ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седнице Уставног суда, одржане 2. јула 2020. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 02. јул 2020

Уставни суд је на 9. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 363. тачка 5) и члана 366. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за: оцену уставности одредаба члана 5. став 2, члана 7, члана 8, члана 68. став 1. тач. 1)-4) и став 2, члана 69. став 1. тачка 2), члана 133, члана 134, члана 140. став 4, члана 156. став 3, члана 157. друга реченица става 1, члана 251. став 1, члана 296, члана 297. став 1, члана 298, члана 300. ст. 2, 4, 6. и 7, члана 331. став 5. члана 350. став 1, члана 357. став 3, члана 376. став 2, члана 390. став 5, члана 395. став 4. тачка 1), члана 406, члана 443. став 2, члана 506. став 3, члана 507. став 2. и члана 608. и оцену сагласности са потврђеним међународним уговором члана 6. став 1, члана 10. став 2, члана 85. став 4, члана 157. друга реченица става 1, члана 296, члана 297. ст. 1. и 2, члана 300. ст. 1, 2. и 6, члана 301. став 3, члана 303. став 3, члана 357. став 3 и члана 406. став 1. тач. 1) и 5) наведног Законика. (предмет IУз-96/2015)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енегрије („Службени лист града Крушевца“, број 4/18), није у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУо-157/2018)

- утврдио да: одредбе члана 1. у делу који гласи: „и вредност коефицијента“ и члана 7. „Табеларни преглед послова“, у делу у коме су утврђени коефицијенти за обрачун зарада за све систематизоване послове, Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва, Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат“ д.о.о. Вршац, број 10-412/2018 од 15. новембра 2018. године и Одлука о висини основице за обрачун и висини коефицијената за обрачун и исплату зарада, Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат“ д.о.о. Вршац, број 10-413/2018 од 15. новембра 2018. године, нису у сагласности са законом. (предмет IУо-275/2018)

- утврдио да одредба члана 90. став 1. алинеја 7. Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градско саобраћајно предузеће Београд“ („Службени лист града Београда“ број 96/18) није у сагласности са законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 36. и за оцену законитости одредаба члана 64. став 1. и члана 90. став 1. алинејa 1-6. и став 2. наведеног Колективног уговора. (предмет IУо-6/2019)

- обуставио поступак за оцену уставности и законитости одредаба члана 3. ст. 3. и 4. и члана 12. Правилника Правног факултета у Новом Саду о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Правни факултет, број 0101-1/3 од 7. маја 2018. године. (предмет IУо-236/2018)

 


• На врх странице