ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 58. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 16. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са 56. Редовне седнице Уставног суда од 9. децембра 2010. године и Записника са 57. Редовне седнице Уставног суда одржане 15. децембра  2010. године;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   4. до 10. децембра 2010. године и информације о прерасподели предмета судије мр Томислава Стојковића;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)         IУ - 279/2006     -       Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 2. Закона о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 7/03), у делу који се односи на одредбе члана 36. и члана 42. став 1. Споразума

2)         IУ - 2/2008     -           Иницијативе за оцену уставности одредаба чл. 190, 191. 192, члана 193. став 1. и члана 197. став 2. Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09)

3)         IУз - 158/2008     -      Иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 31а. став 1. тачка 2) Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04  и 61/07)

4)         IУз - 270/2009     -      Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 244. Закона о пензијском и инвалиском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 10709  и 30/10) 

5)          IУз - 294/2009     -      Иницијатива за оцену уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима међународног права одредаба члана 198. став 2. тачка 1. и члана 199. Породичног закона ("Службени гласник РС", број 18/05)

6)         IУз - 805/2010     -      Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 21. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, број 36/02)

7)         IУо - 182/2009           -  Иницијатива за оцену законитости Правилника за рангирање  најуспешнијих правних и физичких лица по дисциплинама и по категоријама (такмичари, тренери, спортске коњичке  организације – клубови)  и такмичарских коња који су регистровани за такмичење у Савезу за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине коњичког спорта број 528/08 од 9. октобра 2008. године

8)         IУп - 215/2009            -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Одлуке стамбене комисије Специјалне болнице „Гејзер“ Сијаринска Бања број 753 од 31. јула 2009. године 

9)         IУо - 1050/2010         -  Иницијатива за покретање поступка за утврђивање незаконитости Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац“, број 20/10) 

10)             IIIУ-814/2010  - Захтев  Милана Маркина из Јакова  за решавање сукоба надлежности између Четвртог општинског суда у Београду (чије је предмете преузео Први Основни суд у Беогтаду) и Републичког геодетског завода – Центра за катастар непокретности Београд, Службе за катастар непокретности Сурчин, поводом исправке судског решења Дн 2327/88 од 26. септембра 19988. године

11)             IIIУ-1007/2010  - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  Прекршајног суда у Зајечару

12)             IIIУ-1017/2010  - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару

13)             IIIУ-1032/2010  - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу

14)             IIIУ-1147/2010  - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

 15)             IIIУ-1454/2010  - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу 

                         4.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 624/2008    -  Уставна жалба изјављена против комисије Градске општине Стари Град I-01 број 013- I-43/08 од 14. маја 2008. године и пресуде Окружног суда у Београду Уж. 17/08 од 16. маја 2008. године

2)      Уж- 634/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа, Сектор за пореско – правне послове и координацију број 416-00029/06-07 од 12. јануара 2007. године, број 416-00007/07 од 27. фебруара 2007. године, број 47-00730/07-07 од 15. маја 2007. године и број 47-00655/08-07 од 22. априла 2008. године

3)      Уж- 644/2008    -  Уставна жалба изјављена против радње нечињења Министарства финансија, Пореска управа, Регионални центар Крагујевац

4)      Уж- 743/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Прокупљу у предмету П. 1412/06, као и против пресуде Општинског суда у Прокупљу П. 1412/06 од 12. децембра 2006. године, пресуде Окружног суда у Прокупљу Гж.654/07 од 7. јуна 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 147/08 од 26. марта 2008. године, као и против одлуке директора ЈКП „Прокупље“ – Прокупље, број 2439 од 23. септембра 1998.  године и одлуке Управног одбора ЈКП „Прокупље“ Прокупље, број 2571 од 6. октобра 2008. године

5)      Уж- 897/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 7692/07 од 13. марта 2008. године

6)      Уж- 909/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 376/08

7)      Уж- 913/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 2333/03

8)      Уж- 917/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 1665/03

9)      Уж- 919/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 607/06  

10)      Уж- 920/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 1769/02   

11)      Уж- 921/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 2050/03   

12)      Уж- 924/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 1090/06 

13)      Уж- 991/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Новом Пазару И. 8/05 од 6. маја 2008. године, решења Општинског суда у Новом Пазару И. 965/04 од 7. маја 2008. године, решења Општинског суда у Новом Пазару Ипв. 19/08 од 4. јула 2008. године и решења Окружног суда у Новом Пазару Гж. 1024/08 од 21. јула 2008. године

14)      Уж- 1037/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Новом Пазару И. 147/08 од 3. јуна 2008. године и решења Окружног суда у Новом Пазару Гж. 912/08 од 15. јула 2008. године

15)      Уж- 1042/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Петим општинским судом у Београду у предмету П. 458/08

16)      Уж- 1234/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у ванпарничном поступку који се водио пред Основним судом у Новом Пазару у предмету Р1. 73/10

17)      Уж- 1259/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Узз. 16/07 од 31. октобра 2007. године, „радње/извршеног чина“ Народне банке Југославије (чији је правни следбеник Народна банка Србије) и решења Врховног суда Србије У. 2565/05 од 30. новембра 2005. године

18)      Уж- 1415/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Новом Пазару у предмету П 1. 707/08

19)      Уж- 1427/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у  поступку који се водио пред Трговинским судом у Београду у предмету Р. 691/08, као и против закључка Трговинског суда у Београду Р. 525/05 од 3. августа 2005. године, решења Вишег трговинског суда Пж. 11883/05 од 13. марта 2006. године, решења Вишег трговинског суда Пж. 11095/05 од 26. децембра 2005. године, решења Вишег трговинског суда Пж. 1281/05 од 24. новембра 2005. године, решења Вишег трговинског суда Пж. 12619/05 од 24. новембра 2005. године, решења Вишег трговинског суда Пвж. 223/08 од 9. априла 2008. године и решења Трговинског суда у Београду Р. 691/08 од 7. новембра 2008. године

20)      Уж- 1465/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 6045/07 од 24. јула 2008. године

21)      Уж- 1546/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Лајковцу П1. 15/07 од 26. маја 2008. године, пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж1. 427/08 од 14. новембра 2008. године и решења Врховног суда Србије Рев. II 709/09 од 2. септембра 2009. године

22)      Уж- 250/2009    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. 502/07 од 11. септембра 2008. године, повреда права на правично суђење и суђење у разумном року

23)      Уж- 964/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6960/07 од 18. марта 2009. године

24)      Уж- 1236/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на имовину у поступку који се водио пред Одељењем за имовинско-правне послове Општинског секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене и грађевинске послове општине Савски Венац у предмету 465-52/89- III -03

25)      Уж- 1567/2009    -  Уставна жалба изјављена против решења Првог општинског суда у Београду П. 8105/08 од 28. новембра 2008. године и решења Окружног суда у Београду Гж. 6039/09 од 10. јуна 2009. године

26)      Уж- 1673/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање запослених – Покрајински фонд, Филијала Нови Сад водио у предмету Д-4466

27)      Уж- 1824/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Зрењанину П. 1697/06 од 5. априла 2007. године, пресуде Окружног суда у Зрењанину Гж. 55/08 од 20. фебруара 2008. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 1955/08 од 27. маја 2009. године

28)      Уж- 2160/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 4113/07 од 2. маја 2009. године, као и због повреде права на суђење у разумном року у управном поступку који се воио пред Командом војног округа Ниш под бр. Уп-2 50/07 и упрвном спору који се водио пред Врховним судом Србије у предмету У. 4113/07

29)      Уж- 2176/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 2019/05

30)      Уж- 156/2010    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Нишу Гж1. 109/09 од 19. фебруара 2009. године и пресуде Врховног Суда Србије Рев. II 1080/09 од 14. октобра 2009. године

31)    Уж - 954/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Пожаревцу Гж. 1944/07 од 8. априла 2008. године

 32)    Уж - 999/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Усцг. 1182/06 од 26. марта 2008. године

33)    Уж - 1368/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Прев. 127/08 од 17. јуна 2008. године

34)    Уж - 1549/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Суботици И1. 66/07 од 12. септембра 2008. године и решења Окружног суда у Суботици Гж. 1139/08 од 30. октобра 2008. године

35)    Уж - 481/2009 – Уставна жалба изјављена против појединачних аката и радњи „Електродистрибуције Ниш“

36)    Уж - 751/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 7095/07 од 17. децембра 2008. године

37)    Уж - 852/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 7096/07 од 18. децембра 2008. године

38)    Уж - 853/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 7098/07 од 25. јуна  2008. године

39)    Уж - 2685/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1. 4183/10 од 17. марта 2010. године

40)    Уж - 2945/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Јагодини – судска јединица у Рековцу И-18/10 од 16.марта 2010. године и решења Вишег суда у Јагодини Гж. 798/10 од 28. априла 2010. године

41)    Уж – 3471/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Војне поште 1092 Крагујевац Уп-1 број 109-4/06 од 23. октобра 2006. године, решења Војне поште 1084 Београд Уп-2 број 474-2/06 од 20. децембра 2006. године, пресуде Врховног суда Србије У. 876/07 од 16.  јануара 2008. године, решења Војне поште 1097 Ниш У-1 број 109/06 од 28. августа 2008. године, решења Војне поште 1122 Београд Уп-2 број 474-11/06  од 16. октобра 2008. године, пресуде Управног суда У. 6307710 од 12. марта 2010. године и решења Врховног касационог суда Узп. 27/10 од 4. јуна 2010. године

42)    Уж – 3514/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Нишу П. 5352/09 од 22. октобра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 2673/10 од 1. јуна 2010. године

43)      Уж – 3546/2010 - Уставна жалба изјављена против решења  Врховног касационог суда Гзз1. 262/10 од 11. маја 2010. године, пресуде Окружног суда у Крагујевцу Гж. 1987/09 од 16. октобра 2009. године и пресуде Општинског суда у Крагујевцу П. 2336/08 од 15. јула 2009. године

44)    Уж – 3604/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. I 12/10 од 13. априла 2010. године

45)    Уж – 3612/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда у Београду Рев. 2498/10 од 22. априла 2010. године

46)    Уж – 3613/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Зрењанину Кв. 198/09 од 30. септембра 2009. године, решења Врховног суда Србије Кж. II2812/09 од 26. октобра 2009. године и акта Републичког јавног тужилаштва КТЗ. 1021/09 од 13. јула 2010. године

47)    Уж – 3751/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев2. 1262/10 од 22. априла 2010. године

48)    Уж – 3759/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Гзз1.319/10 од 20. маја 2010. године, решења Окружног суда у Пироту Гж. 628/09 од 4. септембра 2009. године и решења Општинског суда у Пироту 477/08 од 14. маја 2009. године

49)    Уж – 3808/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Чачку К. 247/10 од 4. јуна 2010. године и решења Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 2-868/10 од 7. јула 2010. године

50)    Уж – 3954/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Параћину И. 222/08 од 29. фебруара 2008. године, решења Општинског суда у Параћину И. 912/08 од 25. августа 2008. године и решења Вишег суда у Јагодини Гж. 1144/10 од 13. јула 2010. године

51)    Уж – 4040/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Лозници П. 579/06 од 8. септембра 2008. године, решења  Трговинског суда у Ваљеву П. 1020/08 од 16. марта 2009. године, решења Трговинског суда у Ваљеву П. 1020/08 од 22. априла 2009. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Пж. 1813/10 од 3. јуна 2010. године, као и због повреде права на суђење у разумном року који се водио у  парничном поступку пред Општинским судом у Лозници у предмету П. 579/06 и у парничном поступку који се водио пред Трговинским судом у Ваљеву у предмету П. 1020/08

52)    Уж – 4062/2010 - Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Суботици И. 2540/10 (2008) од 12. маја 2010. године и решења Вишег суда у Суботици Гж. 662/10 од 20. јула 2010. године, повреда права на суђење у разумном року  у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Суботици И1. 234/08

53)    Уж – 4074/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Врбасу П. 55/08 од 29. маја 2008. године и пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 5320/08 од 13. новембра 2008. године – повреда права на суђење у разумном року  који се водио пред Општинским судом у Врбасу П.55/08

54)    Уж – 4085/2010 - Уставна жалба изјављена против радње поступања Народне банке Србије, Дирекције за регистре и принудну наплату, Одсек за принудну наплату у Крагујевцу, решења Четвртог општинског суда у Београду И. 992/02 од 25. марта 2009. године и решења Првог основног суда у Београду ИПВ (и) 17/10 И. 10008/10 од 8. јуна 2010. године - повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету И. 992/01 , као и у поступку по предлогу подносиоца уставне жалбе за отклањање неправилности при обрачуну камате у спровођењу изршења решења о извршењу Четвртог општинског суда у Београду И. 992/02 од 4. маја 2004. године који се водио пред тим судом у предмету И. 992/02

55)    Уж – 4121/2010 - Уставна жалба изјављена против радњи Општинског суда у Зајечару у предмету Ки. 193/05

56)    Уж – 4222/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Суботици К. 902/08 од 20. јануара 2009. године и пресуде  Апелационог суда у Новом Саду Кж. I 877/10 од 23. марта 2010. године

57)    Уж – 4473/2010 - Уставна жалба изјављена против пресуде Прекршајног суда у Лесковцу 5-Пр. 9592/10 к.02 од 21. јуна 2010. године и пресуде Вишег прекршајног суда у Београду Одељење у Нишу II 209, Прж. 27038/10 од 16. јула 2010. године

Предлог за преиспитивање Решења Уставног суда

58)     Уж –   733/2010  

59)     Уж – 3163/2010  

                          5. Правни карактер Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије и надлежност Уставног суда за његову оцену – предлог става (Комисија за праћење остваривања уставности и законитости)

                        6.    Разно.


• На врх странице