ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Одлука о радном времену


(«Службени гласник РС» бр. 55/2008)

Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 1. Пословника о раду Уставног суда ("Службени гласник РС", бр. 24/08 и 27/08), на седници одржаној 22. маја 2008. године, донео је

 

 О Д Л У К У

о радном времену у Уставном суду

 

1. У Уставном суду радно време почиње у 8,30 часова и завршава у 16,30 часова.

2. Радно време за пријем поднесака у Писарници Уставног суда је радним даном од 9,00 до 14,00 часова.

3. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у Уставном суду ("Службени гласник РС", број 121/03).

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Су број I-8/10-1

У Београду, 22. маја 2008. године

 

 

Председник Уставног суда,

др Боса Ненадић, с.р.


• На врх странице