5. и 6, члана 79. став 1, члана 81. став 1, члана 83. став 1, члана 86. ст. 2. до 4, чл. 94. и 100, члана 101. став 2. и члана 117. Закона о изменама и допунама Закона о раду ("Службени гласник РС", број 75/14). Суд је одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 24. став 3, члана 33. став 1. тачка 10), члана 76. и члана 196. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Суд је одбацио захтеве за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу оспорених одредаба наведених закона. (предмет IУз- 430/2014)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-523/2017, Уж-6087/2017, Уж-7224/2017, Уж-7228/2017, Уж-7277/2017, Уж-11467/2017, Уж-11992/2017, Уж-36/2018, Уж-39/2018, Уж-1371/2018, Уж-2174/2018, Уж-2210/2018, Уж-3036/2018, Уж-3766/2018, Уж-3769/2018, Уж-5641/2018, Уж-5766/2018, Уж-6479/2018, Уж-6996/2018, Уж-7128/2018, Уж-8521/2018, Уж-8522/2018, Уж-8682/2018, Уж-10357/2018, Уж-10803/2018, Уж-13633/2018, Уж-14327/2018, Уж-14830/2018, Уж-831/2017, Уж-1192/2017, Уж-2397/2017, Уж-2453/2017, Уж-5220/2017 и Уж-7307/2020

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-8170/2016, Уж-1848/2018 и Уж-6746/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4564/2019 и Уж-12349/2019

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-6454/2015 од 1. јуна 2017. године и одбацио уставну жалбу у предмету  Уж-6454/2015


• На врх странице