ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 52. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 25. новембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са 48. и 49.  Редовне седнице Уставног суда одржане 17. новембра   2010. године и 50. Редовне седнице Уставног суда одржане 18. новембра 2010. године и 51. Редовне седнице Уставног суда одржане 24. новембра 2010. године;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 13. до 19. новембра 2010. године и Информација о прерасподели предмета;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)         IУ- 114/2006   -  Предлог и иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 16. став 1., члана 20. ст. 1. члана 32., члана 29. став 1. чл. 40. до 43., 48. и 56. Закона о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05)

2)         IУз- 198/2009             -  Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 73. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 360/09)

3)         IУз- 82/2010   -  Иницијатива за измену члана 30. став 4. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09)

4)         IУз- 1458/2010           -  Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 112. став 35. и одредаба Општег дела, глава прва, закључно са главом дванаестом“, Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 85/05, 88/05, 107/05 и 72/09)

5)         IУо- 32/2009 -  Иницијатива за покретање поступка за оцену законитости Правилника о стицању и расподели зарада у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Здравственог центра „Свети Лука“ у Смедереву, број 2560/2 од 29. јуна 2008. године

6)         IУо- 203/2009    -  Предлог за оцену законитости одредаба чл. 4. до 6. Правилника о стицању и расподели сопствених прихода, донација и „ђачког динара“ Основне школе „Милица Павловић“ у Чачку број 35/5 од 4. фебруара 2009. године

7)         IУп- 264/2009             -  Иницијатива за оцену уставности и законитости члана 9. Уредбе о изменама Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 68/09)

8)         IУп- 1056/2010           -  Иницијатива за оцену уставности и законитости Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист општина Срема“, број 7/77) коју је донела Скупштина општине Шид

9)         IУо- 1471/2010          -  Иницијатива за оцену законитости Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „VARADIN FUTURES“ за грађевинарство, промет некретнинама и услуге, Нови Сад

10)        IIIУ-1266/2010; IIIУ-1373/2010 и IIIУ-1387/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи  

11)         IIIУ-1267/2010 и IIIУ-1374/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

12)         IIIУ-1462/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Ниш  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Бору 

13)         IIIУ-1485/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Краљево   за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Суботици

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)    Уж - 471/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Бачкој Тополи водио у предмету П. 518/06

2)    Уж - 1084/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 909/95

3)    Уж - 1211/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 890/08 од 9. јула 2008. године

4)    Уж - 1327/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Зајечару Гж. 2566/06 од 9. септембра 2008. године

5)    Уж - 1464/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 3359/08 од 10. октобра 2008. године

6)      Уж - 1473/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Новом Пазару П.1. 597/07 од 7. априла 2008. године и пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж1. 1475/08 од 4. децембра 2008. године

7)      Уж - 384/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. I 5738/08 од 12. новембра 2008. године

8)      Уж - 686/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Првог општинског суда у Београду П. 9249/08 од 3.  децембра 2008. године и решења Окружног суда у Београду Гж. 457/09 од 25. фебруара 2009. године

9)     Уж - 1385/2009 – Уставна жалба изјављена у извршном поступку  који се води у предмету Основног суда у Чачку И. 8053/10 

10)      Уж - 1497/2009 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Окружним судом у Смедереву у предмету Гж. 550/07

11)     Уж - 3080/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног касационог суда Прев. 174/10 од 22. априла 2010. године

12)    Уж - 748/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Зајечару Гж. 2008/07 од 18. септембра 2007. године

13)    Уж - 974/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Бору П. 90/04 од 20. октобра 2005. године, пресуде Окружног суда у Зајечару  Гж. 2218/06 од 18. децембра 2006. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 1976/07 од 10. априла 2008. године

14)    Уж - 1018/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Пожаревцу Гж. 535/07 од 3. априла 2008. године

15)    Уж - 1255/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Већа за прекршаје у Новом Саду Вп. 2381/08 од 24. јуна 2008. године

16)    Уж - 1347/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Кзу. 101/08 од 7. маја 2008. године

17)    Уж - 1371/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Зајечару Уж. 19/08 од 14. новембра 2008. године

18)    Уж - 1420/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ваљеву П1. 171/08 од 26. маја 2008. године и пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж1. 392/08 од 20. октобра 2008. године

19)    Уж - 1474/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж1. 1275/08 од 27. новембра 2008. године и пресуде Општинског суда у Новом Пазару П1. 1141/06 од 18. јуна 2008. године

20)    Уж - 222/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Трговинског суда у Суботици Р. 595/08 од 13. новембра 2008. године и решења Вишег трговинског суда Пвж. 1225/08 од 25. децембра 2008. године

21)    Уж - 304/2009 – Уставна жалба Радивоја Радомировића

22)    Уж - 1788/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Новом Саду Уж. 14/09 од  21.  августа 2009. године 

23)    Уж - 2270/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2761/08 од 25. новембра 2008. године  

24)    Уж - 2273/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 1140/08 од 12. марта  2009. године    

25)    Уж - 114/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду У. 2627/07 од 20. јуна 2008. године и пресуде Врховног суда Србије Увп. I 261/08 од 26. новембра 2008. године

26)    Уж - 148/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 2562/07 од 23. априла 2007. године

27)    Уж - 313/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Топола број 952-02-741ц/09 од 15. децембра 2009. године

28)    Уж - 960/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Панчеву У. 56/09 од 30. септембра 2009. године

29)    Уж - 2377/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Шапцу Рех. 12/09 од 9. октобра 2009. године 

30)    Уж - 2714/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Основног суда у Лозници П. 234/10 од 1. фебруара 2010. године и пресуде Вишег суда у Шапцу Гж. 885/10 од 20. априла 2010. године

31)    Уж - 2913/2010 – Уставна жалба Глигора Глигорова

32)    Уж - 3116/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. 1189/07 од 3. априла 2008. године

33)    Уж - 3156/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 1746/08 од 29. октобра 2008. године

34)    Уж - 3248/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 5824/08 од 20. марта 2009. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. II. 1222/10 од 1. априла 2010. године

35)    Уж - 3278/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Четвртог општинског суда у Београду П1. 2664/06 од 6. новембра 2008. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 3430/09 од 27. августа 2009. године и решења Врховног касационог суда Рев 2. 1338/10 од 28. априла 2010. године

36)    Уж – 3549/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1929/10 од 24. маја 2010. године

37)    Уж - 3607/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног касационог суда Рев. 488/10 од 29. априла 2010. године

38)    Уж - 3687/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Неготину П. 796/05 од 18. децембра 2008. године у ставу трећем изреке и пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 3544/10 од 19. маја 2010. године у ставу другом изреке

39)    Уж – 3724/2010 – Уставна жалба изјављена против акта Првог основног суда у Београду И. 49693/10 од 12. априла 2010. године

40)    Уж - 3774/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 1574/10 од 22. јуна 2010. године

41)    Уж - 3800/2010 – Уставна жалба изјављена против међупресуде Општинског суда у Бору П. 1258/98 од 23. марта 2000. године, пресуде Општинског суда у Бору П. 291/02 од 4. октобра 2002. године, решења Окружног суда у Зајечару Гж. 1034/03 од 30. јуна 2003. године, пресуде Општинског суда у Бору П. 48/04 од 16. септембра 2004. године, пресуде Окружног суда у Зајечару Гж. 886/05 од 27. јуна 2005. године, решења Општинског суда у Бору П. 1019/05 од 17. октобра 2005. године, решења Општинског  суда у Бору П. 1019/05 од 21. октобра 2005. године, решења Окружног суда у Зајечару Гж. 2120/05 од 26. децембра 2005. године, решења Општинског суда у Бору П. 1019/05 од 7. фебруара 2006. године, решења Вишег суда у Зајечару Гж. 224/10 од 12. марта 2010. године, решења Основног суда у Бору П. 552/10 од 15. јуна 2010. године и решења Основног суда у Бору П. 552/10 од 4. августа 2010. године – суђење у разумном року у поступку који је вођен пред Општинским судом у Бору у предмету П. 1019/05 као и у поступку по предлогу за понављање парничног поступка који се води пред Основним судом у Бору у предмету П. 552/10

42)    Уж - 3813/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Привредног апелационог суда у Београду Пж. 1277/10 од 4. јуна 2010. године

43)     Уж - 3894/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Привредног апелационог суда у Београду Пвж. 412/10 од 8. јула 2010. године

44)       Уж - 3915/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Трговинског суда у Београду П. 1727/02 од 5. новембра 2002. године, решења Трговинског суда у Београду Пж. 2014/02 од 25. марта 2003. године, решења Врховног суда Србије Прев. 243/03 од 2. јула 2003. године, решења Трговинског суда у Београду П. 2152/03 од 29. октобра 2003. године, решења Вишег трговинског суда у Београду Пж. 1542/04 од 15. марта 2004. године, акта Републичког јавног тужилаштва Гт. I 1832/04 од 22. јула 2004. године, решења Трговинског суда у Београду П. 2151/03 од 22. септембра 2004. године, решења Вишег Трговинског суда у Београду Пж. 9795/04 од 30. децембра 2004. године, решења Врховног суда Србије Прев. 175/05 од 12. маја 2005. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 273/05 од 12. марта 2007. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 358/05 од 14. марта 2005. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Ки. 749/05 од 26. октобра 2005. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Кв. 1810/05 Ки. 749/05 од 27. новембра 2005. године, акта Другог општинског јавног тужилаштва у Београду Ктр. 691/05 од 26. децембра 2005. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Ктр. 1082/05 од 24. јануара 2006. године, решења Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 од 26. јануара 2006. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Ктр. 1755/05 од 13. марта 2006. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 208/06 од 20. марта 2006. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 208/06 Кв. 1395/06 од 11. априла 2006. године, акта Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 од 26. маја 2006. године, акта Окружног јавног тужиоца у Београду Ктр. 2773/06 од 4. септембра 2006. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 273/05 Кв. 803/07 од 27. марта 2007. године, акта Окружног јавног тужиоца Ктр. 2953/06 од 25. маја 2007. године, акта Окружног јавног тужиоца Ктр. 2182/07 од 22. јуна 2007. године, акта Четвртог општинског јавног тужиоца Ктр. 1323/07 од 10. августа 2007. године, решења Четвртог општинског суда у Београду Ки. 1530/07 од 16. августа 2007. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 880/07 од 6. септембра 2007. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 880/07 од 23. новембра 2007. године, решења Другог општинског суда у Београду Ки. 200/06 Кв. 397/07 од 30. новембра 2007. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 4420/07 од 11. децембра 2007.године, решења Четвртог општинског суда у Београду Кв. 1501/07 Ки 1530/07 од 27. децембра 2007. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 1103/06 од 13. фебруара 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 880/07 од 13. фебруара 2008. године, решења Окружног суда у Београду Ки. 1103/06 Кв. 754/08 од 10. марта 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 507/08 од 23. маја 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктр. 638/08 од 11. јула 2008. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 263/08 од 29. децембра 2008. године, акта Окружног јавног тужиоца Кт. 36/08 од 20. марта 2009. године, решења Окружног суда у Београду Кри. 690/09 од 3. априла 2009. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 263/09 од 5. јуна 2009. године, решења Окружног суда у Београду Кри. 690/09 Кв. 2571/09 од 9. јула 2009. године, решења Врховног суда Србије Кж. II 2136/09 од 23. септембра 2009. године, решења Окружног суда у Београду Кри. 690/09 од 30. новембра 2009. године, решења Вишег суда у Београду Кри. 690/09 Кв. 592/10 од 2. фебруара 2010. године, решења Вишег суда у Београду Кри. 690/09 од 17. фебруара 2010. године, решења Вишег суда у Београду Кри. 232/10 Кв. 1324/10 од 15. марта 2010. године, акта Републичког јавног тужиоца Ктз. 347/10 од 28. јуна 2010. године, „против радње недоношења одлуке по захтеву за заштиту законитости изјављеног против решења Вишег суда у Београду Кри. 690/09 Кв. 592/10 од 2. фебруара 2010. године и  решења Вишег суда у Београду Кри. 232/10 Кв. 1324/10 од 15. марта 2010. године“, пресуде Четвртог општинског суда у Београду П1. 405/02 од 11. јуна 2007. године, пресуде Окружног суда у Београду ГжI 6570/07 од 23. априла 2008. године, решења Четвртог општинског суда у Београду П1. 405/02 од 15. јула 2008. године, решења Окружног суда у Београду Гж. I 4606/08 од 4. фебруара 2009. године, акта Републичког јавног тужиоца Гт. I 775/09 од 29. маја 2009. године и решења Врховног касационог суда Гзз1. 343/10 од 16. јуна 2010. године, као и због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који је вођен у премету Четвртог општинског суда у Београду П1. 405/02

45)  Уж - 4347/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Привредног апелационог суда у Београду Пж. 1941/10 од 20. августа 2010. године

Захтев за преиспитивање аката Суда

46)     Уж - 341/2008

47)     Уж-1091/2008

48)     Уж-1089/2008

49)  Уж-2824/2010 -  Уставна жалба против Пресуде Трговинског суда у Београду П. 8213/06  и пресуде Привредног апелационог суда 3Пж. 57/10 /2007) од 22. априла 2010. године

Исправка одлуке и решења

50)   Уж - 241/2008 – Закључак о исправљању Одлуке Уставног суда

51)    Уж - 2304/2010 – Закључак о исправљању Решења Уставног суда

52)   Закључак о  изузећу  судије  Уставног суда  у  предмету VIIIУ- 306/2010;

53)   Закључак о  изузећу  судије  Уставног суда  у  предмету VIIIУ- 328/2010;

54)   Закључак о  изузећу  судије  Уставног  суда  у предмету VIIIУ- 669/2010;

55)   Закључак о  изузећу  судије  Уставног  суда  у предмету VIIIУ- 697/2010;

56)   Закључак о изузећу судија Уставног суда у  предмету    VIIIУ- 722/2010;

57)   Закључак о изузећу судије Уставног суда у предметима Уж- 3915/2010 и Уж-4119/2010.

                        5. Усвајање одлуке о покретању поступка избора председника Уставног суда;   

                        6.   Разно.

 


• На врх странице