ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 03. април 2009

Саопштење са 11. Редовне седнице Уставног суда, одржане 2. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 11. Редовној седници одлучио о 21 предмету, а у предметима IУл-151/08, Уж-1/08 и Уж-484/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 86. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је та одредба, која прописује да се против решења надлежног министра у случају кад одлучује по жалбама против решења о престанку права коришћења грађевинског земљишта не може водити управни спор, несагласна са одредбом члана 198. став 2. Устава која утврђује да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу, подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Суд је обуставио поступак за утврђивање неуставности одредаба чл. 79. и 84. Закона, јер предлагач није у остављеном року отклонио неодостатке који онемогућавају вођење поступка.
детаљније »

четвртак, 26. март 2009

Саопштење са 10. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 10. Редовној седници одлучио о 46 предмета, а у 4 предмета ( IУ-302/05, IУ- 12/08, IУ- 203/04 и Уж- 749/08) је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да Закон о мерама за отклањање и ублажавање последица примене санкција међународних организација ("Службени гласник РС", бр. 46/92, 7/95 и 45/02) није у сагласности са Уставом јер је оценио да су овлашћења државних органа за спровођење мера прописаних тим законом , у супротности са одредбама чл. 58, 82, 83 и 84 Устава које утврђују основе на којима се темељи економско уређење Републике Србије , као и са обавезама које је наша земља преузела на међународном плану. С обзиром на утврђене разлоге неуставности Закона, Суд је утврдио да је несагласна са Уставом и Уредба о условима и о начину плаћања обавезног осигурања на граничном прелазу у међународном друмском саобраћају лица која управљају моторним возилима иностране регистрације, односно страних превозника на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 32/96 и 45/99), као подзаконски акт донет за његово извршавање.(предмет IУ-206/00)
детаљније »

петак, 20. март 2009

Саопштење са 9. Редовне седнице Уставног суда, одржане 19. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 9. Редовној седници одлучио о 35 предмета, а у предмету Уж-143/07 је одложио разматрање и одлучивање.I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-одбио предлоге за утврђивање неуставности одредаба члана, 400а став 1. и 421а. Закона о предузећима ("Службени лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) јер је оценио да су те одредбе Закона, које утврђују да Влада именује представнике друштвеног или државног капитала у скупштини и управном одбору предузећа које послује друштвеним или државним капиталом кад орган надлежан за спровођење поступка приватизације утврди да орган предузећа није донео одлуку којом се спречава или отежава спровођење поступка приватизације, као и кад тај орган пропусти да донесе одлуку, закључи уговор или предузме друге мере у поступку приватизације, а да се одлуке о статусним променама и променама облика предузећа које послује већинским друштвеним капиталом не могу доносити без претходне сагласности Владе, иначе су ништаве - засноване на одредби члана 86. став 2. Устава која утврђује да се постојећа друштвена својина претвара у приватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним законом, што подразумева да се при законском уређивању поступка приватизације друштвеног капитала законом могу прописати и посебна овлашћења Владе и Агенције за приватизацију према лицима која послују друштвеним капиталом. Полазећи од истог уставноправног основа, Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 398а и 400а Закона које утврђују да предузеће које послује већинским друштвеним капиталом, не може, без претходне сагласности агенције надлежне за послове приватизације, да доноси одлуке о смањењу или повећању капитала, реорганизацији и реструктурирању, инвестиционом улагању, продаји дела имовине, оптерећивању имовине залагањем ствари или успостављањем хипотеке, дугорочном закупу, поравнању са повериоцима, узимању и одобравању кредита или издавању гаранција – ван тока редовног пословања; да ће одлуке донете противно тој забрани, поништити агенција надлежна за послове приватизације; да је одлука којом се спречава или отежава поступак приватизације ништава, односно, да се у предузећу које послује друштвеним капиталом, тај капитал исказује у акцијама или уделима одређене номиналне вредности који немају статус сопствених акција.
детаљније »

петак, 13. март 2009

Саопштење са 8. Редовне седнице Уставног суда, одржане 12. марта 2009. године, којом је председавала мр Станка Милановић, судија Уставног суда

Уставни суд је на 8. Редовној седници одлучио о 41 предмету, а у предметима Уж-214/07, Уж-215/07 и Уж-810/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредаба члана 128. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05), које прописују да се против аката о распоређивању и стицању звања, ванредном унапређењу, превременом и ванредном стицању вишег звања, може поднети захтев за преиспитивање одлуке доносиоцу акта у року од 15 дана од дана доношења акта, односно, да захтев за преиспитивање одлуке не задржава њено извршење, а да се против акта донетог по захтеву за преиспитивање одлуке, не може водити управни спор, јер је оценио да се основано поставља питање њихове сагласности са одредбама чл. 18, 36 и 198 Устава, којима се утврђује да се при прописивању начина остваривања Уставом зајемчених права, законом ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права, јемчи право на правно средство, и утврђује да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. Суд је, у смислу одредбе члана 107. став 1. Закона о Уставном суду, решење о покретању поступка доставио на одговор Народној скупштини Републике Србије.
детаљније »

петак, 06. март 2009

Саопштење са 7. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 7. Редовној седници одлучио о 27 предмета, а у предметима IУ-115/02, IУ-387/04, IУ-80/07, Уж-314/07, Уж-226/08, Уж-564/08 и Уж-746/08 одложио је разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлоге за утврђивање неуставности одредаба члана 3. став 2. и чл. 6. и 10. Закона о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", број 61/05), јер је утврдио да су те одредбе Закона, које утврђују да Агенција обавља функцију стечајног или ликвидационог управника у друштвима за осигурање, организује и спроводи поступак приватизације друштвеног односно државног капитала у друштвима за осигурање и обавља друге послове утврђене законом; да функцију стечајног или ликвидационог управника у друштвима за осигурање врши у складу са законом којим се уређује стечај и ликвидација друштва за осигурање, те да, у складу са законом којим се уређује осигурање, организује и спроводи поступак приватизације друштвеног капитала у друштвима за осигурање - у складу са уставним овлашћењима законодавног органа из чл. 86. и 97. Устава, да законом уреди услове, начин и рокове претварања постојеће друштвене својине у приватну својину, начин и услове под којима се отуђују средства из јавне својине, поступак пред државним и другим органима, правни положај привредних субјеката, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине. Уставни суд је одбацио предлоге за оцену сагласности Закона о Агенцији за осигурање депозита са Законом о предузећима („Службени лист СРЈ“, бр. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) због ненадлежности Суда да, у смислу одредбе члана 167. Устава, оцењује међусобну сагласност закона. (предмет IУ-360/05)

детаљније »

петак, 27. фебруар 2009

Саопштење са 6. Редовне седнице Уставног суда, одржане 26. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 6. Редовној седници одлучио о 14 предмета, а у предмету IУ-65/06 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 52. став 1. и члана 58. став 1.Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 и 107/07), које прописују да се станом за службене потребе у смислу ове Уредбе сматра стан у државној својини чије је коришћење везано за вршење одређених послова, задатака, службене дужности и функције, као и да уговор о коришћењу службеног стана престаје да важи даном престанка вршења службене дужности за чије вршење је везано коришћење службеног стана, у ком случају је корисник дужан да се исели из службеног стана, јер је оценио да су у складу са одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије, којима су прописани могућност давања на коришћење стана за службене потребе ради привременог смештаја запослених, изабраних и постављених лица у органима и других лица утврђених законом, као и овлашћење Владе да прописује начин и критеријуме давања станова за службене потребе. Суд је одбацио захтев за оцењивање уставности и законитости одредбе члана 1. Уредбе, јер је већ одлучивао о уставности и законитости ове одредбе, а из нових навода, разлога и поднетих доказа не произилази да има основа за поновно одлучивање. Суд је, због стварне ненадлежности, одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости Коначне листе првенства 10 број 360-90/2006 од 20. децембра 2006. године, коју је донела Стамбена комисија Владе, јер није у питању општи правни акт у смислу одредба члана 167. Устава, као и решења Врховног суда Србије Рев. бр. 1508/05 од 1. децембра 2005. године, јер је у питању појединачни правни акт. (предмет IУ-170/06)
детаљније »

петак, 20. фебруар 2009

Саопштење са 5. Редовне седнице Уставног суда, одржане 19. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 5. Редовној седници одлучио о 36 предмета, а у предметима Уж-242/08, Уж-1309/08 и Уж-1458/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- утврдио да одредба члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 44/04), у делу који гласи: ,,и министар надлежан за правосуђе'' ниje у сагласности с Уставом, јер је оценио да је овлашћивање министра да покреће поступак за утврђивање постојања разлога за разрешење судије, несагласно са одредбама члaна 4. став 2, члана 142. став 2, члана 148. став 1. и члана 154. Устава које утврђују да уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску, да је судска власт независна, да су судови самостални и независни у свом раду, и да Високи савет судства доноси одлуку о престанку судијске функције. Будући да се уставне гаранције независности и самосталности судске власти у односу на извршну и законодавну власт, односе се и на унутрашњи, тј персонални вид самосталности то се, поверавањем овлашћења носиоцу извршне власти да покреће поступке по свим основима по којима се може спроводити поступак за утврђивање постојања разлога за престанак судијске функције односно разрешење судије, успоставља могућност да извршна власт објективно утиче на независност и самосталност судске власти у вршењу њене функције, чиме се повређују наведене уставне гаранције. Утврђујући неуставност наведеног дела одредбе члана 10 Закона, Суд иначе сматра да није несагласно са Уставом, у том члану инкорпорисано давање овлашћења министру да иницира поступак за престанак судијске функције због утврђивања навршења радног века и за покретање поступка за утврђивање разлога за разрешење судије због осуде за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или због трајног губитка радне способности за вршење судијске функције. Такође, Суд не оцењује противним Уставу ни овлашћивање министра да иницира поступак за разрешење судије, у смислу законом прописаног општег овлашћења свих лица на подношење такве иницијативе. Уставни суд је доношење одлуке засновао и на одредбама Европске повеље о Закону за судије из 1998, у којој су инкорпорисана и Основна начела Уједињених нација о независности судства из 1985. године.
детаљније »

петак, 13. фебруар 2009

Саопштење са 4. Редовне седнице Уставног суда, одржане 12. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 4. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предметима IУ-206/00 и Уж-1435/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 17. Закона о Агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 135/04) јер је оценио да наведена одредба, која утврђује да за обављање појединих стручних послова из своје надлежности Агенција може ангажовати друга правна или физичка домаћа или страна лица, није у супротности са одредбама члана 67. Устава, којима се јемчи право на правну помоћ и утврђује право на пружање правне помоћи од стране адвокатуре. (предмет IУ-118/07)
детаљније »

петак, 06. фебруар 2009

Саопштење са 3. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 3. Редовној седници одлучио о 22 предмета, а у предмету IУ- 101/06 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности члана 8. Закона о рехабилитацији ("Службени гласник РС", број 33/06), јер је оценио да оспорена одредба, која утврђује да ће се право на накнаду штете и право на повраћај конфисковане имовине рехабилитованог лица уредити посебним законом, није у супротности са правом на рехабилитацију и накнаду штете, зајемченим одредбом члана 35 Устава. Суд је, при том, закључио да, у смислу члана 105 Закона о Уставном суду, укаже Народној скупштини Републике Србије на потребу законског уређивања питања права на накнаду штете и повраћај конфисковане имовине рехабилитованих лица. (предмет IУ-33/08)
детаљније »

петак, 30. јануар 2009

Саопштење са 2. Редовне седнице Уставног суда, одржане 29. јануара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 2. Редовној седници одлучио о 24 предмета, а у предметима IУ- 59/07, Уж-454/08, Уж-1273/08, Уж -1296/08, је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности одредаба члана 99. став 5. и члана 103. став 1. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05), јер је оценио да су те одредбе закона, које утврђују овлашћење Владе да утврђује висину накнада за коришћење вода, за заштиту вода, и за извађени материјал из водотока, те прописују да накнаду за коришћење вода плаћају корисници површинских, подземних и минералних вода сразмерно количини и квалитету захваћене воде и зависно од намене за коју се вода користи, у складу са уставним овлашћењем законодавног органа да утврђује услове и начин коришћења природних богатстава, као и са уставним овлашћењима Владе у погледу извршавања закона, садржаним у чл. 87. и 123. Устава. (предмет IУ-47/05)
детаљније »


• На врх странице