ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 54. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 2. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Исправка  Записника са 49.  редовне седнице Уставног суда одржане 17. новембра 2010. године; Усвајање Записника са 52. Редовне седнице Уставног суда одржане 25. новембра 2010. године;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 20. до 26. новембра 2010. године и Информација о прерасподели предмета;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)         IУз- 251/2009 -  Иницијатива за оцену уставности члана 80. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", број 51/09)

2)         IУ- 99/2009   -  Иницијатива за оцену уставности и законитости  Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ("Службени гласник РС", бр. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07 и 23/08) и Записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем У Инвест-Импорт а.д. Београд број 1899 од 20. новембра 2001. године

3)         IУ- 192/2009 -  Иницијатива за оцену законитости  Одлуке о распуштању Скупштине општине Лепосавић и образовању Привременог органа општине Лепосавић ("Службени гласник РС", број 50/09) 

4)         IУо-211/2009             -  Иницијатива за оцену законитости  одредбе члана 17.  Правилника о чувању шума Јавног предузећа за газдовање шумама „Србија шуме“ број 19/2003-9 од 2. јуна 2003. године

5)         IIIУ-945/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  

6)        IIIУ-988/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару 

7)        IIIУ-1002/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  

8)        IIIУ-1027/2010 - Захтев Контакт филма а.д. Београд, Војводе Степе 198, за решавање сукоба надлежности између Народне банке Србије „у поступку контроле законитости располагања средствима правних лица“ и Привредног суда у Пожаревцу „као издаваоца основа за принудно извршење судских такси“

9)         IIIУ-1071/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељење суда у Бору 

10)       IIIУ-1135/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељење суда у Бору 

11)     IIIУ-1138/2010 и  IIIУ-1196/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељење суда у Бору 

12)       IIIУ-1143/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарница Ниш и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Бору 

13)       IIIУ-1144/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Бору 

14)       IIIУ-1149/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Бору 

15)       IIIУ-1150/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Бору

16)      IIIУ-1151/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Бору 

17)      IIIУ-1154/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Књажевцу 

18)      IIIУ-1167/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Ниш  и Прекршајног суда у Зајечару , Одељења у Књажевцу

19)      IIIУ-1200/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Бору

20)       IIIУ-1270/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Сокобањи  

21)     IIIУ-1272/2010 и IIIУ-1379/2010  - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару, Одељења у Сокобањи  

22)       IIIУ-1377/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Зајечару   

23)       IIIУ-1464/2010 - Захтев за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија, Управе царина, Царинарнице  и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору  

Одлучивање о захтевима за оцену уставности и законитости појединачних правних аката

1 )          IР - 230/2010 – „Молба“ за оцену уставности акта Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ број 11134/09-1 од 9. децембра 2009.  године                                               

Изузеће  судија Уставног суда у предметима:

1)       VIII-У – 510/2010;

2)       VIII-У – 705/2010;

3)       VIII-У – 718/2010;

4)       VIIIУ- 308/2010.

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)      Уж- 419/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у  поступку који се водио пред Првим општинским судом у Београду у предмету П1. 960/05 и Окружним судом у Београду

2)      Уж- 616/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 3493/07 од 26. марта 2008. године

3)      Уж- 697/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Зајечару Гж. 783/08 од 14. маја 2008. године

4)      Уж- 964/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Кзп. 112/07 од 16. априла 2008. године, пресуде Врховног суда Србије Кж. III 7/06 од 27. октобра 2006. године, пресуде Врховног суда Србије Кж. I 2386/05 од 6. фебруара 2006. године и пресуде Окружног суда у Нишу К. 188/04 од 22. августа 2005. године

5)      Уж- 975/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 1569/08  од 29. маја 2008. године

6)      Уж- 1167/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Сгзз. 588/08 од 16. јула 2008. године

7)      Уж- 1384/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 11052/08 од 1. октобра 2008. године

8)      Уж- 1466/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 3908/08 од 10. септембра 2008. годинe

9)      Уж- 1467/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 4066/08 од 5. септембра 2008. године

10)      Уж- 1468/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 3616/08 од 17. септембра 2008. године

11)      Уж- 1469/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 6468/08 од 24. јула   2008. године

12)      Уж- 1470/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 3554/08 од 17. јула   2008. године

13)      Уж- 1491/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 3174/07 од 2. октобра    2008. године

14)      Уж- 1492/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. 4042/08 од 29. августа    2008. године

15)      Уж- 1511/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету И. 151/01 и у „кривичној ствари К. 514/07 код Другог општинског суда у Београду“, као и против решења Другог општинског суда у Београду К. 1833/06

16)      Уж- 456/2009    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Првим општинским судом у Београду у предмету П. 2301/05

17)      Уж- 474/2009    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2399/08 од 21. јануара 2009. године

18)    Уж - 694/2008 – Уставна жалба изјављена против „радњи које нису предузете од стране Општинског суда у Босилеграду у парничном поступку П 256/06“  

19)    Уж - 1449/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ивањици П. 527/05 од 9. октобра 2007. године и пресуде Окружног суда у Ужицу Гж. 1155/08 од 16. октобра 2008. године

20)      Уж- 215/2009    -  Уставна жалба против решења Трећег општинског суда у Београду 3Р. 233/06 од 3. марта 2006. године, решења Окружног суда у Београду Гж. 14069/06 од 15. марта 2007. године и решења Врховног суда Србије Рев. 2676/08 од 15. октобра 2008. године

21)    Уж - 564/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Суботици Гж. 434/08 од 26. фебруара 2009. године

22)    Уж - 1139/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Зајечару Гж. 156/09 од 26. марта 2009. године

23)    Уж - 1367/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Чачку Кв. 50/09 од 24. марта 2009. године и решења Окружног суда у Чачку Кв. 215/09 од 5. јуна 2009. године

24)    Уж - 2630/2010 – Уставна жалба Силване Манчић Стојковић

25)    Уж - 2199/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Сгзз. 714/09 од 29. октобра 2009. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 16948/06 од 20. јуна 2007. године и пресуде IV Општинског суда у Београду П. 6166/02 од 22. јуна 2006. године

26)    Уж - 2676/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Апелационог суда у Београду Кж.2. По1. 104/10 од 22. априла 2010. године

27)    Уж - 2851/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. II 1630/09 од 2. децембра 2009. године

28)    Уж - 2971/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2185/10 од 4. маја 2010. године

29)    Уж - 3144/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Панчеву Ки. 52/03 од 31. октобра 2008. године и решења Окружног суда у Панчеву Кв. 410/08 од 12. новембра 2008. године

30)    Уж - 3170/2010 – Уставна жалба изјављена против решења о извршењу Општинског суда у Јагодини И. 121/07 од 6. фебруара 2007. године, решења Агенције за привредне регистре Дел. број 1910/07 од 9. марта 2007. године, налога за вештачење Општинског суда у Јагодини И. 121/07 од 17. августа 2007. године, налаза и  мишљења судског вештака од 16. децембра 2007. године, записника Општинског суда у Јагодини И. 121/07 од 27. фебруара 2008. године, закључка Четвртог општинског суда у  Београду И. 8548/08 од 22. јануара 2009. године, закључка Четвртог општинског суда у Београду И. 8548/08 од 19. марта 2009. године и закључка Првог основног суда у Београду И. 30404/10 од 9. августа 2010. године, као и због повреде права на суђење у разумном року у предмету Првог основног суда у Београду И. 30404/10

31)    Уж - 3212/2010 – Уставна жалба изјављена против акта Републичког јавног тужилаштва КТЗ. 919/09 од 25. јануара 2010. године 

32)    Уж - 3225/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Четвртог општинског суда у Београду К. 1273/07 од 2. октобра 2008. године и решења Окружног суда у Београду Кж. 3213/08 од 11. новембра 2008. године

33)    Уж - 3245/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Кикинди К. 128/08 од 20. новембра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. I 2567/10 од 14. априла 2010. године

34)    Уж - 3271/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Крагујевцу И I 4202/09 од 28. децембра 2009. године и решења Вишег суда у Крагујевцу Гж.4 26/10 од 24. маја 2010. године

35)    Уж - 3272/2010 – Уставна жалба изјављена против закључка Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-00893/08-03 од 18. маја 2010. године

36)    Уж - 3288/2010 – Уставна жалба изјављена против решења  Основног суда у Суботици Кв. 294/10 од 7. априла 2010. године и решења Апелационог суда у Новом Саду Кж. II 1131/10 од 1. јуна 2010. године

37)    Уж - 3293/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 343/08 од 21. маја 2008. године

38)    Уж - 3300/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Суботици Кв. 294/10 од 7. априла 2010. године и решења Апелационог суда у Новом Саду Кж. II 1131/10 од 1. јуна 2010. године

39)    Уж - 3326/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда У. 517/10 од 21. маја 2010. године

40)    Уж - 3369/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Већа за прекршаје у Лесковцу Вп. 2386/09-3 од 30. октобра 2009. године

41)    Уж - 3371/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 1938/10 од 22. априла 2010. године – повреда права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Другим општинским судом у Београду у предмету П.4457/07

42)    Уж - 3387/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Основног суда у Ваљеву Кв. 151/10  од 8. априла 2010. године и решења Апелационог суда у Београду Кж2. 1680/10 од 27. априла 2010. године

43)     Уж - 3458/2010 – Уставна жалба Драгана Николића

44)    Уж - 3474/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 1709/10 од 15. јуна 2010. године

45)    Уж - 3555/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. 3315/09 од 12. новембра 2009. године, решења Окружног суда у Београду Гж. 5359/07 од 10. децембра 2008. године и решења IV општинског суда у Београду Р1. 197/01 од 17. октобра 2006. године

46)    Уж - 3882/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Нишу И. 247/10 од 19. маја 2010. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Иж. 2116/10 од 8. јула 2010. године

                        5.    Разно.


• На врх странице