ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 01. мај 2009

Саопштење са 15. Редовне седнице Уставног суда, одржане 30. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 15. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предметима IУ-294/06 и Уж-1545/08 је одложио разматрање и одлучивање, а у предмету Уж-273/08 није одлучио.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 84. став 2, члана 103. ст. 1. и 6, чл. 249. до 261, чл. 281. и 282, члана 390. став 4, члана 394. ст. 2. и 3, члана 395, члана 401. став 2. тачка 2), чл. 404. и 417, члана 421. став 2. и члана 486. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04) јер је оценио да су оспорене одредбе, којима се прописује да у поступку по ревизији и захтеву за заштиту законитости странку мора заступати адвокат; да ће поднесак који је неразумљив или непотпун суд вратити странци која нема пуномоћника адвоката ради исправке, а ако је такав поднесак поднео адвокат у име странке, суд ће га одбацити; услове и поступак вештачења; обавезу суда да тужбу са прилозима достави туженом на одговор у року од 30 дана по пријему тужбе и да туженог поучи о садржини одговора и последицама пропуштања рока за одговор; обавезу туженог да у року од 30 дана поднесе суду одговор на тужбу; да у поступку по жалби са алтернативним предлогом за ревизијско одлучивање (директна ревизија) странку која је физичко лице мора заступати адвокат; да ревизија није дозвољена о имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора побијеног дела правоснажне пресуде не прелази 5оо.ооо динара, као и у случају кад се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора не прелази 500.000 динара; да је ревизија изузетно дозвољена и против другостепене пресуде, која се не би могла побијати ревизијом по одредбама члана 394. Закона кад је, по оцени апелационог суда о допуштености ове ревизије, потребно да се размотре правна питања од општег интереса, уједначи судска пракса или када је потребно ново тумачење права; да је ревизија недозвољена ако је ревизију изјавило лице које није адвокат; да ће ревизијски суд решењем одбацити неблаговремену, непотпуну или недозвољену ревизију, ако то није учинио првостепени суд; да јавни тужилац може подићи захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 5. закона; да ће се у поступку поводом захтева за заштиту законитости сходно примењивати одредбе члана 397, чл. 400. - 404, 410. и 411. Закона; да у привредним споровима ревизија није дозвољена ако вредност предмета спора побијаног дела правноснажне пресуде не прелази 2.500.000 динара, - засноване на одредбама чл 97. и 99. Устава из којих следи да се законом уређује остваривање и заштита слобода и права грађана, као и поступак пред судовима, а да оспорене одредбе не нарушавају уставну гаранцију на једнаку законску заштиту без дискриминације из члана 21. Устава, јер се једнако односе на сва лица која се пред судовима и другим државним органима појављују као странке, нити противно гаранцијама из члана 36. Устава ускраћују право на жалбу или друго правно средство. Из разлога ненадлежности, Суд је одбацио захтев за оцену међусобне сагласности одредаба члана 84. и члана 104. став 2. тач. 2) и 4) са одредбама чл. 1. и 2. наведеног Закона. ( предмет IУ-28/05)

детаљније »

среда, 22. април 2009

Саопштење са 14. Редовне седнице Уставног суда, одржане 23. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 14. Редовној седници одлучио о 36 предмета, а у предмету Уж – 345/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности одредаба чл. 15, 15ж и 15з став 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 27/03 и 39/03), којима се уређује образовање, организација и рад Посебне притворске јединице у саставу Окружног затвора у Београду; утврђује рок од 30 дана од дана доношења решења о спровођењу истраге у којем се могу предлагати нови докази и изузетке од тог правила, прописује поступак истицања приговора у тој фази поступка; те прописује да истражни судија може решењем одлучити да се право разгледања списа може користити од момента кад су саслушани сви осумњичени обухваћени захтевом за спровођење истраге, јер је оценио да су засноване на одредбама чл 97. и 136. Устава које утврђују да Република Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, поступак пред судовима и другим државним органима; да се послови државне управе одређују законом, као и да су у складу са одредбама члана 32. и 33. Устава које утврђују садржину, односно обавезе и границе законодавних овлашћења при уређивању права на правично суђење, и посебних права окривљеног. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности члана 1. и члана 2. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала (,,Службени гласник РС“, број 39/03), којима је појам организованог криминала одређен као вршење кривичних дела од стране организоване криминалне групе, односно друге организоване групе или њених припадника за које је предвиђена казна затвора од четири године или тежа казна, односно, којима су ближе одређени појмови ,,организоване криминалне групе“ и „друге организоване групе“, јер је оценио да су засноване на одредби члана 97. Устава која утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, а да не садрже повреду одредаба члана 34. Устава које садрже јемства правне сигурности у казненом праву. Суд је обуставио поступак за оцену уставности чл 15б, 15в, 15г, 15д и 15ђ Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала (,,Службени гласник РС“ бр. 42/02, 27/03 и 39/03) због престанка процесних претпоставки, јер је утврдио да су у току поступка, и то још у време важења Устава из 1990. године, наведене одредбе Закона престале да важе. (предмет IУ-166/03)
детаљније »

петак, 17. април 2009

Саопштење са 13. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 13. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предмету Уж – 276/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредбе члана 36. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана (,,Службени лист СРЈ” број 36/02 и ,,Службени гласник РС“ бр. 80/04 и 101/05), која прописује да се даном ступања на снагу овог закона, обустављају судски поступци за наплату девизне штедње обухваћене овим законом, укључујући и извршне поступке, јер је оценио да се основано поставља питање сагласности те одредбе Закона са одредбама чл. 3, 4, 32, 36, 58, члана 142 ст. 1. и 2. и члана 145. ст. 2, 3. и 4.Устава.
детаљније »

петак, 10. април 2009

Саопштење са 12. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 12. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у 2 предмета (IУ-115/02 и IУ-144/07) је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности и законитости Уредбе о привременим мерама неопходним за обезбеђивање технолошког јединства система југословенских пошта, телеграфа и телефона ("Службени лист СРЈ", бр. 26/01 и 49/01) због непостојања процесних претпоставки за вођење поступка јер је утврдио да су у току поступка оспорена Уредба, као и Закон о удруживању у Заједницу југословенских пошта, телеграфа и телефона на основу којег је донета, престали да се примењују, да Уредба није примењивана као републички пропис, а да је Устав СРЈ у односу на који је тражена оцена престао да важи. (предмет IУ-127/05)

детаљније »

петак, 03. април 2009

Саопштење са 11. Редовне седнице Уставног суда, одржане 2. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 11. Редовној седници одлучио о 21 предмету, а у предметима IУл-151/08, Уж-1/08 и Уж-484/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 86. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је та одредба, која прописује да се против решења надлежног министра у случају кад одлучује по жалбама против решења о престанку права коришћења грађевинског земљишта не може водити управни спор, несагласна са одредбом члана 198. став 2. Устава која утврђује да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу, подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Суд је обуставио поступак за утврђивање неуставности одредаба чл. 79. и 84. Закона, јер предлагач није у остављеном року отклонио неодостатке који онемогућавају вођење поступка.
детаљније »

четвртак, 26. март 2009

Саопштење са 10. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 10. Редовној седници одлучио о 46 предмета, а у 4 предмета ( IУ-302/05, IУ- 12/08, IУ- 203/04 и Уж- 749/08) је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да Закон о мерама за отклањање и ублажавање последица примене санкција међународних организација ("Службени гласник РС", бр. 46/92, 7/95 и 45/02) није у сагласности са Уставом јер је оценио да су овлашћења државних органа за спровођење мера прописаних тим законом , у супротности са одредбама чл. 58, 82, 83 и 84 Устава које утврђују основе на којима се темељи економско уређење Републике Србије , као и са обавезама које је наша земља преузела на међународном плану. С обзиром на утврђене разлоге неуставности Закона, Суд је утврдио да је несагласна са Уставом и Уредба о условима и о начину плаћања обавезног осигурања на граничном прелазу у међународном друмском саобраћају лица која управљају моторним возилима иностране регистрације, односно страних превозника на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 32/96 и 45/99), као подзаконски акт донет за његово извршавање.(предмет IУ-206/00)
детаљније »

петак, 20. март 2009

Саопштење са 9. Редовне седнице Уставног суда, одржане 19. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 9. Редовној седници одлучио о 35 предмета, а у предмету Уж-143/07 је одложио разматрање и одлучивање.I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-одбио предлоге за утврђивање неуставности одредаба члана, 400а став 1. и 421а. Закона о предузећима ("Службени лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) јер је оценио да су те одредбе Закона, које утврђују да Влада именује представнике друштвеног или државног капитала у скупштини и управном одбору предузећа које послује друштвеним или државним капиталом кад орган надлежан за спровођење поступка приватизације утврди да орган предузећа није донео одлуку којом се спречава или отежава спровођење поступка приватизације, као и кад тај орган пропусти да донесе одлуку, закључи уговор или предузме друге мере у поступку приватизације, а да се одлуке о статусним променама и променама облика предузећа које послује већинским друштвеним капиталом не могу доносити без претходне сагласности Владе, иначе су ништаве - засноване на одредби члана 86. став 2. Устава која утврђује да се постојећа друштвена својина претвара у приватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним законом, што подразумева да се при законском уређивању поступка приватизације друштвеног капитала законом могу прописати и посебна овлашћења Владе и Агенције за приватизацију према лицима која послују друштвеним капиталом. Полазећи од истог уставноправног основа, Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 398а и 400а Закона које утврђују да предузеће које послује већинским друштвеним капиталом, не може, без претходне сагласности агенције надлежне за послове приватизације, да доноси одлуке о смањењу или повећању капитала, реорганизацији и реструктурирању, инвестиционом улагању, продаји дела имовине, оптерећивању имовине залагањем ствари или успостављањем хипотеке, дугорочном закупу, поравнању са повериоцима, узимању и одобравању кредита или издавању гаранција – ван тока редовног пословања; да ће одлуке донете противно тој забрани, поништити агенција надлежна за послове приватизације; да је одлука којом се спречава или отежава поступак приватизације ништава, односно, да се у предузећу које послује друштвеним капиталом, тај капитал исказује у акцијама или уделима одређене номиналне вредности који немају статус сопствених акција.
детаљније »

петак, 13. март 2009

Саопштење са 8. Редовне седнице Уставног суда, одржане 12. марта 2009. године, којом је председавала мр Станка Милановић, судија Уставног суда

Уставни суд је на 8. Редовној седници одлучио о 41 предмету, а у предметима Уж-214/07, Уж-215/07 и Уж-810/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредаба члана 128. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05), које прописују да се против аката о распоређивању и стицању звања, ванредном унапређењу, превременом и ванредном стицању вишег звања, може поднети захтев за преиспитивање одлуке доносиоцу акта у року од 15 дана од дана доношења акта, односно, да захтев за преиспитивање одлуке не задржава њено извршење, а да се против акта донетог по захтеву за преиспитивање одлуке, не може водити управни спор, јер је оценио да се основано поставља питање њихове сагласности са одредбама чл. 18, 36 и 198 Устава, којима се утврђује да се при прописивању начина остваривања Уставом зајемчених права, законом ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права, јемчи право на правно средство, и утврђује да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Суд је, у смислу одредбе члана 107. став 1. Закона о Уставном суду, решење о покретању поступка доставио на одговор Народној скупштини Републике Србије.
детаљније »

петак, 06. март 2009

Саопштење са 7. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 7. Редовној седници одлучио о 27 предмета, а у предметима IУ-115/02, IУ-387/04, IУ-80/07, Уж-314/07, Уж-226/08, Уж-564/08 и Уж-746/08 одложио је разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлоге за утврђивање неуставности одредаба члана 3. став 2. и чл. 6. и 10. Закона о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", број 61/05), јер је утврдио да су те одредбе Закона, које утврђују да Агенција обавља функцију стечајног или ликвидационог управника у друштвима за осигурање, организује и спроводи поступак приватизације друштвеног односно државног капитала у друштвима за осигурање и обавља друге послове утврђене законом; да функцију стечајног или ликвидационог управника у друштвима за осигурање врши у складу са законом којим се уређује стечај и ликвидација друштва за осигурање, те да, у складу са законом којим се уређује осигурање, организује и спроводи поступак приватизације друштвеног капитала у друштвима за осигурање - у складу са уставним овлашћењима законодавног органа из чл. 86. и 97. Устава, да законом уреди услове, начин и рокове претварања постојеће друштвене својине у приватну својину, начин и услове под којима се отуђују средства из јавне својине, поступак пред државним и другим органима, правни положај привредних субјеката, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине. Уставни суд је одбацио предлоге за оцену сагласности Закона о Агенцији за осигурање депозита са Законом о предузећима („Службени лист СРЈ“, бр. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) због ненадлежности Суда да, у смислу одредбе члана 167. Устава, оцењује међусобну сагласност закона. (предмет IУ-360/05)

детаљније »

петак, 27. фебруар 2009

Саопштење са 6. Редовне седнице Уставног суда, одржане 26. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 6. Редовној седници одлучио о 14 предмета, а у предмету IУ-65/06 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 52. став 1. и члана 58. став 1.Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 и 107/07), које прописују да се станом за службене потребе у смислу ове Уредбе сматра стан у државној својини чије је коришћење везано за вршење одређених послова, задатака, службене дужности и функције, као и да уговор о коришћењу службеног стана престаје да важи даном престанка вршења службене дужности за чије вршење је везано коришћење службеног стана, у ком случају је корисник дужан да се исели из службеног стана, јер је оценио да су у складу са одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије, којима су прописани могућност давања на коришћење стана за службене потребе ради привременог смештаја запослених, изабраних и постављених лица у органима и других лица утврђених законом, као и овлашћење Владе да прописује начин и критеријуме давања станова за службене потребе. Суд је одбацио захтев за оцењивање уставности и законитости одредбе члана 1. Уредбе, јер је већ одлучивао о уставности и законитости ове одредбе, а из нових навода, разлога и поднетих доказа не произилази да има основа за поновно одлучивање. Суд је, због стварне ненадлежности, одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости Коначне листе првенства 10 број 360-90/2006 од 20. децембра 2006. године, коју је донела Стамбена комисија Владе, јер није у питању општи правни акт у смислу одредба члана 167. Устава, као и решења Врховног суда Србије Рев. бр. 1508/05 од 1. децембра 2005. године, јер је у питању појединачни правни акт. (предмет IУ-170/06)
детаљније »


• На врх странице