ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Секретар и заменик секретара Суда


                Уставни суд има секретара и заменика секретара који се постављају од стране Уставног суда на период од пет година и могу бити поново постављени.

               Секретар Уставног суда: 1) руководи радом Стручне службе Уставног суда; 2) помаже председнику Уставног суда у организовању и припремању седница Суда; 3) стара се о изради и достављању материјала потребних за рад и одлучивање Суда и његових радних тела; 4) стара се и одговоран је за извршавање закључака Суда; 5) стара се о објављивању аката Суда; 6) стара се о примени закона и овог пословника у оквиру својих овлашћења; 7) учествује у припреми предлога програма, планова рада и годишњег прегледа рада Суда, прати њихово извршавање и о томе извештава Суд; 8) стара се о припреми и извршењу аката о финансијском пословању Суда; 9) стара се о обезбеђењу и унапређењу услова за рад Суда и његових радних тела; 10) обавља и друге послове у складу са законом и актима Суда, као и послове по налогу, односно овлашћењу председника Уставног суда.

             Заменик секрeтара Уставног суда замењује секретара у случају спречености или одсутности и обавља друге послове утврђене актом Уставног суда.


• На врх странице