ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седнице Уставног суда, одржане 19. новембра 2020. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 19. новембар 2020

Уставни суд је на 16. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 28. Закона о људским ћелијама и ткивима („Службени гласник РС“, број 57/18). (предмет IУз-69/2020)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 4. став 3, члана 5. став 2 у делу који гласи: “у поступку који је детаљно регулисан Правилником који ће донети Градско веће града Шапца на основу ове одлуке.“, члана 6. став 3. у делу који гласи: „сачињен у складу са посебним упутством које доноси Градско веће“, члана 7. став 2, члана 8. став 2, члана 11. став 1. и члана 15. Одлуке о праву месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 12/17, 4/18 и 16/18), нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је утврдио да Правилник о спровођењу Одлуке о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава, број 110-94/2017-15 од 13. јула 2017. године, Правилник о утврђивању списка учесника непосредног изјашњавања о предлозима пројеката месних заједница, број 110-95/2017-15 од 13. јула 2017. године и Упутство за ближе одређивање средстава из чл. 4. став 2. Одлуке о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава, број 020-31/2018-15 од 1. фебруара 2018. године, нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о преносу средстава прикупљеним од пореза на имовину физичких лица приградским и сеоским месним заједницама („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 17/15). (предмет IУo-271/2018)

- утврдио да одредбе члана 31. Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, бр. 22/14, 42/16 и 18/18) тачка 2) у делу који гласи: „по коефицијенту 1,00“, тачка 3) подтачка (1) у делу који гласи: „по коефицијенту 1,6“, подтачка (2) у делу који гласи: „по коефицијенту 0,4“, подтачка (3) у делу који гласи: „по коефицијенту 0,8“, тачка 4) подтачка (1) у делу који гласи: „по коефицијенту 60,00“, подтачка (2) у делу који гласи: „и коефицијенту 120,00“, подтачка (3) у делу који гласи: „по коефицијенту 1,6“, нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 4. наведене Одлуке и за покретање поступка за оцену уставности наведене Одлуке у целини. (предмет IУо-36/2019)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-1944/2018

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-755/2011


• На врх странице