ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 17. седницe II Великог већа, одржанe 7. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 17. седници II Великог већа одлучио о 26 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости у предмету IУо-232/2016

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-109/2017, да је за решавање по жалби надлежно Министарство финансија – Пореска управа – Сектор за пореско правне послове и координацију – Регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7096/2014, Уж-1942/2015, Уж-2158/2015, Уж-2627/2015, Уж-5124/2015, Уж-6596/2015, Уж-7428/2015, Уж-8443/2015, Уж-838/2016, Уж-1452/2016, Уж-2327/2016, Уж-3894/2016, Уж-4505/2016 и Уж-3479/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1342/2015, Уж-2581/2015, Уж-4210/2015, Уж-5184/2015, Уж-6330/2015, Уж-6730/2015 и Уж-1123/2016

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-7680/2015

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-9761/2016 од 1. јуна 2017. године у односу на Б. М. и одбацио уставну жалбу Б. М. 

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-10089/2016 (Уж-9972/2013) од 1. јуна 2017. године и одбацио уставну жалбу у предмету Уж-10089/2016

 

 


• На врх странице