ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 7. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 17. фебруара 2011. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са  5. Редовне седнице Уставног суда одржане 10. фебруара  2011. године;

                         2.  Усвајање информација о примљеним предметима у периоду од   5.  до  11. фебруара 2011.  године;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)          IУз  - 285/2009   -  Иницијатива за оцену уставности одредаба чл. 2а. и 54. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 7003, 5504, 61/05, 61/07 и 20/07)

2)         IУ - 157/2006 -  Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Упутства о поступку за остваривање права запослених у Министарству одбране и Војсци Србије и Црне Горе да стамбено питање решавају учешћем личним средствима („Службени војни лист“, број 7/05)

3)         IУо - 282/2009           -  Иницијатива за   оцену уставности и законитости Измене годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Новог Сада за 2008. годину („Службени лист града Новог Сада“, број 40/09)

4)         IУо - 299/2009           -  Иницијатива за   законитости одредбе члана 3. тарифни број 1. став 2. Тарифе о одређивању цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника ("Службени гласник РС", број 76/05)

5)         IУо - 812/2010           -  Иницијатива за   покретање поступка за оцену законитости одредаба члана 10. став 1. и члана 13. став 3. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист општине Кладово“, бр. 6/06 и 3/09)

6)         IУо - 853/2010           -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Програма решавања вишка запослених у Агенцији за приватизацију, чији је саставни део Списак запослених за чијим је радом престала потреба, број 10-602/10 од 26. фебруара 2010. године

7)         IУо - 1499/2010         -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Правилника о утврђивању елемената за обрачун и исплату зарада у служби стоматолошке здравствене заштите Дома здравља „Нови Сад“, број 472 од 7. марта 2008. године

8)    XУ-1616/2010 – Захтев за одређивање накнаде штете као начина отклањања последица примене општих аката за које је Одлуком Уставног суда утврђено да нису у сагласности са Уставом и законом

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 325/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Бечеју П1. 71/03 од 30. децембра 2003. године, пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 2100/04 од 17. јуна 2004. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 104/05 од 9. марта 2005. године, пресуде Општинског суда у Бечеју П1. 245/05 од 27. октобра 2005. године, пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 5118/06 од 10. маја 2007. године

2)      Уж- 341/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу упредмету И. 551/00

3)      Уж- 688/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Суботици Гж.475/08 од 24. априла 2008. године, пресуде Општинског суда у Кањижи П. 194/07 од 30. јануара 2008. године, пресуде Окружног суда у Суботици Гж. 475/08 од 24. априла 2008. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 2663/08 од 1. октобра 2008. године и мишљење Одбора за уставне жалбе из области грађанског права

4)      Уж- 1063/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Зрењанину И.  2084/07

5)      Уж- 1084/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 909/95

6)      Уж- 1086/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 406/2000 

7)      Уж- 1088/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 545/02 

8)      Уж- 1089/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 1007/03 

9)      Уж- 1090/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 1016/03 

10)      Уж- 1091/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 646/04 

11)      Уж- 1094/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 605/06 

12)      Уж- 1095/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 298/07

13)      Уж- 132/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету И. 1707/04

14)      Уж- 390/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Ваљеву П. 52/07 од 7. новембра 2007. године, пресуде Вишег Трговинског суда у Београду Пж. 10205/07 од 13. фебруара 2008. године, решења Трговинског суда у Ваљеву П. 52/07 од 12. марта 2008. године, решења Вишег трговинског суда Пж. 3250/08 од 18. априла 2008. године и пресуде Врховног суда Србије Прев. 278/08 од 4. новембра 2008. године 

15)      Уж- 697/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Нишу Гж. 1. 242/09 од 18. марта 2009. године

16)      Уж- 705/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Првим општинским судом у Београду водио у предметуП. 218/04 (ранији број П1. 166/99) и против решења Врховног суда Србије Рев. II 80/09 од 29.јануара 2009. године, решења Окружног суда у Београду Гж1. 1473/07 од 29. марта 2007. године и решења Првог општинског суда у Београду П1. 218/04 од 14. септембра 2006. године и решења Првог општинског суда у Београду П1. 218/04 од 26. јануара 2007. године

17)      Уж- 756/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 1217/08

18)      Уж- 787/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2298/08 од 26. фебруара 2009. године

19)      Уж- 941/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Јагодини Гж2. 197/08 од 20. маја 2009. године-

20)      Уж- 1247/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2733/08 од 29. јануара 2009. године

21)      Уж- 1256/2009    -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Чачку П. 650/95 од 6. априла 2009. године

22)      Уж- 1319/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Београду П. 5878/08 од 29. јануара 2009. године и пресуде Вишег трговинског суда Пж. 3339/09 од 21. маја 2009. године

23)      Уж- 1386/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Чачку у предмету П1. 551/02 и извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10 (раније предмет Општинског суда у Чачку П1. 1236/07)

24)      Уж- 1387/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Чачку у предмету П1. 551/02 и извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10 (раније предмет Општинског суда у Чачку П1. 1236/07)

25)      Уж- 1388/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Чачку у предмету П1. 551/02 и извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10 (раније предмет Општинског суда у Чачку П1. 1236/07)

26)      Уж- 1389/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на  суђење у разумном року и повреде права на имовину  у извршном поступку који се води  у предмету  Основног суда у Чачку И. 8053/120

27)      Уж- 1404/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Гучи у предмету П. 419/07

28)      Уж- 1578/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 3644/07 од 29. априла 2009. године

29)      Уж- 1834/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 4381/08 од 10. јуна 2009. године

30)      Уж- 2073/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Панчеву Гж.1. 417/08 од 30. спетембра 2009. године

31)      Уж- 2312/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 429/08 од 1. октобра 2009. године

32)      Уж- 2324/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 344/08 од 1. јула 2009. године

33)      Уж- 2627/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 3542/08 од 15. октобра 2009. године

34)      Уж- 2628/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 35/08 од 24. септембра 2009. године

35)      Уж- 2826/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ваљеву П. 1241/09 од 8. септембра 2009. године и пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж. 1516/09 од 12. новембра 2009. године

36)      Уж- 1097/2010   -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Окружним судом у Београду у предмету П. 2/04-06

37)    Уж- 1376/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Врању Гж.1691/09  од 21. октобра 2009. године и пресуде Окружног суда у Врању Гж. 1691/09 од 21. октобра 2009. године

38)      Уж- 2121/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Ваљеву П. 959/10 од 21. јануара 2010. године и пресуде Вишег суда у Ваљеву Гж. 359/10 од 11. марта 2010. године

39)      Уж- 2293/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Нишу П. 5607/09 од 28. октобра 2009. године и пресуде Вишег суда у Нишу 2Гж. 654/10 од 19. марта 2010. године

40)      Уж- 2321/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ваљеву П. 2667/09 од 23. новембра 2009. године и пресуде Вишег суда у Ваљеву Гж. 455/10 од 25. марта 2010. године

41)      Уж- 2650/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Ваљеву П. 1173/10 од 24. фебруара 2010. године и пресуде Вишег суда у Ваљеву Гж. 628/10 од 22. априла 2010. године

42)      Уж- 2846/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног касационог суда Рев. 1402/10  од 11. фебруара 2010. године

43)      Уж- 2954/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев. 2477/10 од 7. априла 2010. године, пресуде Окружног суда у Ужицу Гж. 1735/09 од 10. септембра 2009. године и пресуде Општинског суда у Ужицу П.3 1/09 од 27. маја 2009. године

44)      Уж- 3024/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев. 1143/10 од 29. марта 2010. године и пресуде Окружног суда у Крушевцу Гж1. 1588/09 од 20. октобра 2009. године

45)      Уж- 3083/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Високог касационог суда Рев. II 1205/10 од 1. априла 2010. године

46)      Уж- 3947/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1019/10 од 1. априла 2010. године и решења Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1019/10 од 1. априла 2010. године и пресуде Општинског суда у Прибоју П. 667/07 од 13. новембра 2009. године

47)      Уж- 4123/2010    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење и због повреде права на суђење у разумном року против пресуде Првог општинског суда у Београду III П. 4252/08 од 12. маја 2009. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 6179/10 од 4. августа 2010. године 

48)      Уж- 153/2007   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 3115/07 од 21. јуна 2007. године

49)      Уж- 1059/2008   -  Уставна жалба изјављена против радњи неизвршавања решења Министарства урбанизма и грађевине број 350-01-957/03-06 од 17. јула 2003. године од стране Секретаријата за урбанизам Градске управе града Београда, решења Градске управе, Сектора управне инспекције број 38-106/04-XI-03 од 7. јуна 2004. године од стране Општинске управе општине Звездара, решења Повереника за информације од јавног значаја број 07-00-00702/06-03 од 26. маја 2006. године

50)      Уж- 10/2009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Нишу К. 109/02 од 28. новембра 2005. године, пресуде Врховног суда Србије Кж. I 2498/06 од 26. априла 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Кзп. 1/08 од 12. маја 2008. године

51)      Уж- 12/2009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж. 417/08 од 2. јула 2008. године

52)      Уж- 20/2009   -  Уставна жалба изјављена због поступања надлежних судова у предмету Општинског суда у Нишу П. 937/06

53)      Уж- 50/2009   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Чачку 1 Р. 121/02 од 6. новембра 2007. године и решења Окружног суда у Чачку Гж. 893/08 од 8. октобра 2008. године

54)      Уж- 145/2009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 3983/07 од 12. јуна 2008. године

55)      Уж- 507/2009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Првог општинског суда у Београду П. 5136/07-05 од 12. фебруара 2008. године и пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 4693/08 од 29. јануара 2009. године

56)      Уж- 529/2009   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Зајечару Кв. 200/08 од 28. новембра 2008. године

57)      Уж- 568/2009   -  Уставна жалба изјављена против обавештења Општинског јавног тужилаштва у Алексинцу Кт. 605/08 од 22. децембра 2008. године, налога Општинског суда у Алексинцу Ки. 440/08 од 9. фебруара 2009. године, решења Општинског суда у Алексинцу VII Су. 17/09 од 6. фебруара 2009. године, решења Општинског суда у Алексинцу Ки. 440/08 од 27. фебруара 2009. године и решења Општинског суда у Алексинцу Кв. 37/09 од 9. марта 2009. године

58)      Уж- 7542009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Кладову К. 89/08 од 23. јануара 2009. године и пресуде Окружног суда у Неготину Кж.128/09 од 31. марта 2009. године

59)      Уж- 772/2009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 3145/08 од 5. марта 2009. године

60)      Уж- 1832/2009   -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Крагујевцу Кио. 113/09 од 14. септембра 2009. године и решења Окружног суда у Крагујевцу Кв. 299/09 од 29. септембра 2009. године

61)      Уж- 905/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Уп- 443/09 од 30. септембра 2009. године, решења Министарства финансија – Већа за другостепени прекршајни поступак број Пжц. 2755/08 од 13. јула 2009. године, решења Управе царина – Комисије за прекршаје Царинарнице Кладово број П. 283/03-2 од 31. октобра 2008. године и решења Управе царина – Комисије за царинске прекршаје Царинарнице Кладово број П. 283/03 од 28. маја 2004. године

62)      Уж- 1521/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Прокупљу Гж. 60/10 од 10. фебруара 2010. године

63)      Уж- 2901/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Нишу П. 1733/09 од 24. септембра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 146/10 од 26. јануара 2010. године

64)      Уж- 3598/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног касационог суда Прев. 27/10 од 15. априла 2010. године, пресуде Вишег трговинског суда у Београду Гж. 3004/08 од 6. новембра 2008. године и Трговинског суда у Краљеву П. 296/06 од 31. октобра 2007. године

65)      Уж- 3684/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ваљеву П1. 63/08 од 26. јуна 2008. године, пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж1. 400/08 од 23. октобра 2008. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. II 171/10 од 13. маја 2010. године

66)      Уж- 3715/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Чачку П. 618/99 од 25. августа 2009. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 2204/10 од 19. маја 2010. године

67)      Уж- 3733/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда  У. 7351/10  (2009) од 2. јуна 2010. године

68)      Уж- 3760/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 6733/06 од 15. октобра 2008. године и решења Врховног касационог суда Рев. 509/10 од 12. маја 2010. године

69)      Уж- 3769/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1. 1199/10 од 12. маја 2010. године

70)      Уж- 3770/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Вишег трговинског суда Пж. 6397/08 од 3. септембра 2009. године и решења Врховног касационог суда Прев. 289/10 од 13. маја 2010. године

71)      Уж- 3824/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Прокупљу Гж. 841/08 од 18. новембра 2008. године и решења Врховног касационог суда Рев. 600/10 од 22. априла 2010. године

72)      Уж- 3829/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Зајечару П. 604/09 од 15. јула 2009. године и пресуде Окружног суда у Зајечару Гж. 1923/09 од 26. октобра 2009. године

73)      Уж- 3838/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Београду П. 198/03 од 15. јуна 2006. године, пресуде Вишег трговинског суда у Београду Пж. 8692/04 од 13. јануара 2005. године, решења Врховног суда Србије Прев 268/05 од 1. септембра 2005. године, пресуде Трговинског суда у Београду П. 5399/08 од 9. децембра 2008. године, пресуде Вишег трговинског суда у Београду Пж. 2930/09 од 29. априла 2009. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 160/10 од 3. јуна 2010. године

74)      Уж- 3856/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Крушевцу Кв. 314/10 од 10. јуна 2010. године и решења Вишег суда у Крушевцу К. 44/10 од 1. јула 2010. године, као и против радњи Окружног суда у Крушевцу у поступку који се водио у предмету Ки. 97/09 и радњи Вишег суда у Крушевцу у поступку који се води у предмету К. 44/10

75)      Уж- 3869/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Сремској Митровици Кв. 582/10 од 22. јула 2010. године и решења Апелационог суда у Новом Саду Кж.2. 1839/10 од 4. августа 2010. године

76)      Уж- 3874/2010   -  Уставна жалба изјављена против акта Министарства финансија – Управа царина 01/1.2. број Д.-3317/1 од 12. фебруара 2007. године, акта Министарства финансија – Управа царина 01/1.2. број Д-3317/2 од 6. марта 2007. године, акта Министарства финансија – Управа царина 01/1.2. број Д-3317/3 од 2. августа 2007. године и акта Министарства финансија – Управа царина 01/1.2. број Д-3317/4 од 11. септембра 2007. године

77)      Уж- 3877/2010   -  Уставна жалба изјављена против Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

78)      Уж- 3887/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Новом Саду К. 1409/10 од 28. јануара 2010. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. I 2833/10 од 7. јула 2010. године

79)      Уж- 3949/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Обреновцу К. 249/08 Кв. 43/09 од 23. фебруара 2009. године, пресуде Општинског суда у Обреновцу К. 249/08 од 27. фебруара 2009. године, пресуде Окружног суда у Београду Кж. 2045/09 од 23. новембра 2009. године и акта Републичког јавног тужилаштва у Београду КТЗ. 290/10 од 23. јула 2010. године

80)      Уж- 3958/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Смедеревској Паланци П1. 175/04 од 18. јула 2008. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж1. 1137/10 од 16. априла 2010. године

81)      Уж- 4155/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Су-667/10 од 15. децембра 2010. године

82)      Уж- 4175/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 8008/07 од 26. септембра 2007. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 30/10 од 7. августа 2010. године

83)      Уж- 4185/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда Новом Саду – Одељење у Беочину П. 27/05 од 21. децембра 2006. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 2130/10 од 17. јуна 2010. године

84)      Уж- 4253/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Другог општинског суда у Београду П. 1241/08 од 22. децембра 2008. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 2631/10 од 15. јула 2010. године

85)      Уж- 4265/2010   -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се води пред Основним судом у Краљеву у предмету И. 1702/09

86)      Уж- 4337/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Трговинског суда у Новом Саду П. 423/09 од 1. јуна 2009. године, решења Привредног апелационог суда у Београду Пж. 4010/10 (2009) од 29. априла 2010. године и акта Републичког јавног тужиоца Гт-I-535/10 од 21. септембра 2010. године  као и због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку за повраћај у пређашње стање  који се водио у предмету Трговинског суда у Новом Саду П. 423/09

87)      Уж- 4348/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев. 2856/10 од 30. јуна 2010. године као и због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Бачкој Тополи у предмету П. 96/07-32

88)      Уж- 4369/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Другог општинског суда у Београду П. 2289/07 од 24. јануара 2008. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 1799/10 од 13. маја 2010. године  као и због повреде права на суђење у разумном року у кривичном поступку који се водио у предмету Првог општинског суда у Београду К. 1218/00 и у парничном поступку који се водио пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 2289/07

89)      Уж- 4407/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Неготину И. 1095/10 од 1. јуна 2010. године и решења Вишег суда у Неготину Гж. 384/10 од 4. октобра 2010. године

90)      Уж- 4413/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Управног суда У. 5866/10 

91)      Уж- 4452/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Темерину П.64/08 од 1. априла 2009. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 3082/10 од 8. јула 2010. године

92)      Уж- 4466/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду – Већа за ратне злочине Кв 4/06 од 12. марта 2009. године и пресуде Апелационог суда у Београду Кж. 1 По2-1/2010 од 23. јуна 2010. године

93)      Уж- 4471/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Краљеву П2. 142/10 (09) од 3. марта 2010. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 2888/10 од 30. јула 2010. године

94)      Уж- 4474/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Краљеву Гж. 1081/08 од 20. маја 2008. године

95)      Уж- 4486/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Суботици VIII К 600/08 од 8. јуна 2009. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. 1565/10 од 24. маја 2010. године

96)      Уж- 4487/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Првог општинског суда у Београду П 3154/08 од 29. маја 2009. године и пресуде Вишег суда у Београду Гж. 5947/10 од 16. априла 2010. године

97)      Уж- 4491/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Новом Саду И. 2011/10 од 5. маја 2010. године и решења Вишег суда у Новом Саду Гж. 5153/10  од 2. септембра 2010. године 

98)      Уж- 4492/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Суботици IVK 285/07 од 10. септембра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. I.899/10 од 28. маја 2010. године

99)      Уж- 4494/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Жабарима И. 106/09 од 4. новембра 2009. године, решења Основног суда у  Пожаревцу – Судске јединице у Жабарима И. 2386/10 од 16. марта 2010. године, решења Вишег суда у Пожаревцу Гж. 520/10 (2009)  од 20. априла 2010. године, решења Основног суда у Пожаревцу – Судске јединице у Жабарима И. 2386/10 од 20. маја 2010. године, решења Основног суда у Пожаревцу – Судске јединице у Жабарима И. 2386/10 од 8. јуна 2010. године и решења Вишег суда у Пожаревцу Гж. 1200/10 (2009) од 16. септембра 2010. године као и због повреде права на суђење у разумном року који се води у извршном поступку у предмету Основног суда у Пожаревцу – Судске јединице у Жабарима И. 2386/10

100)      Уж- 4505/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Петог општинског суда у Београду П1. 163/08 од 30. јула 2008. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж1. 3009/10 од 24. фебруара 2010. године

101)      Уж- 4537/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Нишу И. 222/10 од 20. маја 2010. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Иж. 2361/10 од 30. јула 2010. године

102)      Уж- 4538/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Нишу И. 219/10 од 20. маја 2010. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Иж. 2278/10 од 22. јула 2010. године

103)      Уж- 4545/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Лозници П. 198/09 од 21. априла 2009. године и решења Вишег суда у Шапцу Гж. 1333/10 од 18. августа 2010. године

104)      Уж- 4547/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Нишу И. 220/10 од 20. маја 2010. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Иж. 2283/10 од 28. јула 2010. године

105)      Уж- 4548/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Нишу И. 218/10 од 20. маја 2010. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Иж. 2386/10 од 4. августа  2010. године

106)      Уж- 4580/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Врању П1. 453/08 од 23. јула 2009. године, решења Општинског суда у Врању П1. 453/08 од 12. октобра 2009. године, решења Вишег суда у Врању Гж1. 133/10 од 19. јула 2010. године, као и због повреде прав ана суђење у разумном року у парничном поступку који се водио у предмету Општинског суда у Врању П1. 453/08

107)      Уж- 4583/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Ваљеву Ст. 444/10 од 23. јуна 2010. године и решења Привредног апелационог суда у Ваљеву Пвж. 550/10 од 2. септембра 2010. године

108)      Уж- 4884/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Секретаријата за имовинско–правне послове, грађевинску и урбанистичкку инспекцију града Београда XXI-05 број 351.1-431/2010 од 30. септембра 2010. године

109)   Уж-5015/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Пенчеву П. 873/04 од 24. марта 2008. године и пресуде Окружног суда у Панчеву Гж. 900/09 од 16. новембра 2009. године

110)   Уж-5016/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Првог општинског суда у Београду П1. 782/06-90 од 27. децембра 2006. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. II 840/10 од 16. јуна 2010. године

111)   Уж-5018/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Другог општинског суда у Београду П. 747/08 од 14. априла 2009. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 2695/10 од 1. септембра 2010. године

112)   Уж-5205/2010  -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Београду Гж1. 21/10 од 17. септембра 2010. године

                     5. Предлог одлуке о саставу сталних комисија Уставног суда и Предлог одлуке о саставу сталних одбора за уставне жалбе;

                      6. Саопштење.

 


• На врх странице