ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 14. новембар 2008

Саопштење са 25. Редовне седнице Уставног суда, одржане 13. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 25. Редовној седници одлучио о 37 предмета, а у предметима IУ- 230/06 и Уж -430/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности члана 6. Закона о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" број 54/07), јер је оценио да је сагласно одредби члана 196. став 4. Устава, у поступку доношења закона утврђено постојање нарочито оправданих разлога за ступање на снагу закона пре осмог дана од дана објављивања. (предмет IУ-71/07)
детаљније »

петак, 31. октобар 2008

Саопштење са 24. Редовне седнице Уставног суда, одржане 30. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 24. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предмету Уж-429/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности одредаба члана 6. Закона о Влади (''Службени гласник РС'', бр. 55/05, 71/05), због престанка процесних претпоставки. (предмет IУ-286/05).
детаљније »

четвртак, 23. октобар 2008

Саопштење са 23. Редовне седнице Уставног суда, одржане 22. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 23. Редовној седници одлучио о 22 предмета, а у предметима IУ-207/05 и IУ-108/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да Правилник о поступку принудног извршења одлука Савета Републичке радиодифузне агенције (''Службени гласник РС'', број 91/06), који је донео Савет Републичке радиодифузне агенције, није у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је донет противно одредбама члана 137. ст. 2 и 3. Устава и без овлашћења у Закону о радиодифузији који иначе уређује поступак принудног извршења одлука Савета Агенције. (предмет IУ-255/06).
детаљније »

петак, 17. октобар 2008

Саопштење са 22. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 22. Редовној седници одлучио о 35 предмета, а у предметима IУ-71/07, IУ-72/07, IУ-73/07, IУ-117/05, IУз-64/08, Уж-233/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио несагласност члана 4. Правилника о мерилима за вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла у поступку решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у Министарству за капиталне инвестиције, број: 110-00-26/2005-08 од 30. маја 2005. године који је донео Министар за капиталне инвестиције, са одредбом члана 196. став 4. Устава која утврђује да општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, а да могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења. Уставни суд је оценио да у поступку доношења Правилника, његов доносилац није утврдио постојање нарочито оправданих разлога за прописивање да Правилник ступа на снагу одмах по истицању на огласној табли Министарства. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба чл. 1 до 3 Правилника које уређују вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла, јер је оценио да не садрже повреду Устава. (предмет IУ-369/05)
детаљније »

петак, 10. октобар 2008

Саопштење са 21. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 21. Редовној седници одлучио о 18 предмета, а у предметима IУ-121/2006 и IУ-116/2008 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Иницијативу за оцену уставности члана 2. став 1. тачка 4., члана 23., члана 25. став 1. тач. 4. и 5., члана 26. став 2. и члана 30. став 2. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", број 123/07) доставио Народној скупштини Републике Србије на мишљење (предмет IУ-96/2008)
детаљније »

петак, 26. септембар 2008

Саопштење са 20. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 20. Редовној седници одлучио о 15 предмета, а у једном предмету је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 40. ст. 1. до 3. и члана 60. став 4. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07). Уставни суд је утврдио да се прописивањем одређених мера контроле, као и прибављањем одређених доказа и изрицањем санкција које се односе на све категорије пореских обвезника, под једнаким условима и у идентичним Законом прописаним правним ситуацијама, не прекорачују Уставом утврђене границе овлашћења Републике Србије да законом уређује порески систем, као део јавних финансија, а у оквиру тога и све елементе пореског система, па и механизме за обезбеђење пореске дисциплине у извршењу јавних - Уставом утврђених обавеза. Такође, Суд је оценио да, у случају брисања адвоката из адвокатске коморе на основу личног захтева адвоката, прописивање претходног прибављања одговарајуће потврде Пореске управе о измирењу пореске обавезе не представља ограничење Уставом зајемчене слободе удруживања. По оцени Уставног суда оспорене одредбе не односе се на случај када до брисања адвоката из регистра долази на основу изречене дисциплинске мере од стране адвокатске коморе, јер би се у супротном довело у питање вршење законом поверених јавних овлашћења адвокатске коморе. Како оспорене одредбе Закона не би изазвале проблеме у примени, Уставни суд је закључио да о томе обавести Народну скупштину као доносиоца Закона (предмет IУ-240/2005).

детаљније »

петак, 19. септембар 2008

Саопштење са 19. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 19. Редовној седници одлучио о 19 предмета, а у предмету Уж-269/2008 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Одбацио иницијативу за оцену уставности Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07), због непостојања процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-61/2007)

детаљније »

петак, 12. септембар 2008

Саопштење са 18. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 18. Редовној седници одлучио о 20 предмета, а у предметима IУ-18/2007, Уж-277/08, Уж-427/08 и Уж-523/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 8. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 125/2004), због непостојања процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-83/2007)

детаљније »

петак, 18. јул 2008

Саопштење са 17. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. јуна 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 17. Редовној седници одлучио о 48 предмета, а у предмету IУ-42/2007 је одложио разматрање и одлучивање.

I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Донео Решење о неприхватању иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 73. Закона о приватизацији, јер је оценио да је оспореном одредбом, у складу са овлашћењима из Устава, уређен промет акција стечених по раније важећим прописама, тако што је одређен њихов слободан промет, али уз обавезу да се промет акција одвија на законом организованом тржишту хартија од вредности. Истим законским одредбама прописани су и одређени услови и ограничења промета тих акција. Уставни суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости и одредбе члана 2. Правилника о трговању акцијама из поступка приватизације Београдске берзе, који је престао да важи, па стога нема процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-83/2005)
детаљније »

петак, 11. јул 2008

Саопштење са 16. Редовне седнице Уставног суда, одржане 10. јула 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 16. Редовној седници одлучио о 26 предмета и одложио разматрање и одлучивање у предмету Уж-179/2008.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Доставио Народној скупштини РС на одговор предлог за оцену уставности одредбе члана 6. Закона о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 54/2007) (предмет IУ-71/2007)
детаљније »


• На врх странице