ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 3. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 3. фебруара 2011. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са 2. Редовне седнице Уставног суда одржане 26. јануара 2011. године;

                         2.  Усвајање информација о примљеним предметима у периоду од   15. до 21. јануара 2011.  године и од 22. до 28. јануара 2011. године ;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)   IУз  - 82/2009        -  Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, број 9/01); Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СФРЈ“, 57/89) и Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СФРЈ“, 32/93)

2)  IУз  - 1533/2010     -  Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 46. став 3. Закона о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09)

3)  IУз-1634/2010 - Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 5. ст. 2. и 3. Закона о изменама и допунама Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 101/10) и поступка доношења наведеног закона

4) IУз-2/2011 - Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима Закона о изменама и допунама Закона о судијама ("Службени гласник РС", борј 101/10)

5) IУп -72/2009          -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  радних места у Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу бр. 021-00003/09-01 од 15. децембра 2008. године и Правилника о изменама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу бр. 021-00003/09-2 од 13. фебруара 2009. године   

6)   IУо - 86/2009        -  Иницијатива за оцену законитости Анекса колективног уговора код послодавца Минел Елво а.д.

7)   IУо - 218/2009      -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Одлуке о изменама и допунама Статута Инаститута за кукуруз „Земун Поље“, Д.П. из Београда – Земун под 5 бр. 1/1 од 7. априла 2009. године

8)   IУл - 224/2009      -  Иницијатива за оцену законитости Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта ("Службени гласник Општине Рашка“, број 93/08)

9)  IУо - 1526/2010     -  Иницијатива за оцену законитости Статута Јавног комуналног предузећа „Стандард“ из Аде

10)  IУо - 1530/2010     -  Иницијатива за оцену уставности и законитости решења Комисије за хартије од вредности – дел бр. 4/0-50-3873/4-09 од 9. јула 2009. године и дел. бр. 4/0-50-3873/8-09 од 14. јула 2009. године

11)  IIIУ-1262/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

12)       IIIУ-1263/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

13)       IIIУ-1264/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

14)  IIIУ-1265/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

15)       IIIУ-1405/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи

16)  IIIУ-1406/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

17)  IIIУ-1407/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи

18)  IIIУ-1408/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

19)  IIIУ-1409/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

20)  IIIУ-1410/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи

21)  IIIУ-1411/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

22)  IIIУ-1412/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи  – ненадлежност прекршајног суда

23)  IIIУ-1413/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

24)  IIIУ-1414/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Девизног инспектората и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

Одлучивање о захтевима за оцену уставности и законитости појединачних правних аката

1)    IР - 206/2010 – „Уставна жалба“ изјављена против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1929/10

2)  IР - 286/2010 – „Предлог за покретање поступка за решавање сукоба надлежности између Хашког трибунала и Основног суда у Крагујевцу...“ 

3)     IР - 327/2010 – захтев за „оцену законитости одлука Скупштине Нишке Банке а.д. из Ниша са седнице од 7. марта 2006. године“

4)    IР - 332/2010 – „молба за преиспитивање законитости решења“ Министарства рада и социјалне политике број 401-00-00807/10-10 од 8. октобра 2010. године

5)    IР - 347/2010 – „жалба на одлуку Апелационог суда Крагујевац Кж. 2-1337/10“, којим се тражи да Уставни суд „донесе решење о апсолутној застарелости казне“ изречене пресудом Основног суда у Чачку К. 340/03 

6)   IР - 348/2010 – „жалба“ против решења Секретаријата за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију града Београда – Сектор за управно-правне послове XXI-05 број 356-747/10 од 22. јула 2010.године против пресуде Управног суда 23 У. 16401/10 (09) од 29. септембра 2010. године

7)     IР - 351/2010 – „жалба“ против пресуде Управног суда 23 У. 16401/10 (09) од 29. септембра 2010. године

8)  IР - 363/2010 – Захтев за ванредно преиспитивање решења Врховног касационог суда Узп. 189/10 од 9. септембра 2010. године и пресуде Управног суда 15. Увп. II 50/10 (2008) од 16. јула 2010. године

9)  IР - 367/2010 – „Оцена уставности пресуде и казне Прекршајног суда у Аранђеловцу – Одељење у Тополи Пр. I-5-542/10 од 15. априла 2010. године“

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 205/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Кладову П. 319/06 од 18. октобра 2006. године и пресуде Окружног суда у Неготину Гж. 639/07 од 28. децембра 2007. године

2)      Уж- 680/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Ваљеву у предмету К. 1135/07 

3)      Уж- 868/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Четвртим општинским судом у Београду водио у предмету П. 2251/05

4)      Уж- 1055/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року који се водио пред Општинским судом у Новом Кнежевцу у предмету 1 Р 2/05, као и против решења Врховног суда Србије Рев. 7/07 од 22. маја 2008. године 

5)      Уж- 1145/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Аранђеловцу у предмету П. 129/07 

6)      Уж- 1281/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Трећим општинским судом у Београду у предмету П. 2478/03

7)      Уж- 1295/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење и суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Новом Саду у предмету П. 8193/08

8)      Уж- 1452/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Пироту у предмету П1. 49/08 и против пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1389/08 од 16. октобра 2008. године 

9)      Уж- 1513/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Сомбору Гж1. 1474/07 од 5. децембра 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 416/08 од 17. септембра 2008. године

10)      Уж- 1523/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Окружним судом у Неготину у предмету Гж. 28/08

11)      Уж- 92/2008   -  Уставна жалба изјављена због поступања надлежних судова  који су се водили у предметима Општинског суда у Зрењанину  П. 80/98, И. 1022/01 и И. 2515/06

12)      Уж- 811/2008   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Окружног суда у Београду 264/08 од 13. јуна 2008. године

13)      Уж- 1261/2008   -  Уставна жалба Радосава Стаменковића – Роберта

14)    Уж- 632/2009   -  Уставна жалба изјављена против  решења Министарства унутрашњих послова, Дирекције
полиције, Управе за правне послове 03/10 број 210-1-548/08 од 9. децембра 2008. године

15)    Уж-869/2009   -  Уставна жалба изјављена због повреде права на породицу која су прекршена од стране Четвртог општинског суда у Београду и Центра за социјални рад, одељење Земун

16)     Уж- 1145/2009   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Новом Пазару П. 867/07 од 29. маја 2008. године и пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж. 1640/08 од 18. маја 2009. године

17)     Уж- 1635/2009   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Крагујевцу К. 200/06 од 21. априла 2008. године, пресуде Окружног суда у Крагујевцу Кж. 523/09 од 18. августа 2009. године, решења Општинског суда у Крагујевцу К. 200/06 од 2. септембра 2009. године, решења Основног суда  у Крагујевцу Кв. 126/10 од 21. априла 2010. године и решења Основног суда у Крагујевцу К. 5763/10 од 7. септембра 2010. године

18)      Уж- 1831/2009   -  Уставна жалба изјављена против  решења Окружног суда у Крагујевцу Кио. 103/09 од 17. августа 2009. године и решења Окружног суда у Крагујевцу Кв. 274/09 од 31. августа 2009. године

19)      Уж- 2297/2009   -  Уставна жалба изјављена против  решења Окружног суда у Шапцу Гж. 1989/09 од 12. новембра 2009. године и решења Општинског суда у Лозници Ив. 1011/07 од 7. септембра 2009. године

20)      Уж- 65/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Првог општинског суда у Београду П. 3566/05 од 28. новембра 2007. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 162/08 од 16. марта 2009. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 2112/09 од 8. јула 2009. године

21)      Уж- 134/2010   -  Уставна жалба изјављена против  обавештења Министарства унутрашњих послова, Кабинет министра, Биро за притужбе и представке 01 број: 9846/09 од 23. децембра 2009. године

22)      Уж- 1043/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Новом Саду П. 1849/04 од 26. октобра 2006. године, пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 7434/06 од 22. октобра 2008. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 102/09 од 11. новембра 2009. године

23)      Уж- 2195/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног касационог суда Прев. 453/09 од 25. новембра 2010. године

24)      Уж- 2507/2010   -  Уставна жалба изјављена против  решења Врховног касационог суда Гзз1. 188/10 од 1. априла 2010. године, пресуде Окружног суда у Врању Гж1. 423/09 од 11. септембра 2009. године и пресуде Општинског суда у Бујановцу П1. 751/07 од 1. јуна 2009. године

25)      Уж- 2579/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1406/10 од 12. априла 2010. године

26)      Уж- 2597/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 880/10 од 10. фебруара 2010. године

27)      Уж- 2624/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног суда Србије Рев. 3338/09 од 5. новембра 2009. године

28)      Уж- 2732/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда У. 5621/10 од 6. маја 2010. године

29)      Уж- 2748/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног касационог суда Рев. 587/10 од 11. марта 2010. године

30)      Уж- 2867/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Бујановцу П1. 221/08 од 29. марта 2009. године, пресуде Окружног суда у Врању Гж1. 335/09 од 26. маја 2009. године и решења Врховног касационог суда Гзз1. 189/10 од 29. марта 2010. године

31)      Уж- 2868/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Бујановцу П1. 836/09 од 30. новембра 2009. године, пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1. 1326/10 од 19. маја 2010. године

32)      Уж- 2869/2010   -  Уставна жалба изјављена против  решења Врховног касационог суда Гзз1. 185/10 од 14. априла 2010. године, пресуде Окружног суда у Врању Гж1. 810/08 од 29. децембра 2008. године и пресуде Општинског суда у Бујановцу П1. 95/08 од 7. октобра 2008. године

33)      Уж-3097/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Сомбору П. 320/09 од 20. новембра 2009. године и пресуде Вишег суда у Сомбору Гж. 396/10 од 21. априла 2010. године

34)      Уж-3101/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Окружног суда у Панчеву К. 1/09 од 14. септембра 2009. године

35)      Уж-3267/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Београду ГжI.  3561/10 од 22. априла 2010. године

36)      Уж-3412/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 1910/10 од 3. јуна 2010. године 

37)      Уж-3512/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Другог општинског суда у Београду П. 2010/02 од 5. јула 2007. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 2088/08 од 15. јануара 2009. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 1141/10 од 7. априла 2010. године  

38)      Уж-3526/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда  у Лозници П. 1445/06 од 26. новембра 2008. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 4775/10 од 26. марта 2010. године, као и због повреде права  на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио у предмету Општинског суда у Лозници П. 1445/06

39)      Уж-3538/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда  у Крагујевцу К. 1462/07 од 25. децембра 2008. године, пресуде Окружног суда у Крагујевцу Кж. 376/09 од 28. маја 2009. године и пресуде Врховног касационог суда Кзп. 94/10 од 26. априла 2010. године

40)      Уж-3551/2010   -  Уставна жалба изјављена против  решења Основног суда у Лозници К. 348/10 од 15. марта 2010. године и због повреде права на суђење у разумном року у кривичном поступку који се водио пред Општинским судом у Лозници у предмету К. 498/05 и пред Основним судом у Лозници у предмету К. 348/10

41)      Уж-3564/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда У. 1875/10 (2007) од 3. јуна 2010. године

42)      Уж-3614/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда – Одељење у Новом Саду III – 3У. 3036/10 (2008) од 11. јуна 2010. године, решења Министарства финансија Републике Србије – Пореска управа – Регионални центар Београд број 413.9-337/06-20 од 23. јануара 2008. године и решења Министарства финансија Републике Србије – Пореска управа – Филијала Смедерево број 47-548-092-06 од 17. октобра 2006. године

43)      Уж-3621/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда – Одељење у Новом Саду У. 1145/10 од 18. јуна 2010. године

44)      Уж-3623/2010   -  Уставна жалба Александре Турукало

45)      Уж-3636/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Нишу П1. 2297/08 од 13. марта 2009. године, пресуде Окружног суда у Нишу Гж1. 919/09 од 16. новембра 2009. године, решења Врховног касационог суда Рев. 2. 1343/10 од 13. маја 2010. године и решења Основног суда у Нишу 1И. 2082/10 од 8. фебруара 2010.  године

46)      Уж-3637/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Суботици К. 704/09 од 7. децембра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. I 1771/10 од 28. јуна 2010. године

47)      Уж-3640/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда У. 5132/10 (2008) од 30. јуна 2010. године

48)      Уж-3643/2010   -  Уставна жалба изјављена против  акта Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт. 5185/10 од 18. јуна 2010. године

49)      Уж-3654/2010   -  Уставна жалба изјављена против  решења Управног суда У. 2993/10 од 30. јуна  2010. године

50)      Уж-3659/2010   -  Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда У. 7366/10 од 23. јуна 2010. године и решења Врховног касационог суда Узп. 156/10 од 21. септембра 2010. године

51)      Уж-3697/2010   -  Уставна жалба Ауторског акционарског друштва „Контакт филм“

52)      Уж-3711/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Другог оштинског суда у Београду 1Р. 10/09 од 14. маја 2009. године и решења Вишег суда у Београду Гж. 6035/10 од 27. маја 2010. године

53)      Уж-3729/2010   -  Уставна жалба изјављена против закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

54)      Уж-3742/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж. 183/09 од 26. маја 2009. године и решења Врховног касационог суда Рев. 2862/10 Гзз1. 338/10 од 2. јуна 2010. године

55)      Уж-3750/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев. 1054/10 од 10. јуна 2010. године

56)      Уж-3783/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Крагујевцу Гж- 2209/07 од 22. фебруара2008. године и решења Врховног касационог суда Рев. 151/10   од 8. априла 2010. године

57)      Уж-3864/2010   -  Уставна жалба Александре Турукало

58)      Уж-3870/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 1592/10 од 2. јуна 2010. године

59)      Уж-3910/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Београду Гж. 15188/07 од 30. новембра 2009. године

60)      Уж-3913/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Неготину И. 144/5 од 21. марта 2005. године и решења Општинског суда у Кладову И. 96/09 од 19. октобра 2009. године

61)      Уж-3917/2010   -  Уставна жалба Александре Турукало

62)      Уж-3932/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Нишу П. 631/10 (4280/09) од 22. јуна 2010. године и пресуде Вишег суда у Нишу Гж. 1991/10 

                        5.    Разно.

 

 


• На врх странице