ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седнице Уставног суда, одржане 5. марта 2020. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 05. март 2020

Уставни суд је на 5. седници одлучио о 7 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 10. став 7. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15) није у сагласности са Уставом. Суд је одбио предлоге и одбацио иницијативе за утврђивање неуставности одредаба члана 2, члана 10. став 2. и члана 33. наведеног Закона и за утврђивање неуставности наведеног Закона у целини. Суд је одбацио предлоге и иницијативе за утврђивање неуставности одредаба члана 4. став 2, члана 5. став 1. тачка 4) и ст. 3. и 5, члана 8, члана 10. став 16, члана 11. став 1, члана 12. став 1. и одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 10. став 4. наведеног Закона. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредаба наведеног Закона. Суд је одбацио захтев за оцену сагласности члана 10. став 3. тачка 5) наведеног Закона са одредбама Закона о стамбеном обезбеђивању у Југословенској народној армији ("Службени лист СФРЈ", број 84/90), Закона о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС", број 44/95), Закона о посебним условима за издавање грађевинске, односно употребне дозволе за одређене објекте ("Службени гласник РС", број 16/97), Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове ("Службени гласник СРС", број 24/88), Закона о престанку важења Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове ("Службени гласник РС", број 46/94) и Закона о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80, 36/90 и "Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број 115/05), захтев за оцену сагласности одредбе члана 10. став 16. Закона o озакоњењу објеката са Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 - др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - Одлука УС, 87/18 и 88/18 - Одлука УС) и захтев за оцену сагласности члана 33. Закона о озакоњењу објеката са одредбама Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16) и Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). Суд је одбацио захтеве за обуставу извршења појединачног акта или радње предузете на основу оспорених одредаба Закона о озакоњењу објеката. (предмет IУз-316/2015)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 161. став 3, члана 163. став 3. и члана 164. став 3. Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 7/16 и 88/16). (предмет IУо-74/2017)

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Уредбе о минимуму процеса рада у Републичком геодетском заводу („Службени гласник РС“, број 26/19). (предмет IУо-90/2019)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7534/2015, Уж-2459/2016, Уж-8208/2016 и Уж-1932/2017

 


• На врх странице