ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe II Великог већа, одржанe 11. јануара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 11. јануар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници II Великог већа одлучио о 23 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности у предмету IУз-258/2016

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-231/2017, да је за поступак принудне наплате судске таксе надлежно Министарство финансија, Пореска управа-Филијала Сомбор

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4113/2014, Уж-4443/2015, Уж-7364/2015, Уж-8292/2015, Уж-8357/2015, Уж-8782/2015, Уж-352/2016, Уж-1378/2016, Уж-1414/2016, Уж-1457/2016, Уж-2012/2016, Уж-2282/2016, Уж-4240/2016 и Уж-5773/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-249/2016 и Уж-2593/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2958/2016, Уж-4578/2016 и Уж-7504/2016

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-3955/2015 од 8. јуна 2017. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-713/2017 од 8. јуна 2017. године


• На врх странице