ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења


               Поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења покреће се на захтев најмање једне трећине народних посланика. Уставни суд је дужан да у року од седам дана оцени уставност закона који је изгласан, а указом још није проглашен. Дакле, поред накнадне контроле уставности, Уставни суд има овлашћење да врши и тзв. претходну контролу уставности закона. До претходне контроле може доћи само под условом: да поступак оцене покрене најмање једна трећина народних посланика; да се предлогом тражи оцена уставности закона (не и других прописа и општих аката); и да се одлука по предлогу донесе у року од седам дана (у супротном, тј. у случају да закон буде проглашен пре доношења одлуке о уставности, поступак оцене се наставља у складу са правилима за накнадну контролу уставности закона).

               С обзиром да закон није проглашен и објављен, уз предлог за оцену његове уставности подноси се и текст изгласаног закона који је оверио секретар Народне скупштине или лице које он на то овласти. Из разлога ефикасности и рационалности који налаже више него кратак рок у коме се треба извршити претходна контрола уставности, предлог се у овом случају не доставља на мишљење Народној скупштини, нити се о њему води јавна расправа.   О томе да је покренут поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења, Уставни суд обавештава председника Републике. Поступак оцене уставности пре његовог проглашења је хитан и води се у складу са роковима које уређује Устав. Правно дејство одлуке којом Уставни суд утврђује да закон који није проглашен није у сагласности с Уставом друкчије је уређено него кад је у питању накнадна контрола уставности. Наиме, у случају оцене уставности закона пре његовог проглашења, утврђујућа одлука производи правно дејство од дана проглашења закона. Против закона чија је усклађеност с Уставом утврђена пре његовог ступања на снагу не може бити покренут поступак за оцену уставности.


• На врх странице