ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Сталнa радна тела Суда


              Уставни суд образује комисије и одборе као стална радна тела.

              Сталне комисије

             Сталне комисије Уставног суда су: Редакциона комисија, Комисија за праћење остваривања уставности и законитости и Комисија за организациона и финансијска питања. Сталне комисије Уставног суда имају председника и три члана који се бирају из реда судија Уставног суда на време од три године, и по истеку тог времена могу бити поново бирани.

             Основна надлежност Редакционе комисије је утврђивање коначног текста мериторних одлука Суда, одлука које се објављују у службеним гласилима, а по закључку Уставног суда и других аката које доноси Суд. Такође, Редакциона комисија предлаже Суду преиспитивање аката Суда пре њиховог отправљања из Суда, када оцени да за то постоје разлози и разматра питања у вези са методологијом израде аката Суда, као и издавањем билтена и других публикација Суда.

              Комисија за праћење остваривања уставности и законитости прати и проучава прописе, као и питања и појаве од интереса за остваривање и заштиту уставности и законитости и људских слобода и права. Комисија даје предлоге Уставном суду ради разматрања, заузимања ставова и утврђивања предлога и мишљења, организује саветовања и састанке у Уставном суду и учешће Суда на саветовањима и састанцима и даје Суду предлог тумачења одредаба пословника.

               Комисија за организациона и финансијска питања: прати и проучава организацију и начин рада Уставног суда и његових радних тела и с тим у вези даје Суду одговарајуће предлоге; утврђује нацрт годишњег финансијског плана, предлог плана извршења буџета и предлог годишњег извештаја о извршењу буџета; утврђује предлоге аката о правима, обавезама и одговорностима председника и судија Уставног суда и државних службеника и намештеника у Стручној служби Уставног суда; утврђује предлог акта о разврставању радних места и послова у Стручној служби Уставног суда и о одређивању положаја; утврђује предлог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда; разматра предлог за постављења државних службеника на положаје; разматра питања техничко-технолошког унапређења рада Суда и о томе даје Суду предлоге и мишљења; утврђује предлог кадровског плана; утврђује предлог плана јавних набавки; разматра питања која се односе на обезбеђивање и коришћење буџетских средстава и обезбеђује друге услове за рад Суда.

              
                Одбори Суда

              Одбори за уставне жалбе Уставног суда су: Одбор за уставне жалбе из области кривичног права, Одбор за уставне жалбе из области грађанског права и Одбор за уставне жалбе из области управног права.
Одбори за уставне жалбе имају председника и два члана који се бирају се из реда судија Уставног суда на време од три године и по истеку тог времена могу бити поново бирани.

            Одбори за уставне жалбе разматрају предлог одлуке судије известиоца сачињен у предмету по уставној жалби из правне области за које су надлежни, и након расправе дају мишљење о предлогу.


• На врх странице