ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 5. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 10. фебруара 2011. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са  3. и 4. Редовне седнице Уставног суда одржане 3. фебруара  2011. године;

                         2.  Усвајање информација о примљеним предметима у периоду од   29. јануара  до  4. фебруара 2011.  године;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)          IУз  - 270/2009        -  Иницијатива за оцену уставности члана 244. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/02,  64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10)

2)         IУз  -345/2009         -  Оцена уставности одредаба члана 64, члана 65. ст. 4. и 5, члана 73. став 1. и члана 94. став 2. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 104/09 и 101/10)

3)         IУз  - 357/2009        -  Предлози и иницијатива за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 99. став 1, чл. 100. и 101. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 и 104/09)

4)         IУз  - 778/2010        -  Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 26. став 1.  Закона о путним исправама ("Службени гласник РС", број 90/07)

5)         IУз  - 779/2009            -  Иницијатива за оцену уставности одредаба чл. 325. до 336. и члана 338. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 41/09)

6)       IУз  - 1534/2010            Захтев за оцену уставности одредбе члана 25. став 1. тачка 4) Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", бр. 123/07 и 30/10)

7)       IУз  - 1577/2010            -  Иницијатива за оцену уставности чл. 285. до292. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 116/08 и 111/09)

8)         IУл - 168/2008            -  Иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 48. став 3. тач. 1. и 2. Одлуке о снабдевањју града топлотном енергијом („Службени лист града Крагујевца“, бр. 8/01, 9/01, 702 и 303

9)         IУо - 226/2009           -  Иницијатива за оцену законитости одредаба чл. 30. и 170. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 4/06)

10)       IУл -322/2009             -  Иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба чл. 1, 3, 4. и 8. Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Златибор („Општински службени гласник“, број 8/06)

11)      IУо - 46/2010             -  Иницијатива за оцену законитости Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-8663/09 од 25. децембра 2009. године

12)      IIIУ-1484/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Суботици

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 818/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5796/07 од 13. марта 2008. године

2)      Уж- 880/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5798/07 од 13. марта 2008. године

3)      Уж- 896/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5811/07 од 13. марта 2008. године

4)      Уж- 982/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5800/07 од 13. марта 2008. године

5)      Уж- 983/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5801/07 од 11. априла 2008. године

6)      Уж- 984/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6164/07 од 9. априла 2008. године

7)      Уж- 1070/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6207/07 од 11. априла 2008. године

8)      Уж- 1071/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6163/07 од 26. марта 2008. године

9)      Уж- 1113/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6206/07 од 2. априла 2008. године

10)      Уж- 1263/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 10289/08 од 17. септембра 2008. године

11)      Уж- 1269/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 1002/08 од 10. јула  2008. године

12)      Уж- 1271/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5812/07 од 21. јула  2008. године

13)      Уж- 47/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6547/07   од 29. септембра   2008. године

14)      Уж- 96/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Неготину П. 427/07 од 18. марта 2008. године и пресуде Окружног суда у Неготину Гж. 687/08 од 28. новембра 2008. године и због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Неготину у предмету П. 947/08

15)      Уж- 135/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у кривичном поступку који је вођен пред Општинским судом у Ивањици у предмету К. 315/99

16)      Уж- 165/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који је вођен пред Општинским судом у Вршцу у предмету П. 720/07

17)      Уж- 171/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Зајечару Гж. 1853/06 од 23. априла 2007. године и решења Врховног суда Србије Рев. 3320/08 од 4. децембра 2008. године

18)      Уж- 286/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 7693/07 од 23. априла 2008. године

19)      Уж- 397/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије  Рев. II 1748/08 од 18. децембра 2008. године

20)      Уж- 436/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Кикинди П. 615/08 од 2. октобра 2008. године и пресуде Окружног суда у Зрењанину Гж. 1883/08 од 17. фебруара 2009. године

21)      Уж- 681/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Основним судом у Нишу водио у предмету И. 58/00 – нови број И. 15067/10 (2000)

22)      Уж-156/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Нишу Гж. 1 109/09 од 19. фебруара 2009. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1080/09 од 14. октобра 2009. године

23) Уж- 707/2008   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Петровцу на Млави П. 134/04 од 22. маја 2006. године, пресуде Окружног суда у Пожаревцу Гж. 1558/06 од 3. маја 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 2844/07 од 7. фебруара 2008. године

24)      Уж- 890/2008   -  Уставна жалба изјављена против решења Трговинског суда у Београду I Ст. 10/02 од 22. јуна 2007. године и решења Вишег трговинског суда  V Пвж 88/08 од 14. фебруара 2008. године

25)      Уж- 1353/2008   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Ћуприји И. 89/07 од 17. децембра 2007. године и решења Окружног суда у Јагодини Гж. 195/08 од 5. фебруара 2008. године

26)        Уж- 156/2009   -  Уставна жалба изјављена против „радње пропуштања доношења накнадног решења о трошковима прекршајног поступка Комисије за прекршаје Царинарнице Краљево у предмету П. 621/08“

27)        Уж- 260/2009   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Сомбору П. 223/07 од 16. јануара 2008. године, решења Окружног суда у Сомбору Гж. 656/08 од 17. јуна 2008. године и решења Врховног суда Србије Рев. 3474/08 од 17. децембра 2008. године

28)        Уж- 396/2009   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Владичином Хану П. 990/05 од 21. марта 2006. године, решења Окружног суда у Врању Гж. 1999/06 од 9. новембра 2006. године као и решења о извршењу Општинског суда у Владичином Хану И. 1180/08

29)        Уж-  687/2009   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Лесковцу П. 2726/08 од 3. децембра 2008. године и решења Окружног суда у Лесковцу Гж. 7/09 од 25. марта 2009. године

30)        Уж-  2623/2009   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2563/09 од 24. септембра 2009. године

31)        Уж-  1651/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 3424/09 од 18. новембра 2009. године

32)        Уж-  2578/2010   -  Уставна жалба изјављена против Одлуке о преносу акција без накнаде грађанима – носиоцима права и запосленима и бившим запосленима „НИС“ а.д. Нови Сад ("Службени гласник РС", број 71/09), дописа Агенције за приватизацију од 28. априла 2010. године и ради нечињења Агенције за приватизацију

33)        Уж- 2712/2010   -  Уставна жалба изјављена против акта Републичког јавног тужилаштва број ГТ-1-244/10 од 29. априла 2010. године и радње нечињења Општинског суда у Нишу да достави списе предмета П. 647/09 Републичком јавном тужилаштву

34)        Уж- 2798/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Гзз. 59/10 од 1. априла 2010. године, пресуде Општинског суда у Кучеву П. 56/09 од 18. јуна 2008. године и пресуде Окружног суда у Пожаревцу Гж. 1212/08 од 9. јуна 2009. године

35)        Уж- 2975/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2185/10 од 4. маја 2010. године

36)        Уж- 3741/2010   -  Уставна жалба изјављена против обавештења Републичког геодетског завода број 952-1031/10 од 15. јуна 2010. године

37)        Уж- 3801/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Брусу Р.1. 9/07 од 24. марта 2009. године, решења Окружног суда у Крушевцу Гж. 1401/09 од 9. септембра 2009. године и решења Врховног касационог суда Гзз. 1. 286/10 од 11. маја 2010. године

38)    Уж – 4085/2010 - Уставна жалба изјављена против радње поступања Народне банке Србије, Дирекције за регистре и принудну наплату, Одсек за принудну наплату у Крагујевцу, решења Четвртог општинског суда у Београду И. 992/02 од 25. марта 2009. године и решења Првог основног суда у Београду ИПВ (и) 17/10 И. 10008/10 од 8. јуна 2010. године - повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету И. 992/01 , као и у поступку по предлогу подносиоца уставне жалбе за отклањање неправилности при обрачуну камате у спровођењу изршења решења о извршењу Четвртог општинског суда у Београду И. 992/02 од 4. маја 2004. године који се водио пред тим судом у предмету И. 992/02           

39)      Уж- 4119/2010    -  Уставна жалба изјављена изјављена против  решења Трговинског суда у Београду П. 1727/02 од 5. новембра 2002. године, решења Вишег Трговинског суда у Београду Пж. 2014/02 од 25. марта 2003. године, решење Врховног суда Србије Прев. 243/03 од 2. јула 2003. године, решења Трговинског суда у Београду П. 2152/03 од 29. октобра 2003. године, решења Вишег Трговинског суда у Београду Пж. 1542/04 од 15. марта 2004. године, акта Републичког јавног тужиоца Гт. I 1832/04 од 22. јула 2004. године, решења Трговинског суда у Београду П. 2151/03 од 22. септембра 2004. године, решења Вишег трговинског суда у Београду Пж. 9795/04 од 30. децембра 2004. године, решења Врховног суда Србије Прев. 175/05 од 12. маја 2005. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Кт. 1177/01 од 7. фебруара 2005. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Ки. 749/05 од 26. октобра 2005. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Кв. 1810/05 Ки. 749/05 од 21. новембра 2005. године, акта Другог општинског јавног тужилаштва Ктр. 691/05 од 26. децембра 2005. године, акта Окружног јавног тужилаштва у Београду Кт. 1082/05 од 24. јануара 2006. године, решења Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 од 26. јануара 2006. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Ктр. 1755/05 од 13. марта 2006. године, решења истражног судије Окружног суда у Београду Ки. 208/06 од 20. марта 2006. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 208/06 Кв. 1395/06 од 11. априла 2006. године, акта Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 од 26. маја 2006. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Ктр. 2773/06 од 4. септембра 2006. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 273/05 од 12. марта 2007. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 273/05 Кв. 803/07 од 27. марта 2007. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Ктр. 2953/06 од 25. маја 2007. године, акта Окружног јавног тужиоца Ктр. 2182/07 од 22. јуна 2007. године, акта Четвртог општинског јавног тужиоца у Београду Ктр. 1323/07 од 10. августа 2007. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 880/07 од 6. септембра 2007. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Ки. 1530/07 од 19. октобра 2007. године, решења Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 Кв. 397/07 од 30. новембра 2007. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Кв. 1501/07 Ки. 1530/07 од 27. децембра 2007. године, решења истражног судије Окружног суда у Београду Ки. 1103/06 од 13. фебруара 2008. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 1103/06 Кв. 754/08 од 10. марта 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 507/08 од 23. маја 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 263/09 од 5. јуна 2009. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 638/08 од 11. јула 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 263/08 од 29. децембра 2008. године, решења Окружног суда у Београду Кри. 690/09 Кв. 2571/09 од 9. јула 2009. године, акта Окружног јавног тужиоца Кт. 36/08 од 20. септембра 2009. године, решења Истражног судије Окружног суда у Београду Кри. 690/09 од 30. новембра 2009. године, решења Вишег суда у Београду Кри. 690/09 Кв. 592/10 од 2. фебруара 2010. године, решења Истражног судије Вишег суда у Београду  Кри. 690/09 од 17. фебруара 2010. године, решења Вишег суда у Београду Кри. 232/10 Кв. 1324/10 од 15. марта 2010. године, „радње нечињења Врховног суда Србије поводом поднетог захтева за заштиту законитости од 13. јуна 2008. године у предмету Окружног суда у Београду Ки. 1103/06 Кв. 754/08, „радње нечињења Врховног суда Србије поводом изјављеног захтева за заштиту законитости од 25. јула 2008. године у предмету Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 Кв. 397/07“, „радње нечињења Врховног суда Србије поводом изјављеног захтева за заштиту законитости од 23. јануара 2009. године у предмету Четвртог општинског суда у Београду Кв. 1501/07 Ки 1530/07“ и „радње нечињења Врховног касационог суда поводом изјављеног захтева за заштиту законитости од 21. јула 2010. године у предмету Вишег суда у Београду Кри. 232/10 (Кри 690/09) Кв. 1324/10“ 

40)   Уж-4258/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Привредног апелационог суда у Београду Пж. 3809/10 од 28. јула 2010. године

41)   Уж-4279/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Врању Р1. 147/10 од 8. априла 2010. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 1. 1872/10 од 3. септембра 2010. године

42)   Уж-4340/2010  -  Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Новом Саду од 15. септембра 2010. године као и због повреде права на суђење у разумном року

43)   Уж-4386/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Пожаревцу Гж. 674/08 од 1. јула 2009. године

44)      Уж-4681/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ковачици Р. 16/09 од 9. јуна 2009. године

45)      Уж-4691/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног касационог суда Рев. 274/10 од 17. јуна 2010. године 

46)      Уж-4715/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Вишег суда у Зрењанину П3. 1/10 од 2.  јула 2010. године

47)      Уж-4734/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Гзз 1. 422/10 од 1. септембра 2010. године

48)      Уж-4811/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1. 1275/10 од 21. априла 2010. године

49)      Уж-4838/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Врњачкој Бањи Р. 180/09 од 3. септембра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 2455/10 од 8. септембра 2010. године

50)      Уж-4964/2010   -  Уставна жалба изјављена против  закључка Првог основног суда у Београду И. 23083/10 од 25. октоба 2010. године и  радње Првог основног суда у Београду „спровођења извршења ради испражњења и предаје“ која је предузета у извршном поступку И. 23083/10 дана 18. новембра 2010. године

51)      Уж-4980/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног касационог суда Гзз1. 372/10 од 28. септембра 2010. године

Предлог за преиспитивање Одлуке Уставног суда

52)        Уж –   913/2008   

                        5.   Начин рада Уставног суда на редовним седницама

                       6. Прерасподела предмета председника Уставног суда др Драгише Слијепчевића и задужење предметима судије др Босе Ненадић

                        7. Разно.

 

 


• На врх странице