ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Надлежност Уставног суда


                Према Уставу Републике Србије Уставни суд одлучује о:
1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима;
2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом;
3. сагласности других општих аката са законом;
4. сагласности статута и општих аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом;
5. сагласности општих аката организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката, удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом;
6. сукобу надлежности између:
- судова и других државних органа;
- републичких органа и покрајинских органа или органа јединица локалне самоуправе;
- покрајинских органа и органа јединица локалне самоуправе;
- органа различитих аутономних покрајина или различитих јединица локалне самоуправе;
7. изборним споровима за које законом није одређена надлежност судова;
8. забрани рада политичке странке, синдикалне организације или удружења грађана и забрани верске заједнице, под условима утврђеним Уставом;
9. постојању повреде Устава од стране председника Републике;
10. жалби на одлуку донету у вези са потврђивањем мандата народних посланика.
11. жалби на одлуку Високог савета судства о престанку судијске функције и жалби против одлуке Високог савета судства, у случајевима прописаним законом;
12. жалби против одлуке о престанку функције јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;
13. уставној жалби;
14. одлагању ступања на снагу оспорене одлуке органа аутономне покрајине;
15. жалби органа одређеног статутом аутономне покрајине;
16. жалби органа одређеног статутом општине;
17. врши и друге послове одређене Уставом и законом.

 

 


• На врх странице