ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 56. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 9. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати


                          1. Усвајање Записника са  54. Редовне седнице Уставног суда одржане 2. децембра  2010. године; Разматрање примедби на Записник са 46. Редовне седнице, одржане 11. новембра 2010. године, који је усвојен на 50. Редовној седници Уставног суда;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   27. новембра до 3. децембра 2010. године;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката: 

1)                  IУ  - 260/2003     -  Иницијатива за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба чл. 2, 3, члана 4. став 4. и чл. 17. и 25. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке А.Д. Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица („Службени лист СРЈ“, број 36/02)

2)         IУз - 11/2008 -  Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 24. и 27а. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04 и 114/06) и сагласности одредбе члана 24. став 2. Закона са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода („Службени лист СЦГ- Међународни уговори“  бр. 9/03 и 5/05) и чланом 1. Протокола број 12. уз Конвенцију 

3)         IУз – 1363/2010         -  Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 2. до 6. и чл. 9. и 10. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/08)

4)         IУл - 29/2009 -  Иницијатива за  оцену уставности и законитости одредбе члана 24. став 3. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом ("Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) и Методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталације објекта тарифног купца топлотне енергије на систем даљинског грејања ("Службени гласник града Ваљева“, број 23/08)

5)         IУл - 84/2009 -  Иницијативе за оцену уставности и законитости Одлуке о ближем утврђивању услова за решавање стамбених потреба изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, број 4/09)

6)         IУл - 185/2009           -  Иницијативе за оцену уставности и законитости одредаба члана 2. тачка 13. ал. 2. и 5. и члана 3а. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08 и 31/08) 

7)         IУо - 188/2009           -  Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости  Правилника о организацији и систематизацији послова радних места А.Д. „Слога“ ИГМ Нови Пазар, број 45 од 3. јануара 2007. године и Одлуке Управног одбора А. Д. „Слога“ ИГМ Нови Пазар о усвајању Систематизације радних места А.Д. „Слога“ ИГМ за 2007. годину, број 10376/2 од 29. децембра 2006. године

8)         IУм - 16/2010             -  Иницијатива за „оцену уставности и законитости Споразума о социјалном осигурању између државне заједнице Србије и Црне Горе и БиХ, који је објављен у „Службеном листу СЦГ“, број 7/03“

 9)         IУо-852/2010             -  Иницијатива за оцену   законитости  Решења о давању сагласности на Правилник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописано паркираних возила на територији општине Смедеревска Паланка („Међуопштински службени лист„,  број 1/10)

10)             IIIУ-944/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  

11)             IIIУ-947/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару 

12)             IIIУ-960/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  

13)             IIIУ-975/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  

14)             IIIУ-980/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу

15)             IIIУ-996/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу

16)             IIIУ-998/2010 и IIIУ-1011/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару

17)             IIIУ-1106/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

18)             IIIУ-1141/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

19)             IIIУ-1146/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

20)             IIIУ-1148/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору 

21)             IIIУ-1152/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору

22)             IIIУ-1160/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу  

23)             IIIУ-1161/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу  

24)             IIIУ-1163/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Књажевцу  

25)             IIIУ-1195/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору  

26)             IIIУ-1210/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору 

27)             IIIУ-1476/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово и Прекршајног суда у Неготину – Одељења суда у Кладову   – 

Забрана рада политичких странака и удружења

28)  VIIУ- 279/2009 – Предлог Републичког јавног тужиоца за забрану „екстремних подгрупа у оквиру удружења грађана и ван удружења“ и то: ULTRA BOYS, BELGRADE BOYS, ULTRAS, BRIGATE, АЛКАТРАЗ, ЛУДАЦИ – ПАДИНСКА СКЕЛА, АНТИ-РОМИ,  SOUTH FAMILY, HEAD HUNTERS, IRRIDUCIBILI-NBG, SHADOWS, EXREME BOYS, Чувари Части, BRAIN DAMAGE и  „UNITED FORCE 1987“ 

Изузеће  судија Уставног суда у предметима:

1)       VIII-У – 117/2010

2) Закључак о  изузећу   судија Уставног суда у предметима: VIIIУ-542/2010; VIIIУ-121/2010; VIIIУ-516/2010; VIIIУ-204/2010;  VIIIУ-347/2010 и VIIIУ-312/2010. 

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 41/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року    у парничном и оставинском поступку који се воде пред Првим основним судом у Београду у предметима П. 71616/10 и 2.О. 14698/10

2)      Уж- 404/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року    у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у рпедмету П. 2255/94

3)      Уж- 629/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Сјеници П. 745/06 од 23. новембра 2007. године и пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж. 53/08 од 16. априла 2008. године

4)      Уж- 790/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2398/07 од 17. априла 2008. године

5)      Уж-874/2008    -  Уставна жалба  изјављена због повреде правана суђење у разумном року, у поступку који се пред Другим општинским судом у Београду водио у предмету П. 5718/06

6)      Уж- 1210/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Косјерићу П. 298/02 од 27. марта 2007. године, решења Окружног суда у Ужицу Гж.1506/07 од 14. фебруара 2008. године, решења Општинског суда у Косјерићу П. 298/02 од 2. априла 2008. године, решења Окружног суда у Ужицу Гж. 1145/08 од 8. маја 2008. године и решења Врховног суда Србије Рев. 2035/08 од 16. јула 2008. године

7)      Уж- 1393/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ариљу Пр. 67/08 од 19. маја 2008. године и пресуде Окружног суда у Ужицу Гж1- 490/08 од 15. септембра 2008. године

8)      Уж- 1565/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Трговинског суда у Чачку П. 221/08 од 2. децембра 2008. године

9)      Уж- 362/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење и суђење у разумном року у поступку који се води пред Окружним судом у Краљеву у предмету П. 5/08

10)      Уж- 540/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на правично суђење и суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету П. 555/07

11)      Уж- 1370/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

12)      Уж- 1371/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

13)      Уж- 1372/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

14)      Уж- 1373/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

15)      Уж- 1374/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

16)      Уж- 1375/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

17)      Уж- 1376/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

18)      Уж- 1377/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

19)      Уж- 1378/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

20)      Уж- 1379/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

21)      Уж- 1380/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

22)      Уж- 1381/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10 –

23)      Уж- 1382/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

24)      Уж- 1383/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

25)      Уж- 1384/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на   суђење у разумном року и права на имовину у извршном поступку који   се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10

26)      Уж- 1896/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 3327/09 од 22. јула 2009. године 

27)    Уж - 92/2008 – Уставна жалба изјављена због поступања надлежних судова у поступцима који су се водили у предметима Општинског суда у Зрењанину П. 80/98 и И. 2515/06

28)    Уж - 484/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Трговинског суда у Новом Саду Ст-16/06 од 17, 20. и 28. децембра 2007. године и решења Вишег трговинског суда Пвж. 79/08 од 14. фебруара 2008. године

29)    Уж - 925/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у предмету П. 347/04 Општинског суда у Крушевцу

30)    Уж - 1058/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Сремској Митровици П. 99/07 и П. 210/07 и пресуде Вишег трговинског суда „ЏРЏ. 7335/07“   и „IXPX  8258/07“

31)    Уж – 92/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Зрењанину Кв. 259/08 од 29. октобра 2008. године и решења Врховног суда Србије Кж. II 2909/08 од 28. новембра 2008. године 

32)    Уж – 103/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Убу П. 212/04 од 25. децембра 2007. године, пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж. 478/08 од 13. маја 2008. године и решења Врховног суда Србије Сгзз. 803/08 од 22. октобра 2008. године

33)    Уж – 230/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 1.4401/06 од 1. априла 2008. године, пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1557/08 од 20. новембра 2008. године и решења Министарства културе број 118-00-1/01-01 од 17. децембра 2001. године 

34)    Уж – 359/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Чачку О. 477/07 од 26. фебруара 2008. године и решења Окружног суда у Чачку Гж. 1021/08 од 23. јула 2008. године

35)    Уж – 453/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Републичког геодетског завода 07 број 952-02-190/08 од 9. марта 2009. године

                        5.    Разно.

 

 


• На врх странице