ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 23. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 2. јуна 2011. године, са почетком у 10,00 сати


                     1.  Усвајање Записника са 21. седнице Уставног суда одржане 19. маја 2011. године и Записника са  22. Редовне седнице Уставног суда одржане 26. маја  2011. године; 

                      2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 21. до 27. маја 2011. године; 

                      3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката: 

1)   IУ  - 380/2005   - Предлози и иницијатива за оцену уставности одредаба члана 30 ст. 3, 4. и 6, члана 32. став 4. члана 41. став 14, члана 43. став 4, члана 67. став 1. у делу који гласи: „пензионисаном после ступања на снагу овог закона“, члана 90. ст. 2. и 4. и члана 107. став 1. тачка 1) и 3) Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05)

2)   IУ  - 33/2007   -   Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 125. и члана 167. став1. Закона о ауторском и сродним правима – покренут поступак за оцену уставности одредаба члана 155. тачка 2), члана 163. ст. 3. и 4. и члана 167. оспореног Закона  

3)   IУз  - 138/2008   -   Иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 15. став 1. тач. 1), 2) и 7), члана 25, члана 39. став 1, члана 61, члана 63. став 1, члана 66. ст. 1, 2, 4. и 5, члана 67. члана 68. тачка 1), члана 69. ст. 1. и 3, члана 159. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 84/04)  

4)   IУз  - 349/2009   -   Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 73. тачка 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10)  

5)   IУз  - 1246/2010   -   Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 15. став 3, члана 16. став 4, члана 17. став 3. и члана 31. ст. 2, 4, 5. и 6. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", број 30/10)  

6)   IУз  - 1459/2010   -   Захтев за оцену уставности одредбе члана 20. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", бр. 123/07 и 30/10)   

7)   IУ - 253/2003 и 336/2003 - Иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба тач. 4. и 5. Одлуке о начину и условима издавања потврде и утврђивању права на исплату доспелих обавеза депонентима Дафимент банке а.д. Београд у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица ("Службени гласник РС", број 48/02) 

8)   IУ - 144/2007 - Иницијатива за оцену   законитости одредаба члана 7. став 1. тачка 9) и члана 25. став 1. тачка 4) Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени лист СРЈ“, број 36/94), одредаба члана 2. ст. 5. и 7, чл. 3. и 4. и члана 5. став 2. Уредбе о начину остваривања и престанку права из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника („Службени лист СРЈ“, бр. 36/94 и 42/02), одредбе члана 10. Статута фонда за социјално осигурање војних осигураника  („Службени војни лист“, број 25/94), одредаба члана 26. тачка 2) и члана 28. Правилника о решавању стамбених потреба корисника војних пензија („Службени војни лист СРЈ“, број 1/97), одредаба члaна 5. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Правилника о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног  положаја корисника војне пензије без стана („Служени војни лист СРЈ“, број 10/10) и одредбе члана 7. став 1. Правилника о начину коришћења средстава фонда социјалног осигурања војних осигураника која се издвајају за опоравак корисника војне пензије („Службени војни лист“, број 12/01)

9)   IУл - 161/2009 – Оцена уставности и законитости одредаба члана 11, члана 23. став 1, члана 24. алинеја прва и члана 24б. Одлуке о јавним просторијама за паркирање („Службени лист општина Срема“, бр. 2/00, 18/03, 30/04, 27/05 и 8/07) 

10)   IУo - 1049/2010 – Иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба чл. 6, 20, 22, 25. и 26. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 2/07 и 1/08)

11) IIIУ-1494/2010  - Захтев Министарства финансија, Управе царине, Царинарнице Шабац  за решавање сукоба надлежности између Прекршајног суда у Сремској Митровици и ове царинарнице

Забрана рада политичких странака и удружења 

12)  VIIУ- 171/2008 - Предлог Републичког јавног тужилаштва за забрану рада „тајне политичке странке политичке организације „Национални строј“ 

Одређивање начина извршења одлука  Уставног суда 

13)  XУ- 1570/2010 – Захтев за заштиту права по основу одлуке Уставног суда IУз-52/08 од 21. априла 2010. године 

14)  XУ- 1588/2010 – Захтев за заштиту права по основу одлуке Уставног суда IУз-52/08 од 21. априла 2010. године 

15)  XУ- 1658/2010 – Захтев за заштиту права по основу одлуке Уставног суда IУз-52/08 од 21. априла 2010. године                        

Одлучивање о захтевима за оцену уставности и законитости појединачних правних аката

1) IР - 16/2011 –   „Жалба“ против Решења Привредног суда у Крагујевцу Ст. 45/2010-ППОТ 862 од 1. децембра 2010. године и Решења Привредног апелационог суда у Београду Пвж. 842/10 од 16. децембра 2010. године 

2) IР - 61/2011 –   Захтев за покретање поступка за оцену уставности и законитости пресуде Окружног суда у Смедереву К. 86/01 од 30. августа 2002. године, пресуде Врховног суда Србије Кж. I 382/03 од 24. априла 2003. године и пресуде Врховног суда Србије Кж. III 2/04 од 3. децембра 2004. године

3) IР - 62/2011 –   „Тужба“ против решења Управног суда У. 22805/10 од 9. децембра 2010. године 

4) IР - 84/2011 –   Захтев за покретање поступка за оцену уставности и законитости пресуде Општинског суда у Мионици П. 192/01 и пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж. 1225/08 од 30. октобра 2008. године 

5)  IР - 86/2011 –   Захтев за преиспитивање решења Врховног касационог суда Узп. 311/10 од 3. децембра 2010. године – ненадлежност Суда 

6) IР - 90/2011 –    Иницијатива за оцену уставности и законитости  решења о постављењу начелника Општинске управе општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/09) 

7)  IР - 104/2011 –    Жалба за понављање поступка у предмету Општинског суда у Нишу К. 1317/06 

8) IР - 108/2011 Иницијатива за оцену уставности и законитости „правног схватања усвојеног на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда

                        4.   Разматрање уставних жалби: 

1)   Уж-351/2008 -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Узз. 22/07 од 7. новембра 2007. године, против „радње/извршеног чина“ Окружног суда у Београду у поступку извршења своје правноснажне пресуде У. 982/2000 од 28. новембра 2001. године, решења Окружног суда у Београду У. 790/05 од 30. децембра 2005. године, решења Окружног суда у Београду У. 790/05 од 10. фебруара 2006. године, одлука Управног одбора јавног предузећа Пословни простор Вождовац број 361-21/99 од 29. јануара 1999. године и број 06. 1-179/2000 од 16. јуна 2000. године, закључка Општинског већа општине Вождовац број I-361-1/06 од 26. јануара 2006. године, „радње/извршеног чина“ Општинског већа општине Вождовац у поступку одлучивања по приговору „Контакт филма“ а.д. против одлуке Управног одбора јавног предузећа Пословни простор Вождовац број 06.1-179/2000 од 16. јуна 2000. године и обавештења Републичког јавног тужилаштва Ут. 75/06 од 15. маја 2006. године 

2)  Уж-759/2008 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Пожеги П1. 191/06 од 19. јуна 2006. године, пресуде Окружног суда у Ужицу Гж. I 278/07 од 8. јуна 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1365/08 и Сгзз. 1068/07 од 22. новембра 2007. године 

3)   Уж-1436/2008 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење у кривичном поступку који се води пред Вишим судом у Краљеву у предмету Ки. 11/11 и 2К. 234/10 (раније пред Окружним, односно Вишим судом у Чачку у предмету ки. 22/07) 

4)  Уж-1455/2008 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Сомбору Уж. 55/08 од 6. новембра 2008. године, као и решења Скупштине општине Кула од 3. новембра 2008. године којима је утврђено да подносиоцима престаје мандат у Скупштини општине Кула 

5) Уж-1494/2008 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 10468/08 од 24. септембра 2008. године 

6)   Уж-23/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Мионици у предмету П. 90/07 

7)   Уж-74/2009 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Вишег трговинског суда Пж. 8417/07 од 17. јула 2008. године и пресуде Врховног суда Србије  Прев. 438/08 од 21. октобра 2008. године 

8)   Уж-91/2009 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Панчеву Гж. 1858/07 од 27. новембра 2008. године

 

9)  Уж-195/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Крагујевцу И1. 753/08 од 29. априла 2008. године – повреда права на суђење у разумном року, због недостављања другостепене одлуке по жалби изјављеној против решења  Општинског суда у Крагујевцу И1. 753/08 од 29. априла 2008. године

10) Уж-295/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Лебану у предмету И. 9/06  

11)   Уж-382/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Првог општинског суда у Београду П. 8734/08 од 3. децембра 2008. године и решења Окружног суда у Београду Гж. 16660/08 од 19. јануара 2009. године  

12)   Уж-475/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року  у поступку који се водио пред Окружним судом у Ужицу у предметима У. 46/02, У. 47/02, У. 48/02, У. 49/02, У. 50/02 и 51/02, као и против решења Врховног суда Србије У. 9691/07 од 30. јула 2008. године, решења Врховног суда Србије Уж. 478/08 од 22. јануара 2009. године, поседовног листа број 134 и 156 „Управе за катастар елаборат непокретности за КО Дријетањ Ужице“ из 1948. године, решења Народног одбора среза ужичког у Титовом Ужицу број 5753/54 од 23. октобра 1954. године, решења Народног одбора општине Бела Земља без броја од 29. октобра 1956. године, решења Скупштине општине Титово Ужице број 01-12-315 од 28. децембра 1963. године, решења Скупштине општине Титово Ужице број 03-8425/1 од 19. септембра 1966. године, решења Скупштине општине Титово Ужице број 01-10092 од 24. јуна 1965. године и решења Општинског секретаријата за привреду и финансије број 04-465-110/82 од 4. октобра 1982. године 

 13)   Уж-555/2009 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Другог општинског суда у Београду П1.  737/97 од 22. фебруара 2006. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. I 4271/06 од 30. новембра 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 609/08 од 4. фебруара 2009. године  

 14) Уж-627/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року  у поступку који се водио пред Четвртим општинским судом, сада Првим  основним судом у Београду у предмету И. 7597/08 – нови број И. 53826/10  

15)   Уж-690/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права о трајању притвора  - на суђење у разумном року и посебних права окривљеног  у поступку који се води пред Вишим судом у Београду – Одељење за ратне злочине у предмету К-По2. 28/10 (КВ. 6/08)  

16) Уж-704/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Врбасу Кв. 54/09 од 1. априла 2009. године  

17) Уж-790/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку достављања одлуке Жалбене комисије правосуђа VI СУ ЖКП број 37/08 од 5. маја 2008. године  

18) Уж-806/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Мајданпеку у Предмету П. 557/06, као и против пресуде Општинског суда у Мајданпеку П. бр. 557/06 од 4. септембра 2006. године и пресуде Окружног суда у Неготину Гж. бр. 1011/08 од 6. априла 2009. године  

19) Уж-879/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 741/08  

20) Уж-880/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 183/08  

21) Уж-886/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 742/08, као и због пореде права на суђење у разумном року  у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 266/08                                           

22) Уж-888/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 751/08                                           

23) Уж-913/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 379/08 

24) Уж-972/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 208/08

25) Уж-978/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 148/08  

26) Уж-989/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 528/07  

27) Уж-990/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 789/08  

28) Уж-1001/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету П1. 104/08  

29) Уж-1245/2009 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ћуприји П1. 293/07 од 18. новембра 2008. године, пресуде Општинског суда у Ћуприји П1. 293/07 од 20. марта 2009. године и пресуде Окружног суда у Јагодини Гж1. 184/09 од 8. маја 2009. године

30) Уж-1260/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крагујевцу у предмету број П. 2288/07  

31) Уж-1337/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Суботици Кж. 373/09 од 9. јуна 2009. године и решења Општинског суда у Суботици Кв. 408/09 од 8. маја 2009. године  

32) Уж-1398/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10  

33) Уж-1399/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10  

34)  Уж-1724/2009 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 9225/07 од 7. маја 2009. године 

35) Уж-1738/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Београду – Посебно одељење КВ.П. 306/09 од 26. августа 2009. године и решења Врховног суда Србије – Посебно одељење Кж. О.К. 235/09  од 11. септембра 2009. године и због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се води пред Окружним судом у Београду – Посебно одељење у предмету КП. 7/08  

36) Уж-1785/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року и родитељског права у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Пожаревцу у предмету И. 1491/05-21  

37) Уж-2007/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року  у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Краљеву у предмету број П. 1598/04 и извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Краљеву у предмету број И. 1856/08, а сада се води пред Основним судом у Краљеву у предмету И. 2131/10 

38) Уж-2008/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Новом Пазару И. 565/09 од 22. јуна 2009. године и решења Окружног суда у Новом Пазару Гж. 1253/09 од 25. септембра 2009. године 

39) Уж-2148/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 4262/09 

40) Уж-2189/2009 -  Уставна жалба против пресуде Општинског суда у Горњем Милановцу П1. 289/07 од 5. марта 2009. године и пресуде Окружног суда у Чачку Гж. 917/09 од 14. октобра 2009. године 

41)  Уж-4697/2010 -  Уставна жалба против пресуде Основног суда у Ваљеву П. 606/10 (2008) од 20. априла 2010. године и пресуде Вишег суда у Ваљеву Гж. 995/10 од 2. августа 2010. године – одбијање и одбацивање 

42)  Уж-1206/2008 -  Уставна жалба против решења Врховног суда Србије Рев. 2396/07 од 18. септембра 2008. године 

43)  Уж-64/2009 -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. 2907/08 од 23. октобра 2008. године, решења Окружног суда у Београду Гж. 16161/07 од 10. априла 2008. године и решења Првог општинског суда у Београду П. 3892/05 од 8. октобра 2007. године 

44)     Уж-394/2009 -  Уставна жалба Веселина Дабесковића 

45)  Уж-435/2009 - Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Крушевцу К.399/07 од 26. децембра 2007. године и пресуде Окружног суда у Крушевцу Кж. 556/08 од 11. фебруара 2009. године 

46)   Уж-483/2009 Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Нишу Кв. 146/08 од 3. марта 2008. године и решења Врховног суда Србије Кж. 1041/08 од 12. јуна 2008. године 

47)   Уж-590/2009 -  Уставна жалба против решења Врховног суда Србије Кж. 258/09 од 10. фебруара 2009. године 

48)    Уж-848/2009 Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ужицу П. 298/08 од 21. новембра 2008. године и пресуде Окружног суда у Ужицу Гж. 481/09 од 10. априла 2009. године, као и због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Ужицу у предмету П. 298/08 

49)  Уж-2193/2009 -  Уставна жалба изјављена против „радњи Општинског суда у Шапцу предузетих на рочишту од 24. августа 2004. године у предмету Ив. 334/04“, решења Општинског суда у Шапцу Ив. 334/04 од 24. августа 2004. године, решења Општинског суда у Шапцу Ив. 334/04 од 31. јула 2009. године и решења Општинског суда у Шапцу Ипв (ив) 18/09 од 22. октобра 2009. године

50)  Уж-2235/2009 -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету П1. 483/96 

51)   Уж-3204/2010 -  Уставна жалба изјављена против закључка Основног суда у Параћину И. 4752/10 од 21. јуна 2010. године 

52)    Уж-3250/2010 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Четвртог општинског суда у Београду П. 1064/05 од 2. јуна 2006. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 14662/06 од 4. јуна 2008. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 274/09 од 5. фебруара 2009. године 

53)  Уж-3338/2010 -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда У. 8717/10 од 9. јуна 2010. године 

54)  Уж-4007/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж1. 1170/10 од 5. јула 2010. године 

55)  Уж-4668/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Нишу И. 216/10 од 20. маја 2010. године и решења Привредног апелационог суда Иж. 2379/10 од 8. октобра 2010. године 

56)  Уж-4696/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал Кп. 24/08 од 15. јула 2009. године и пресуде Апелационог суда у Београду Кж. 9/10 од 25. јуна 2010. године 

                        5.   Разматрање:  

                  - предлога допуне правног става који се односи на могућност понављања поступка пред Уставним судом;

                      - предлога правног става у поступку испитивања уставне жалбе;

                     - информације о поступању Уставног суда кад оспорени општи акт престане да важи у току поступка пред Уставним судом. (Комисија за праћење остваривања уставности и законитости) 

                       6.   Постављење на положаj;  (Комисија  за организациона и финансијска питања)

                       7.   Саопштење

 Седница ће бити отворена за јавност.


• На врх странице