ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Општа правила о поступку пред Уставним судом


                 

          Рад Уставног суда доступан је јавности, која се обезбеђује објављивањем  одлука Уставног суда, обављивањем саопштења са седница на интернет страници Уставног суда, одржавањем јавне расправе и расправе у поступку пред Уставним судом, давањем саопштења средствима јавног информисања, одржавањем конференција за медије и на други начин. Јавност се може искључити, али само ради заштите интереса националне безбедности, јавног реда и морала у демократском друштву, као и ради заштите интереса малолетника или приватности учесника у поступку, о чему одлучује Уставни суд, с тим да се искључење јавности не односи на учеснике у поступку, њихове пуномоћнике и представнике стручне јавности. Ради ефикасности рада Уставног суда и спречавања прејудицирања могућег решења спорног уставноправног питања, Закон забрањује судији Уставног суда да јавно износи своје мишљење о питању које је предмет спора пред Уставним судом.

                Увид у списе предмета који се води пред Уставним судом и њихов препис може захтевати свако лице и без доказивања правног интереса, ако се ради о информацији од јавног значаја, у складу са законом који уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. Изузетно, у поступку по уставним жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Уставни суд може одлучити да право увида у списе предмета имају само учесници у поступку.Такође, увид у списе предмета и препис списа неће се дозволити ако постоје разлози за искључење јавности и у другим случајевима, у складу са законом.

                Поступак пред Уставним судом води се на српском језику уз употребу ћириличког писма, а службена употреба других језика и писама врши се у складу са законом који уређује употребу тих језика и писама. Поступак пред Уставним судом води се по правилима утврђеним Законом, а на питања поступка која нису њиме уређена сходно се примењују одредбе одговарајућих процесних закона. Истовремено, о питањима поступка која нису уређена овим законом или одредбама процесних закона, Уставни суд одлучује у сваком конкретном случају.

                 Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће.

 


• На врх странице