ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Стручна служба Суда


               За обављање стручних и других послова Уставни суд образује Стручну службу којом руководи секретар Уставног суда. У Стручној служби Уставног суда обављају се послови стручне обраде уставноправних питања из надлежности Уставног суда и други са њима повезани послови, као и правни, финансијски, административни и други општи послови за потребе Суда. Секретар Уставног суда подноси годишњи извештај о раду Стручне службе, који Суд разматра на једној од својих редовних седница.

              Стручну службу Уставног суда чине:
1. Служба за послове из надлежности Уставног суда;
2. Служба председника Уставног суда и 
3. Служба за опште и финансијске послове.
У наведеним службама могу се образовати уже организационе јединице, у складу са актом Уставног суда. Службама руководе државни службеници на положају, а актом Уставног суда утврђује се које послове из делокруга Стручне службе они обављају.


• На врх странице