ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 59. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 22. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са 58. Редовне седнице Уставног суда од 16. децембра 2010. године;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   11. до 17. децембра 2010. године и информације о прерасподели предмета судије мр Томислава Стојковића;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)                  IУ  - 380/2005     -  Предлози и иницијатива за оцену уставности одредбе члана 20. ст. 3, 4. и 6, члана 32. став 4, члана 41. став 14, члана 43. став 4, члана 67. став 1 у делу који гласи: „пензионисаном после ступања на снагу овог закона“, члана 90. ст. 2. и 4. и члана 107. став 1. тач. 19 И 3) Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05)

2)                  IУ  - 94/2006       -  Иницијативе за оцену уставности одредаба чл. 8. и 9. Закона о привредним коморама ("Службени гласник РС", број 65/01)

3)                  IУ  - 119/2009     -  Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 104. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04, 84/04,  85/05, 101/05 и 63/06)

4)                  IУз - 345/2009    -  Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 65, члана 65. ст. 5. и 6, члана 73. став 1. и члана 94. став 2. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС", бр. 116/08 и 104/09)

5)                  IУз – 1239/2010             -  Предлог за оцену уставности одредбе члана 29. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције    („Службени гласник РС“, број 53/10)

6)         IУ - 270/2006 -  Иницијатива за оцену законитости одредаба члана 6. став 1. тач. 1. и 5. и члана 8. став 1. тачка 2. Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот („Службени лист града Ниша“, бр. 44/06)

7)         IУ - 89/2007    -  Иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба члана 28, члана 29. став 1, члана 30, члана 31. став 1, члана 38. и члана 55. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 86/05), члана 55. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 12/09) и члана 29. став 1. Правилника о раду за запослене у Дому ученика средњих школа у Трстенику број 47/07 од 29. јануара 2007. године

8)         IУо -76/2008 -  Иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба члана 1. ст. 3. до 6. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 97/07) – одређивање матичне филијале Републичког завода за здравствено осигурање – покретање поступка за оцењивање уставности и законитости одредаба члана 3. ст. 2. до 5. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 10/10, 18/10, 46/10 и 52/10)

9)         IУп -127/2008             -  Иницијативе за оцену уставности и законитости одредбе члана 1. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ ("Службени гласник РС", број 61/08), одредбе чл. 1. до 5. Уредбе о измени Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији  бивших република СФРЈ ("Службени гласник РС", број 109/08) и Уредбе о допунама Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ ("Службени гласник РС", број 14/09)

10)       IУл - 183/2008            -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Одлуке Општинског већа општине Шид о платама, накнадама и осталим примањима председника и заменика председника месних управа број 120-8/05-01 од 25. марта 2005. године 

11)       IУп - 21/2009 -  Оцена уставности и законитости одредаба члана 2. став 2. и чл. 12. до 14. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06, 10/07 и 107/07), одредаба члана 6. став 1. тачка 1) и чл. 48а, 48б. и 48в. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 10/07) и члана 9. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 68/09)

12)       IУо - 181/2009           -  Иницијатива за покретање поступка за оцену законитости одредаба чл. 2, 7. и 8. Правилника о стицању и расподели зарада у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Смедеревска Паланка, број 537 од 6. фебруара 2009. године 

13)       IУо - 1048/2009         -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Пословника конститутивне седнице Националног савета ромске националне мањине, број: 290-06-00-48/10-06/9 од 25. јуна 2010. године

14)       IУо - 1248/2010         -  Иницијатива за оцену уставности Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Свилајнац ("Службени гласник  општине Свилајнац“, број 22/10)                       

15)      IIIУ-949/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  

16)      IIIУ-1077/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

17)       IIIУ-1130/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

18)       IIIУ-1158/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу

19)      IIIУ-1166/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу

20)      IIIУ-1274/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

21)      IIIУ-1423/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи

22)      IIIУ-1424/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

23)      IIIУ-1425/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

24)      IIIУ-1426/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

25)      IIIУ-1427/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

26)       IIIУ-1428/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

27)       IIIУ-1429/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

28)       IIIУ-1430/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

29)      IIIУ-1431/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

30)      IIIУ-1432/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи

31)      IIIУ-1433/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

32)      IIIУ-1434/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

33)      IIIУ-1435/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

34)      IIIУ-1436/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

35)      IIIУ-1437/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

36)     IIIУ-1438/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

37)      IIIУ-1439/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

38)      IIIУ-1440/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

Одлучивање о захтевима за оцену уставности и законитости појединачних правних аката

1 )     IР - 309/2010 – Решења републичког ветеринарског инспектора Суботица, број 270-323-1678/08-05 

2 )     IР - 311/2010 – „Жалба“на судску јединицу у Великој Плани

3 )     IР - 317/2010 – Захтев за оцену законитости акта Вишег суда у Смедереву Су VIII 241/10 од 16. септембра 2010. године

4 )     IР - 324/2010 – „Жалба“ на одлуку Апелационог суда у Пожаревцу од 5. августа 2010. године 

5 )     IР - 328/2010 – „Жалба“ којом се оспорава правилност утврђеног чињеничног стања и примене материјалног права у поступку који је окончан пресудом Управног суда, Одељења у Новом Саду III-2 У. 2545/10 (2008) од 8. октобра 2010. године

Изузеће  судија Уставног суда у предметима:

1) VIII-У – 91/2010

2) VIII-У-337/2010 – Захтев за изузеће   судија Уставног суда

                       4. Разматрање жалби:

1)     VIIIУ-1059/2010 – Жалба изјављена против Одлуке Високог савета судства број 06-00-37/09-01 од 25. децембра 2009. године

 

                        5.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 252/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Неготину П. 1034/03 од 15. маја 2006. године и пресуде Окружног суда у Неготину Гж. 1209/07 од 28. децембра 2007. године

2)      Уж- 331/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничним поступцима који су вођени пред Првим општинским судом у Београду у предметима П.1. 281/05 и П.1. 1069/06, као  и  другостепеним поступцима који су вођени пред Окружним судом у Београду у предмету Гж.1. 6110/07, односно у предмету Гж.1. 3853/07

3)      Уж- 523/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Призрену у предмету П. 20/07 и против решења Врховног суда Србије Рев. 267/07 од 28. фебруара 2007. године 

4)      Уж- 902/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Трговинским судом у Лесковцу у предмету П. 35/02 и  пред Општинским судом у Бујановцу у предмету П. 718/06

5)      Уж- 1204/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у управном поступку који се водио пред Врховним судом Србије у предмету У-СЦГ 560/06

6)      Уж- 1212/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Кзп. 43/08 од 11. јуна 2008. године, пресуде Врховног суда Србије Кж. I 709/06  од 31. октобра 2006. године и пресуде Окружног суда у Суботици К. 151/05 од 13. фебруара 2006. године

7)      Уж- 1253/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Сгзз. 499/08  од 12. јуна  2008. године

8)      Уж- 61/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 5594/08 од 5. новембра 2008. године

9)      Уж- 236/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у управном поступку који се водио пред Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање – Дирекција  у предмету број 501524 и управном спору који се водио пред Окружним судом у Београду у предмету У. 502708  од 5. децембра 2008. године

10)      Уж- 358/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у управном поступку који се водио пред Општинским судом у Нишу у предмету К. 936/08

11)      Уж- 600/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 1879/07 од 12. септембра 2007. године

12)      Уж- 1127/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 4086/08 од 26. марта  2009. године

13)      Уж- 1446/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у кривичном поступку који се пред Окружним судом у Краљеву водио у предмету К. 97/05

14)      Уж- 1579/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 5119/08 од 8. априла   2009. године

15)      Уж- 1836/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се води пред Првим основним судом у Београду у предмету П1. 2103/10

16)      Уж- 2554/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се води пред Петим општинским судом у Београду у предмету Р1. 90/06

17)      Уж- 1815/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Другог општинског суда у Београду К. 485/07 од 9. марта 2009. године и пресуде Апелационог суда у Београду Кж. 996/10 од 2. фебруара 2010. годинe

18)      Уж- 2822/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда У. 3982/10 од 22. априла 2010.  године

19)      Уж- 4359/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа – Регионални центар Београд број IV-02 731.1-145/07 од 16. маја 2008. године и пресуде Управног суда 3 У. 4343/10 (2008) од 1. септембра 2010. године

20) Уж-1340/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Петог општинског суда у Београду П.6008/92

21)      Уж- 739/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1613/07 од 12. марта 2008. године

22)      Уж- 1060/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 844/08 од 14. маја 2008. године

23)      Уж- 1137/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Новом Саду П. 2408/06 од 4. октобра 2007. године, пресуде Вишег трговинског суда Пж. 9842/07 од 31. марта 2008. године, решења Трговинског суда у Новом Саду П. 1941/07 од 26. октобра 2007. године, решења Вишег трговинског суда Пж. 1836/08 од 10. априла 2008. године, акта Трговинског суда у Новом Саду VIII   Су-36/08 од 23.  јула 2008. године, акта Трговинског суда у Новом Саду VIII    Су-44/08-30 од 24. јула 2008. године, опомене Трговинског суда у Новом Саду за плаћање судске таксе у предмету П. 2408/06 од 8. септембра 2008. године и решења Трговинског суда у Новом Саду И. 484/08 од 23. јуна 2008. године

24)      Уж- 1152/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Параћину П. 293/06 од 23. јуна 2006. године, пресуде Окружног суда у Јагодини Гж2. 122/06 од 14. септембра 2006. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 1643/07/08 од 13. фебруара 2008. године

25)      Уж- 1154/2008    -  Уставна жалба изјављена против радње Одељења за имовинске, грађевинске и инспекцијске послове општине Раковица у поступку који се води у предмету II.351-6481/03

26)      Уж- 1527/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 1453/08 од 1. октобра 2008. године

27)      Уж- 140/2009    -  Уставна жалба изјављена због пропуста надлежних судова у поступцима Општинског суда у Краљеву П. 1327/03  и И. 1818/05

28)      Уж- 161/2009    -  Уставна жалба Ане Трифуновић

29)      Уж- 170/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Шапцу Гж. 2198/07 од 23. децембра 2008. године

30)   Уж-209/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 970/07 од 24. априла 2008. године и решења Министарства финансија, Пореска управа, Регионални центар Ниш, Филијала Врање број 47-117/06-111-080 од 16. новембра 2006. године

31)   Уж-323/2009    -  Уставна жалба изјављена против радње неиспуњења уговора бр. 1147 од 23. августа 1995. године, решења Општинског суда Ивањици Кв. 4/97 од 10. априла 1997. године, наредбе Општинског суда у Ивањици Ки. 70/96 од 23. марта 1998. године, решења Општинског суда у Ивањици Ки. 70/96 од 21. децембра 1998. године, решења Општинског суда у Ивањици VII Су-37/01-3 од 19. јула 2001. године, пресуде Општинског суда у Ивањици П.  136/01 од 21. децембра 2004. године, пресуде Окружног суда у Ужицу Гж. 332/05 од 4. априла 2005. године, акта Републичког јавног тужилаштва Гт.  I 1632/05 од 7. јуна 2005. године, решења Врховног суда Србије Сгзз. 173/05 од 1. септембра 2005. године, акта Врховног суда Србије VI   Су. 475/05 од  12. децембра 2005. године, акта Општинског суда у Ивањици П. 136/01 од 8. фебруара 2008. године, решења Општинског суда у Ивањици П. 136/01 од 12. марта 2008. године, решења Окружног суда у Ужицу Гж. 1591/08 од 13. августа 2008. године, акта Врховног суда Србије  II Су. 413/08 од 15. октобра 2008. године, акта Општинског суда у Ивањици од 3. новембра 2008. године и решења Врховног суда Србије Рев. 3416/08 од 10. децембра 2008. године

32)   Уж-450/2009    -  Уставна жалба изјављена против решења Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву број 110/1 од 9. марта 2009. године

33)   Уж-612/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Лозници П. 711/07 од 16. октобра 2007. године и пресуде Окружног суда у Шапцу Гж. 2401/07 од 14. јануара 2008. године

34)   Уж-614/2009    -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Смедереву Гж. 1710/08 од 3. фебруара 2009. године

35)   Уж-1140/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 8567/08 од 26. марта 2009. године  

36)   Уж-1151/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Пожаревцу Гж. 567/09 од 21. априла 2009. године

37)   Уж-1830/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Прев. 578/08 од 14. априла 2009. године, пресуде Вишег трговинског суда Пж. 73/08 од 17. септембра 2008. године и пресуде Трговинског суда у Зајечару П. 429/07 од 23. октобра 2007. године

38)   Уж-1869/2009    -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Јагодини Гж. 1594/09 од 13. августа 2009. године

39)   Уж-2493/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II   3115/08 од 25. новембра 2008. године

40)   Уж-2494/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II   1020/08 од 24. септембра 2009. године

41)   Уж-2502/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II   3411/08 од 1. октобра 2009. године

42)   Уж-2503/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II   3116/08 од 23. септембра 2009. године

43)   Уж-2504/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II   3366/08 од 11. новембра  2009. године

44)   Уж-2318/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Сомбору П. 1106/07 од 20. новембра 2008. године, решења Окружног суда у Сомбору Гж. 435/09 од 4. јуна 2009. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 1582/10  од 18. фебруара 2010. године

45)   Уж-2516/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Лозници П. 859/08 од 8. септембра 2008. године и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 9126/10 од 10. марта 2010. године

46)   Уж-2946/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 147/10 од 31. марта 2010. године

47)   Уж-3394/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Чачку Гж. 729/08 од 29. октобра 2008. године и пресуде Општинског суда у Гучи П. 410/06 од 13. фебруара 2008. године

48)   Уж-3418/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 1377/10 од 12. маја 2010. године

49)   Уж-3473/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 1226/10 од 13. маја 2010. године

50)   Уж-3486/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Лесковцу П. 99/01 од 19. јуна 2006. године, пресуде Вишег трговинског суда у Београду  Гж. 10792/06 од 14. новембра 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Прев. 122/08 од 13. маја 2008. године

51)   Уж-3529/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев. 2746/10 од 13. маја 2010. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 12438/08 од 6. маја 2009. године и пресуде Петог општинског суда у Београду П. 2480/04 од 4. јула 2008. године

52)   Уж-3543/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Вишег суда у Краљеву Гж1. 384/10 од 15. априла 2010. године и пресуде Општинског суда у Краљеву П. 397/07 од 2. децембра 2008. године

53)   Уж-3681/2010    -  Уставна жалба изјављена против решења Привредног апелационог суда у Београду 5Пж. 9685/10 од 10. јуна 2010. године

54)   Уж-3747/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда У. 9535/10 од 2. јула 2010. године

55)   Уж-3840/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде  Управног суда У. 15428/10 (2008) од 8. јула 2010. године  

56)   Уж-3907/2010    -  Уставна жалба Драгана Луковића

                        5.    Разно.

 

 


• На врх странице