ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 10. октобар 2008

Саопштење са 21. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 21. Редовној седници одлучио о 18 предмета, а у предметима IУ-121/2006 и IУ-116/2008 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Иницијативу за оцену уставности члана 2. став 1. тачка 4., члана 23., члана 25. став 1. тач. 4. и 5., члана 26. став 2. и члана 30. став 2. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", број 123/07) доставио Народној скупштини Републике Србије на мишљење (предмет IУ-96/2008)
детаљније »

петак, 26. септембар 2008

Саопштење са 20. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 20. Редовној седници одлучио о 15 предмета, а у једном предмету је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 40. ст. 1. до 3. и члана 60. став 4. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07). Уставни суд је утврдио да се прописивањем одређених мера контроле, као и прибављањем одређених доказа и изрицањем санкција које се односе на све категорије пореских обвезника, под једнаким условима и у идентичним Законом прописаним правним ситуацијама, не прекорачују Уставом утврђене границе овлашћења Републике Србије да законом уређује порески систем, као део јавних финансија, а у оквиру тога и све елементе пореског система, па и механизме за обезбеђење пореске дисциплине у извршењу јавних - Уставом утврђених обавеза. Такође, Суд је оценио да, у случају брисања адвоката из адвокатске коморе на основу личног захтева адвоката, прописивање претходног прибављања одговарајуће потврде Пореске управе о измирењу пореске обавезе не представља ограничење Уставом зајемчене слободе удруживања. По оцени Уставног суда оспорене одредбе не односе се на случај када до брисања адвоката из регистра долази на основу изречене дисциплинске мере од стране адвокатске коморе, јер би се у супротном довело у питање вршење законом поверених јавних овлашћења адвокатске коморе. Како оспорене одредбе Закона не би изазвале проблеме у примени, Уставни суд је закључио да о томе обавести Народну скупштину као доносиоца Закона (предмет IУ-240/2005).

детаљније »

петак, 19. септембар 2008

Саопштење са 19. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 19. Редовној седници одлучио о 19 предмета, а у предмету Уж-269/2008 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Одбацио иницијативу за оцену уставности Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07), због непостојања процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-61/2007)

детаљније »

петак, 12. септембар 2008

Саопштење са 18. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 18. Редовној седници одлучио о 20 предмета, а у предметима IУ-18/2007, Уж-277/08, Уж-427/08 и Уж-523/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 8. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 125/2004), због непостојања процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-83/2007)

детаљније »

петак, 18. јул 2008

Саопштење са 17. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. јуна 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 17. Редовној седници одлучио о 48 предмета, а у предмету IУ-42/2007 је одложио разматрање и одлучивање.

I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Донео Решење о неприхватању иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 73. Закона о приватизацији, јер је оценио да је оспореном одредбом, у складу са овлашћењима из Устава, уређен промет акција стечених по раније важећим прописама, тако што је одређен њихов слободан промет, али уз обавезу да се промет акција одвија на законом организованом тржишту хартија од вредности. Истим законским одредбама прописани су и одређени услови и ограничења промета тих акција. Уставни суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости и одредбе члана 2. Правилника о трговању акцијама из поступка приватизације Београдске берзе, који је престао да важи, па стога нема процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-83/2005)
детаљније »

петак, 11. јул 2008

Саопштење са 16. Редовне седнице Уставног суда, одржане 10. јула 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 16. Редовној седници одлучио о 26 предмета и одложио разматрање и одлучивање у предмету Уж-179/2008.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Доставио Народној скупштини РС на одговор предлог за оцену уставности одредбе члана 6. Закона о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 54/2007) (предмет IУ-71/2007)
детаљније »

петак, 04. јул 2008

Саопштење са 15. Редовне седнице Уставног суда, одржане 3. јула 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 15. Редовној седници одлучио о 20 предмета. У предметима IУ-46/2005 и Уж 579/2008 је одложио разматрање и одлучивање, а у предмету IУ-400/2005 је одложио одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Донео решење о неприхватању иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима одредбе члана 70. став 1. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07). Уставни суд је утврдио да је, на основу Закона о својинској трансформацији, Фонд пензијског и инвалидског осигурања запослених стекао онај обим права на предметним акцијама и права на акцијама које је законодавац, сагласно уставном овлашћењу, определио, те да се оспореном одредбом члана 70. став 1. Закона о приватизацији не повређује право на имовину и мирно уживање имовине гарантовано Уставом и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (предмет IУ-35/2007).
детаљније »

петак, 27. јун 2008

Саопштење са 14. Редовне седнице Уставног суда, одржане 26. јуна 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 14. Редовној седници одлучио о 17 предмета, а у 3 предмета је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Доставио Народној скупштини РС на одговор предлог за оцену уставности одредбе члана 12. Закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана ("Службени гласник РС", број 54/2007) (предмет IУ-72/2007)

детаљније »

уторак, 01. април 2008

Саопштење за јавност

Пред Уставним судом покренут је поступак за оцену уставности и законитости одредбе члана 28. тачка 8. Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика, које је донела Републичка изборна комисије 18.3.2008. године, у делу који предвиђа да је уз изборну листу довољно приложити најмање 3.000 судски оверених изјава бирача ако изборну листу подноси политичка странка националне мањине или коалиција политичких странака националних мањина. Од Уставног суда се тражи и доношење мере обуставе проглашења изборних листа које, на основу члана 28. тачка 8. оспореног Упутства, подносе политичке странке националних мањина или коалиције политичких странака националних мањина, а које својим потписима подржава мање од 10.000 бирача.

детаљније »


• На врх странице