ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe II Великог већа, одржанe 2. јула 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 02. јул 2020

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници II Великог већа одлучио о 17 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18). (предмет IУз-247/2018)

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 76. става 2. у делу који гласи: „у осигурању запослених и у осигурању самосталних делатности“, ст. 3. и 4. и става 5. у делу који гласи: „за кориснике у осигурању запослених и у осигурању самосталних делатности“ Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 – Одлука УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – Одлука УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – Одлука УС и 86/19). (предмет IУз-170/2019)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5692/2014, Уж-9639/2016, Уж-1064/2017, Уж-3975/2017, Уж-4568/2017, Уж-5574/2017, Уж-7590/2017, Уж-9224/2017, Уж-10186/2017, Уж-657/2018, Уж-10723/2018, Уж-13035/2019, Уж-61/2017 и Уж-7929/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6348/2015

 

 

 

 


• На врх странице