ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 50. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 18. новембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати


                         1. Усвајање Записника са 45. и 46. редовне седнице Уставног суда одржане 11. новембра   2010. године; Усвајање Записника са 47. седнице Уставног суда одржане 15. новембра 2010. године;

                         2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 6. до 12. новембра 2010. године;

                         3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)         IУ- 421/2005   -  Предлог за оцену уставности одредаба чаланa 29, члана 38. став 10, члана 45. став 2, члана 48. став 3, члана 55. став 1. тачка 2), члана 56. став 1. тачка 2), члана 57. став 1, члана 60. став 1, члана 62. став 1. тачка 1),члана 63. став 3, члана 71. став 1, чл. 98. и 99, члана 190, члана 216. и чл. 256. до 260. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 72/09 – други закон); иницијатива за оцену уставности одредаба члана 55. став 1. тачка 2), члана 199. ст. 3, 4. и 5. и члана 277. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 72/09 – други закон)

2)         IУ- 164/2008   -  Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 277. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 72/09 – други закон)

3)         IУз- 214/2009             -  Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 29. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 72/09 – други закон)

4)         IУз- 849/2010             -  Предлог за оцену уставности одредаба чаланa 82. Закона о Агецији за борбу против корупције ("Службени гласник РС", број 97/08)

5)         IУз- 889/2010             -  „Предлог да се обавести Народна скупштине Републике Србије о потреби измена и допуна члана 413. Закона о парничном поступку“ 

6)         IУз- 1047/2010           -  Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 84. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", број 109/07)

7)         IУз- 1457/2010           -  Иницијатива за оцену уставности одредаба члана 504а. ст. 3. и 4. Законика о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01, 68/02) и ("Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09) и одредбе члана 3. Закона о организацији и надлежности државних органа сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела ("Службени гласник РС", бр. 42/02, 27/03, 39/03, 60/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05, 61/05 и 72/09)

8)         IУ- 212/2006   -  Иницијатива за оцену законитости одредбе члана 3. став 1. Одлуке о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Љубовија, број 06-102/98-01 од 23. октобра 1998. године („Општински службени гласник“, број 14/98)

9)         IУ- 58/2007     -  Иницијатива за оцену законитости одредаба чл. 7. и 8. Правила понашања у Гимназији у Чачку, број 1130 од 13. септембра 2006. године

10)         IУ- 63/2007    -  Иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба чл. 2, 7. и 10. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење заводских санција  ("Службени гласник РС", број 16/07)

11)         IУл- 166/2009            -  Иницијатива за оцену уставности и законитости „Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Краљеву“ 

12)   IIIУ-1271/2010 и IIIУ-1378/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи

13)   IIIУ-1273/2010 и IIIУ-1380/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи  

14)    IIIУ-1275/2010 и IIIУ-1382/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи  

15)    IIIУ-1370/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи  

16)   IIIУ-1381/2010 - Захтев Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово  за решавање сукоба надлежности између те царинарнице и Прекршајног суда у Зајечару – Одељења суда у Сокобањи 

17)  VIIУ- 1393/2010 – Иницијатива за забрану рада Демократског савеза Хрвата у Војводини, политичке странке са седиштем у Суботици, Београдски пут б.б. 

18)  VIIУ- 1418/2010 – Иницијатива за забрану рада политичке партије Савеза Војвођанских Мађара са седиштем у Суботици

19)  VIIУ- 1419/2010 – Иницијатива за забрану рада политичке партије Нова Србија са седиштем у Београду  

Одлучивање о захтевима за оцену уставности и законитости појединачних правних аката

1 )          IР - 176/2010 – „Жалба“против решења Окружног суда у Београду Гж. 20287/09 од 11. новембра 2009. године

2 )          IР - 246/2010 – „Уставна жалба односно жалба “против решења Управног суда 1 Увп. II 316/10 од 23. јуна 2010. године

3 )          IР - 247/2010 – „Став“по предмету оцене уставности и законитости по тужби насловљеној на Окружни суд у Београду 

4 )          IР - 254/2010 – „Предлог  за оцену уставности решења“ Апелационог суда у Београду Кж. 2-2258/10 од 18. јуна 2006. годинe

5 )          IР - 272/2010 – „Жалба“ на решење Општинског суда у Прокупљу П. бр. 2162/01 од 20. маја 2009. године

6 )         IР - 282/2010 – „Жалба“ против пресуде Врховног касационог суда Рев. 1908/10 од 20. маја 2010. године - непостојање процесних претпоставки

7 )         IР - 288/2010 – „Жалба“ против решења Општинског суда у Пироту К. 356/08 од 23. априла 2009. године и решења Окружног суда у Пироту Кж. 269/09 од 18. августа 2009. године 

                        4.   Разматрање уставних жалби:

1)    Уж - 19/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије – Посебно одељење Кзп. Ок. 7/06 од 24. јануара 2007. године, пресуде Врховног суда Србије – Посебно одељење Кж. Ок. 7/05 од 2. фебруара 2006. године и пресуде Окружног суда у Београду -  Посебно одељење Кп. 10/03 од 25. марта 2005. године

2)    Уж - 952/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. II 579/08 од 23. априла 2008. године и пресуде Окружног суда у Крагујевцу Гж1. 802/07 од 6. фебруара 2008. године

3)    Уж - 1029/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Сгзз. 528/08 од 18. јуна 2008. године

4)    Уж - 1050/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Општинским судом у Новом Саду водио у предмету П. 6431/01

5)    Уж - 1082/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио  пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 4111/04 (првобитна ознака предмета П. 3699/97)

6)    Уж - 1092/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету И. 446/05

7)    Уж - 1219/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Основним судом у Зрењанину води у предмету 130.1089/10

8)    Уж - 1225/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. I 6115/07 од 21. децембра 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 470/08 од 29. маја 2008. године

9)    Уж - 1356/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Београду Л.П. 451/08 од 11. марта 2008. године и пресуде Вишег трговинског суда у Београду Пж. 3127/08  од 24. априла 2008. године

10)    Уж - 1529/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Јагодини Гж. 1535/06 од 29. децембра 2006. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. 1158/07 од 14. октобра 2008. године

11)    Уж - 159/2009 – Уставна жалба изјављена против решења Дирекције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 02/1 број 500072 од 17. јула 2007. године, пресуде Окружног суда у Врању У. 46/07 од 8. јула 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Увп. II 171/07 од 28. маја 2008. године

12)    Уж - 731/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Шапцу Гж1. 768/08 од 2. марта 2009. године

13)    Уж - 741/2009 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се пред Четвртим општинским судом у Београду водио у предмету И. 80/00

14)    Уж - 1340/2009 – Уставна жалба изјављена због повреде права на судску заштиту, на правично суђење у разумном року и права на пензијско осигурање  у предмету Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Филијала Ужице Д-13540

15)    Уж - 1421/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Нишу П. 7352/08 од 2. марта 2008. године, пресуде Окружног суда у Нишу Гж. 1835/09 од 15. априла 2009. године и допунске пресуде Окружног суда у Нишу Гж. 1835/09 од 26. маја 2009. године

16)    Уж - 1932/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 2352/09 од 21. маја 2009. године

17)    Уж - 2177/2009 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету И. 219/93

18)    Уж - 706/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Суботици П. 1834/06 од 28. јуна 2007. године и пресуде Окружног суда у Суботици Гж. 1217/07 од 22. априла 2008. године 

19)    Уж - 996/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Кж. 513/08 од 4. марта 2008. године

20)    Уж - 1139/2008 – Уставна жалба Снежане Огризовић

21)    Уж - 1362/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Неготину Гж1. 35/08  од 19. маја 2008. године и решења Врховног суда Србије Рев. II 1277/08 од 17. септембра 2008. године

22)    Уж - 1430/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Окружног суда у Шапцу Гж. 680/08 од 9. септембра 2008. године

23)    Уж - 604/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду Гж. I 387/08  од 28. јануара 2009. године

24)    Уж - 778/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1522/08 од 26. марта 2009. године

25)    Уж - 802/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. II 460/09  од 2. априла 2009. године 

26)    Уж - 2059/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Шапцу Куо. 11/10 од 16. фебруара 2010. године и решења Апелационог суда у Београду Кж2. 999/10 од 25. марта 2010. године

27)    Уж - 2662/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2741/09 од 16. септембра 2009. године и решења Врховног касационог суда Гзз1. 22/10 од 3. марта 2010. године

28)    Уж - 2794/2010 – Уставна жалба изјављена против Одлуке Високог савета судства о престанку дужности судијама за прекршаје број 06-00-02/10-01 од 13. јануара 2010. године

29)    Уж - 3308/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Привредног суда у Београду 2И. 448/10 од 12. априла 2010. године  и решења Привредног апелационог суда у Београду 7Иж. 1522/10 од 27. маја 2010. године 

30)    Уж – 3382/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Зрењанину П. 965/07 од 30. априла 2009. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 3469/10 од 11. фебруара 2010. године

31)    Уж – 3417/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Зрењанину 3Гж. 790/10 од 9. јуна 2010. године

32)    Уж - 3433/2010 – Уставна жалба изјављена против Одлуке о избору на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности ("Службени гласник РС", број 106/09)

33)     Уж-3457/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Првог основног суда у Београду П. 71468/10 од 14. јуна 2010. године

34)     Уж-3465/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Вишег суда у Београду – Одељење за ратне злочине Кв. бр. 4/08 од 18. јуна 2009. године

35)    Уж - 3493/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Четвртог општинског суда у Београду П. 4844/06 од 31. јануара 2008. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 7681/08 од 8. октобра 2008. године и решења Врховног касационог суда Рев. 615/10 од 13. маја 2010. године

36)    Уж - 3497/2010 – Уставна жалба изјављена против акта Вишег јавног тужилаштва у Београду Ктр. 1468/05 од 17. јуна 2010. године и „радњи у поступку Вишег суда у Београду Кри. 892/10 из јуна 2010. године“

37)     Уж-3509/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског органа за прекршаје у Бачу Уп. 183/07, Уп. 574/07 и Уп. 731/07 од 28. јануара 2008. године, решења Већа за прекршаје у Новом Саду ВП. 4271/08 од 6. јануара 2009. године и пресуде Врховног касационог суда Упр. 65/10 од 12. марта 2010. године

38)     Уж-3558/2010   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Новом Саду И. 4632/09 од 1. децембра 2009. године и решења Вишег суда у Новом Саду Гж. 2503/10 од 9. јуна 2010. године

39)     Уж-3595/2010   -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Панчеву П. 694/07 од 18. марта 2008. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 515/10 од 17. марта 2010. године

40)    Уж - 3649/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Врању Р. 860/08 од 26. септембра 2008. године, решења Окружног суда у Врању Гж. 455/09 од 8. октобра 2009. године и решења Врховног касационог суда Рев. 2680/10 од 28. априла 2010. годинe

41)    Уж - 3796/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1. 1906/10 од 23. јуна 2010. године

42)    Уж - 3867/2010 – Уставна жалба изјављена против решења Апелационог суда у Београду Кж2-215/10 од 14. јуна 2010. године

 43)    Уж - 4134/2010 – Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Београду К. 113/09 од 11. марта 2009. године

Исправка Одлуке

44)    Уж - 2733/2009 – Закључак о исправљању Одлуке Уставног суда Уж-2733/09

Закључак о изузећу судије Уставног суда у предмету VIII- 616/2010;

                        5.   Одговор на Упитник за 15. Конгрес Европске конференције уставних судова;

                        6.    Разно.

  

 


• На врх странице