ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Поступак по жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције


             

              Против одлуке Високог савета судства о престанку судијске функције, судија има право жалбе Уставном суду. Жалба се може изјавити и против других одлука Високог савета судства. Такође, јавни тужилац и заменик јавног тужиоца могу изјавити жалбу Уставном суду против одлуке Државног већа тужилаца о престанку функције. Ова жалба представља посебно правно средство непосредне заштите разрешеног судије, јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца, дакле, она није уставна жалба, а што је видљиво како из самог назива овог правног средства (за разлику од уставне жалбе, ову жалбу Устав назива "жалба"), тако и из чињенице да Устав изричито утврђује да жалба изјављена по овом основу искључује право на подношење уставне жалбе. Иначе, жалба се може изјавити Уставном суду у року од 30 дана од дана достављања одлуке, а орган који је донео одлуку о разрешењу има право на одговор на жалбу у року од 15 дана од дана достављања жалбе.

             После истека рока за достављање одговора на жалбу, Уставни суд заказује расправу на коју позива подносиоца жалбе и представника органа који је донео одлуку о разрешењу.

            Као и код поступка по уставној жалби, Уставни суд мериторно одлучује тако што одлуком усваја жалбу и поништава одлуку о разрешењу или жалбу одбија. Одлука Уставног суда има правно дејство од дана достављања учесницима у поступку.

 


• На врх странице