ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

четвртак, 17. децембар 2009

Саопштење са 40. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 40. Редовној седници одлучио о 63 предмета, а у  предметима IУз-342/05, IУз-133/09, IУз-263/09, IУп-157/06 и IУо-140/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:                                                     

 - одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 219. став 3. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 109/05) јер је оценио да се оспореном одредбом, која прописује да чланови Управног одбора, чланови Надзорног одбора, директор односно заменик директора Републичког завода за здравствено осигурање, не смеју, директно или преко трећег физичког или правног лица, имати учешће као власници удела, акционари, запослени или лица под уговором, код правног, односно физичког лица која су даваоци здравствених услуга, са којима се закључују уговори за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања, односно у осигуравајућим друштвима који обављају послове добровољног здравственог осигурања, уређени односи из оквира законодавних овлашћења садржаних у чл. 68. и 97. Устава, са циљем спречавања сукоба јавног и приватног интереса, која забрана се односи једнако на све грађане који се налазе у истој прописаној правној ситуацији, те се њоме не ствара неједнакост грађана с обзиром на њихова лична својства, а функција члана Управног одбора, члана Надзорног одбора, директора односно заменика директора Републичког завода за здравствено осигурање је доступна свим грађанима под једнаким условима, - те не садрже повреду принципа једнакости грађана и забране дискриминације из члана 21, право на учешће у управљању јавним пословима из члана 53, односно принцип доступности радног места из члана 60, као ни право на здравствену заштиту из члана 68. Устава. (предмет IУз-54/06)

детаљније »

четвртак, 10. децембар 2009

Саопштење са 39. Редовне седнице Уставног суда, одржане 10. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 39. Редовној седници одлучио о 63 предмета, а у  предметима IУ-279/06, IУп-127/08 и IУ-10/07 је одложио разматрање и одлучивање, док у предмету Уж-1225/08 није донео одлуку.

 

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 2. став 1. тачка 7) у делу који гласи: „месне заједнице" Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06) јер је утврдио да се укључивање месних заједница у круг индиректних буџетских корисника, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе, са сврхом да се оствари увид у трошење буџетских средстава ради њихове боље контроле и трошења за строго дефинисане намере, не нарушава правни положај месних заједница као правних лица који је установљен законом, у складу са Уставом, нити се оне доводе у неравноправан положај у односу на друге пословне субјекте који имају статус правних лица, а нису индиректни буџетски корисници, као што се не доводи у питање ни могућност пласирања њихових средстава у складу са законом. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 73ж Закона, јер је утврдио да оспорене одредбе, које прописују да Управа за трезор наплаћује накнаду за услуге извршених јавних плаћања и пружања других финансијских услуга и обављања других послова у складу са уговором, по основу којих стиче приход, а да висину накнаде за вршење тих услуга утврђује Влада на предлог министра, - нису несагласне одредбама члана 91. Устава према којима се средства из којих се финансирају надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом и да је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и заснована на економској моћи обвезника.  (предмет IУп - 407/05)

детаљније »

уторак, 08. децембар 2009

Саопштење са 38. Редовне седнице Уставног суда, одржане 8. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 38. Редовној седници одлучио о 51 предмету.

I - У поступцима по уставним жалбама Уставни суд je:

- одбацио предлог за повраћај у пређашње стање због пропуштеног рока за изјављивање уставне жалбе и истовремено одбацио поднету уставну жалбу као неблаговремену у  предмету Уж-1948/09.

детаљније »

четвртак, 03. децембар 2009

Саопштење са 37. Редовне седнице Уставног суда, одржане 3. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 37. Редовној седници одлучио о 64 предмета, а у  предметима IУ-91/06, IУ-183/06, Уж-1480/08 и IР-299/09 одложио је разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 4. ст. 5. и 6. и неуставности и несагласности члана 28. Закона о Буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС", број 120/08) са Конвенцијом Међународне организације рада број 98 о правима радника на организоване и колективне преговоре („Службени лист ФНРЈ", број 11/58), јер је утврдио да оспорене одредбе, којима су одређени проценти распоређивања средстава од продаје капитала Нафтне индустрије Србије а.д. у буџету Републике Србије и буџету Аутономне Покрајине Војводине,

детаљније »

четвртак, 26. новембар 2009

Саопштење са 36. Редовне седнице Уставног суда, одржане 26. новембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 36. Редовној седници одлучио о 60 предмета, а у  предмету Уж-121/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I  - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-   утврдио да одредбе члана 294. став 1. у делу који гласи: „Лице од кога се захтева таква помоћ дужно је да поступа по том захтеву." и члана 296. став 1. у делу који гласи: „при чему овлашћени царински службеник није дужан да о томе обавести лица на која се ти подаци односе, ако би то онемогућило или отежало извршење одређеног задатка", Царинског закона ("Службени гласник РС", број 73/03) нису у сагласности са Уставом, јер је утврдио да одредба члана 294. став 1. Царинског закона у оспореном делу којим је утврђена обавеза лица да поступа по захтеву царинског органа и против своје воље, а да притом законом није ближе уређено овлашћење царинског службеника нити обавеза лица у питању, није сагласна са одредбама члана 26. ст. 3. и 4. Устава, које забрањују принудан рад, односно са одредбама члана 39. ст. 1. и 2. Устава, које гарантују слободу кретања, док одредба члана 296. став 1. Царинског закона у оспореном делу, којим је одређено да овлашћени царински службеник није дужан да обавести лице на које се односе подаци које прикупља за обављање послова из своје надлежности ако би то онемогућило или отежало извршење одређеног задатка, није у  сагласности са одредбом члана 42. став 4. Устава којом је утврђено да свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности у складу са законом и право на судску заштиту због њихове злоупотребе, као и са одредбом члана 51. став 2. Устава којом је утврђено да свако има права на приступ подацима који су у поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, у складу са законом. Суд је одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 202, којом је дато „дискреционо" овлашћење царинском органу да, поред законом одређених случајева, може да захтева полагање обезбеђења и у другим случајевима ако оцени да није сигурно да ће наплата царинског дуга или царинског дуга који би могао настати бити благовремено извршена, и одредбе члана 286. став 3, којом је прописано да овлашћени царински службеник може да испита свако лице за које претпоставља да поседује сазнања о околностима да ли се превозним средством превози роба за које се плаћају увозне и друге дажбине које нису плаћене нити обезбеђене или која роба је бесправно премештена, као и одредаба чл. 294. и 296. у преосталом делу Закона, јер је утврдио да те одредбе нису несагласне  са Уставом. (предмет IУ - 41/04)

детаљније »

четвртак, 19. новембар 2009

Саопштење са 35. Редовне седнице Уставног суда, одржане 19. новембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 35. Редовној седници одлучио о 59 предмета, а у  предметима IУз-71/09, Уж-424/08, Уж-1355/09, Уж-1644/09 и Уж-1656/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:             

-  одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 4. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", број 34/01) јер је оценио да је оспореном одредбом којом је предвиђено да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току дана и регреса за коришћење годишњег одмора, у оквиру овлашћења законодавног органа, уређено једно од права по основу рада из члана 60. став 1. Устава којим се јемчи право на рад у складу са законом, а да не садржи повреду принципа забране дискриминације из члана 21. став 3. Устава, како са становишта међусобног положаја запослених који припадају категоријама на које се закон примењује, тако ни са становишта њиховог положаја у односу на остале запослене на које се примењује Закон о раду, који само предвиђа да запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора „у складу са општим актом и уговором о раду", без подробнијег законског уређивања начина обрачуна ових накнада. (предмет IУз - 227/09) 

детаљније »

четвртак, 12. новембар 2009

Саопштење са 34. Редовне седнице Уставног суда, одржане 12. новембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 34. Редовној седници одлучио о 61 предмету, а у  предметима  VIIIУ - 194/08, Уж-1466/09 и Уж-1717/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

-  није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба чл. 65. и 70. Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", број 41/09) јер је оценио да је оспорене одредбе, којима се прописује да је власник прихватилишта дужан да прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање сваке напуштене животиње у складу са овим законом, да обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну помоћ животињама од стране ветеринара, да се брине о проналажењу власника односно држаоца животиња, да врати власнику односно држаоцу на његов захтев животињу у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште, да припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или елементарних непогода и да се животиња која је смештена у прихватилиште може поклонити ако је власник односно држалац не преузме у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште, те да трошкове збрињавања напуштених животиња сноси власник односно држалац животиње, а ако је непознат трошкове збрињавања сноси власник прихватилишта -  законодавац донео сагласно свом уставном овлашћењу из члана 97. тачка 9. Устава да, између осталог, уређује заштиту и унапређење биљног и животињског света, те да оне нису несагласне са одредбама чл. 21. и 58 Устава, које прописују уставно начело забране дискриминације, односно јемче право на имовину. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности одредаба чл. 55, 82. и 83. Закона, због ненадлежности да, у смислу члана 167. Устава, одлучује о целисходности законских решења. (предмет IУп - 164/09)

детаљније »

четвртак, 05. новембар 2009

Саопштење са 33. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. новембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 33. Редовној седници одлучио о 55 предмета, а у предметима  з - 62/09, Уж-753/09 и Уж-1559/09 одложио је разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката:

-  утврдио да одредба члана 5. став 2. Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врњачка Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања", број 6/06) није у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да наведена одредба која предвиђа могућност проширења обавеза самодоприноса на нове категорије обвезника, по основу одлуке савета МЗ, није у сагласности са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, којим је одређено да одлука о самодоприносу мора да садржи податке о обвезницима самодоприноса. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 7. став 1. Одлуке, којима су прописане намене за које се средства самодоприноса прикупљају и стопе самодоприноса, јер је утврдио да не садрже повреду одредаба Закона о финансирању локалне самоуправе. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости поступка доношења Одлуке због престанка процесних претпоставки за оцену сагласности поступка доношења општег акта са Законом о локалној самоуправи који је престао да важи.  (предмет IУ - 289/06)

 

детаљније »

четвртак, 22. октобар 2009

Саопштење са 32. Редовне седнице Уставног суда, одржане 22. октобра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 32. Редовној седници одлучио о 35 предмета, у предмету IУ- 120/09 није донео одлуку, док је у предмету Уж-1312/08 одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката, Уставни суд је:

- утврдио да Одлука о самодоприносу за насељено место Нови Козјак („Службени лист општине Алибунар“ број 3/06), ниje у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је одредбама Одлуке, чији је саставни део Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак (,,Службени лист општине Алибунар“ број 2/06), противно члану 197. Устава одређено повратно дејство Одлуке, а да су, противно одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о порезу на доходак грађана, утврђени обвезници самодоприноса и основице за утврђивање обавеза по основу самодоприноса. (предмет IУ - 168/06)
детаљније »

петак, 16. октобар 2009

Саопштење са 31. Редовне седнице Уставног суда, одржане 15. октобра 2009. године, којом је председавала др Агнеш Картаг Одри, судија Уставног суда

Уставни суд је на 31. Редовној седници одлучио о 64 предмета, а у предметима IУл–199/08, Уж-551/08, Уж-1539/09 и Уж-1590/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио Народној скупштини на одговор, у смислу члана 107 Закона о Уставном суду предлог за оцену уставности одредбе члана 16. став 8. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05). Иницијативе за оцену уставности наведене одредбе Закона, Суд је у смислу члана 33 Закона о Уставном суду, доставио Народној скупштини на мишљење. (предмет IУ - 62/07)
детаљније »


• На врх странице