ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седнице Уставног суда, одржане 16. марта 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 16. март 2017

Уставни суд је на 7. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 5. ст. 3. и 4. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 54/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13). (предмет IУз-155/2014)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 4. став 1. у делу који гласи: „Држање више од два пса или две мачке дозвољено је уколико власник односно држалац прибави акт надлежног органа о испуњености услова, у складу са законом.“ Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 21/10 и 6/14), није у сагласности са законом. (предмет IУо-257/2015)

- утврдио да одредба члана 1. став 3. Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз у јавном градском и приградском саобраћају ученика и запослених у основним и средњим школама и установама културе („Општински службени гласник општине Јагодина“, број 2/05), није у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУо-63/2016)


• На врх странице