ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 12. јун 2009

Саопштење са 20. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 20. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предметима IУ- 288/06, Уж- 290/07 и Уж – 384/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- одбацио иницијативу за оцену сагласности Закона о престанку важења Закона о Привредној комори Југославије ("Службени гласник РС", број 55/03) са Уставном повељом Државне заједнице Србија и Црна Гора ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 1/03) и Уставом Републике Србије од 1990. године, јер подносилац није поступио по захтеву Суда за уређење иницијативе и отклањање недостатака који онемогућавају вођење поступка. (предмет IУ-387/04)
детаљније »

петак, 05. јун 2009

Саопштење са 19. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 19. Редовној седници одлучио о 30 предмета, а у предмету Уж- 369/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 52. ст. 5 и 6. Закона о Високом савету судства (''Службени гласник РС'' број 116/08), јер је оценио да су оспорене одредбе, које, у оквиру уређивања поступка избора кандидата за изборне чланове из реда судија у првом саставу Високог савета судства, прописују да Високи савет правосуђа , у року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона предлаже Народној скупштини по једног или више кандидата за сваког изборног члана Савета из реда судија, у складу са бројем судија према врсти и степену суда прописаним у ставу 1 овог члана, а да при предлагању кандидата узима у обзир предлоге из ст. 2 и 3 овог члана ; да Високи савет правосуђа утврђује предлог из става 5 овог члана већином гласова ужег састава, који чине стални чланови и позивни чланови–судије, - засноване на одредбама чл. 97 и 153 Устава, према којима Република Србија уређује и обезбеђује поступак пред државним органима као и организацију, надлежност и рад републичких органа , односно, које утврђују Високи савет судства као независан и самосталан орган, чији се избор врши у складу са законом.
детаљније »

петак, 29. мај 2009

Саопштење са 18. Редовне седнице Уставног суда, одржане 28. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 18. Редовној седници одлучио о 27 предмета, а у предметима IУ – 229/06 , Уж – 173/07, Уж- 1323/08 и Уж – 1508/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- утврдио да одредба члана 55. став 1. у делу који гласи: "законом или", Закона о телекомуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/03 и 36/06) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је оспорена одредба која прописује да су забрањене све активности или коришћење уређаја којима се угрожава или нарушава приватност и поверљивост порука које се преносе телекомуникационим мрежама, осим када постоји сагласност корисника или ако се ове активности врше у складу са законом или судским налогом издатим у складу са законом , несагласнa са одредбама члана 41 Устава из којих следи да су одступања од тајности писама и других средстава комуницирања дозвољена само на основу одлуке суда. (предмет IУз-149/08)
детаљније »

петак, 22. мај 2009

Саопштење са 17. Редовне седнице Уставног суда, одржане 21. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 17. Редовној седници одлучио о 37 предмета, а у предметима IУ-164/08 и Уж-408/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности Закона о одговорности за кршење људских права ("Службени гласник РС", бр. 58/03 и 61/03) због непостојања процесних претпоставки за даље вођење поступка јер предлагач није поступио по захтеву Суда за уређење предлога и отклањање недостатака који онемогућавају вођење поступка. Из истих разлога Суд је одбацио иницијативу за оцењивање уставности наведеног Закона. (предмет IУ-234/03)
детаљније »

петак, 15. мај 2009

Саопштење са 16. Редовне седнице Уставног суда, одржане 14. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 16. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предметима IУ-270/05, IУ-42/07, IУ-120/07, Уж–1323/08 и Уж-1508/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио Народној скупштини Републике Србије на мишљење, у смислу члана 33. став 2. Закона о Уставном суду, иницијативу за оцену уставности Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 102/08). (предмет IУз- 71/09)
детаљније »

петак, 01. мај 2009

Саопштење са 15. Редовне седнице Уставног суда, одржане 30. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 15. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предметима IУ-294/06 и Уж-1545/08 је одложио разматрање и одлучивање, а у предмету Уж-273/08 није одлучио.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 84. став 2, члана 103. ст. 1. и 6, чл. 249. до 261, чл. 281. и 282, члана 390. став 4, члана 394. ст. 2. и 3, члана 395, члана 401. став 2. тачка 2), чл. 404. и 417, члана 421. став 2. и члана 486. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04) јер је оценио да су оспорене одредбе, којима се прописује да у поступку по ревизији и захтеву за заштиту законитости странку мора заступати адвокат; да ће поднесак који је неразумљив или непотпун суд вратити странци која нема пуномоћника адвоката ради исправке, а ако је такав поднесак поднео адвокат у име странке, суд ће га одбацити; услове и поступак вештачења; обавезу суда да тужбу са прилозима достави туженом на одговор у року од 30 дана по пријему тужбе и да туженог поучи о садржини одговора и последицама пропуштања рока за одговор; обавезу туженог да у року од 30 дана поднесе суду одговор на тужбу; да у поступку по жалби са алтернативним предлогом за ревизијско одлучивање (директна ревизија) странку која је физичко лице мора заступати адвокат; да ревизија није дозвољена о имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора побијеног дела правоснажне пресуде не прелази 5оо.ооо динара, као и у случају кад се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора не прелази 500.000 динара; да је ревизија изузетно дозвољена и против другостепене пресуде, која се не би могла побијати ревизијом по одредбама члана 394. Закона кад је, по оцени апелационог суда о допуштености ове ревизије, потребно да се размотре правна питања од општег интереса, уједначи судска пракса или када је потребно ново тумачење права; да је ревизија недозвољена ако је ревизију изјавило лице које није адвокат; да ће ревизијски суд решењем одбацити неблаговремену, непотпуну или недозвољену ревизију, ако то није учинио првостепени суд; да јавни тужилац може подићи захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 5. закона; да ће се у поступку поводом захтева за заштиту законитости сходно примењивати одредбе члана 397, чл. 400. - 404, 410. и 411. Закона; да у привредним споровима ревизија није дозвољена ако вредност предмета спора побијаног дела правноснажне пресуде не прелази 2.500.000 динара, - засноване на одредбама чл 97. и 99. Устава из којих следи да се законом уређује остваривање и заштита слобода и права грађана, као и поступак пред судовима, а да оспорене одредбе не нарушавају уставну гаранцију на једнаку законску заштиту без дискриминације из члана 21. Устава, јер се једнако односе на сва лица која се пред судовима и другим државним органима појављују као странке, нити противно гаранцијама из члана 36. Устава ускраћују право на жалбу или друго правно средство. Из разлога ненадлежности, Суд је одбацио захтев за оцену међусобне сагласности одредаба члана 84. и члана 104. став 2. тач. 2) и 4) са одредбама чл. 1. и 2. наведеног Закона. ( предмет IУ-28/05)

детаљније »

среда, 22. април 2009

Саопштење са 14. Редовне седнице Уставног суда, одржане 23. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 14. Редовној седници одлучио о 36 предмета, а у предмету Уж – 345/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности одредаба чл. 15, 15ж и 15з став 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 27/03 и 39/03), којима се уређује образовање, организација и рад Посебне притворске јединице у саставу Окружног затвора у Београду; утврђује рок од 30 дана од дана доношења решења о спровођењу истраге у којем се могу предлагати нови докази и изузетке од тог правила, прописује поступак истицања приговора у тој фази поступка; те прописује да истражни судија може решењем одлучити да се право разгледања списа може користити од момента кад су саслушани сви осумњичени обухваћени захтевом за спровођење истраге, јер је оценио да су засноване на одредбама чл 97. и 136. Устава које утврђују да Република Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, поступак пред судовима и другим државним органима; да се послови државне управе одређују законом, као и да су у складу са одредбама члана 32. и 33. Устава које утврђују садржину, односно обавезе и границе законодавних овлашћења при уређивању права на правично суђење, и посебних права окривљеног. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности члана 1. и члана 2. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала (,,Службени гласник РС“, број 39/03), којима је појам организованог криминала одређен као вршење кривичних дела од стране организоване криминалне групе, односно друге организоване групе или њених припадника за које је предвиђена казна затвора од четири године или тежа казна, односно, којима су ближе одређени појмови ,,организоване криминалне групе“ и „друге организоване групе“, јер је оценио да су засноване на одредби члана 97. Устава која утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, а да не садрже повреду одредаба члана 34. Устава које садрже јемства правне сигурности у казненом праву. Суд је обуставио поступак за оцену уставности чл 15б, 15в, 15г, 15д и 15ђ Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала (,,Службени гласник РС“ бр. 42/02, 27/03 и 39/03) због престанка процесних претпоставки, јер је утврдио да су у току поступка, и то још у време важења Устава из 1990. године, наведене одредбе Закона престале да важе. (предмет IУ-166/03)
детаљније »

петак, 17. април 2009

Саопштење са 13. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 13. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предмету Уж – 276/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредбе члана 36. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана (,,Службени лист СРЈ” број 36/02 и ,,Службени гласник РС“ бр. 80/04 и 101/05), која прописује да се даном ступања на снагу овог закона, обустављају судски поступци за наплату девизне штедње обухваћене овим законом, укључујући и извршне поступке, јер је оценио да се основано поставља питање сагласности те одредбе Закона са одредбама чл. 3, 4, 32, 36, 58, члана 142 ст. 1. и 2. и члана 145. ст. 2, 3. и 4.Устава.
детаљније »

петак, 10. април 2009

Саопштење са 12. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 12. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у 2 предмета (IУ-115/02 и IУ-144/07) је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности и законитости Уредбе о привременим мерама неопходним за обезбеђивање технолошког јединства система југословенских пошта, телеграфа и телефона ("Службени лист СРЈ", бр. 26/01 и 49/01) због непостојања процесних претпоставки за вођење поступка јер је утврдио да су у току поступка оспорена Уредба, као и Закон о удруживању у Заједницу југословенских пошта, телеграфа и телефона на основу којег је донета, престали да се примењују, да Уредба није примењивана као републички пропис, а да је Устав СРЈ у односу на који је тражена оцена престао да важи. (предмет IУ-127/05)

детаљније »

петак, 03. април 2009

Саопштење са 11. Редовне седнице Уставног суда, одржане 2. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 11. Редовној седници одлучио о 21 предмету, а у предметима IУл-151/08, Уж-1/08 и Уж-484/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 86. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је та одредба, која прописује да се против решења надлежног министра у случају кад одлучује по жалбама против решења о престанку права коришћења грађевинског земљишта не може водити управни спор, несагласна са одредбом члана 198. став 2. Устава која утврђује да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу, подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Суд је обуставио поступак за утврђивање неуставности одредаба чл. 79. и 84. Закона, јер предлагач није у остављеном року отклонио неодостатке који онемогућавају вођење поступка.
детаљније »


• На врх странице