ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

четвртак, 09. јул 2009

Саопштење са 24. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 24. Редовној седници одлучио о 41 предмету, а у предметима IУ- 202/08 и Уж – 552/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- утврдио да одредбе члана 128. Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 101/05), нису у сагласности са Уставом, јер је оценио да те одредбе које прописују да се против акта о распоређивању и стицању звања, ванредном унапређењу , превременом и ванредном стицању вишег звања, може поднети захтев за преиспитивање одлуке доносиоцу акта у року од 15 дана од дана доношења акта; да захтев за преиспитивање одлуке не задржава њено извршење , а да се против акта донетог по захтеву за преиспитивање одлуке, не може водити управни спор , - јер је оценио да су несагласне одредбама члана 36. став 1. и члана 198. став 2. Устава, које гарантују право на жалбу или друго правно средство, односно, гарантују да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу , подлеже преиспитивању пред судом у управном спору ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. (предмет IУ-68/06)
детаљније »

петак, 03. јул 2009

Саопштење са 23. Редовне седнице Уставног суда, одржане 2. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 23. Редовној седници одлучио о 38 предмета, а у предметима IУ- 468/04 и IР- 107/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредаба чл. 18., 43. и 47. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07), које утврђују : да кандидате за одборнике могу предлагати, посебно или заједно, политичке странке, коалиције и друге политичке организације, као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи ; да предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира ; да у јединицама локалне самоуправе које имају мање од 20. 000 бирача, изборне листе се сматрају утврђеним и кад их својим потписом подржи најмање 200 бирача; да предлоге кандидата за одборнике може поднети само лице које је за то овластила политичка странка односно група грађана а да у име коалиције странака предлоге подносе највише два овлашћена лица ; да ће подносилац изборне листе , најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, доставити изборној комисији јединице локалне самоуправе податке о томе којим кандидатима са изборне листе се додељују добијени одборнички мандати ; да ако подносилац изборне листе не достави податке, изборна комисија ће га писмено обавестити да је дужан да то учини у накнадном року од пет дана, уз упозорење на последице непоступања а да ће, у случају непоступања подносиоца ни у накнадном року , изборна комисија све добијене мандате са те листе доделити кандидатима са те листе, према њиховом редоследу на листи ; да подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник, могу закључити уговор којим ће регулисати међусобне односе и предвидети право подносиоца изборне листе да, у име одборника, поднесе оставку на функцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе ; ...

детаљније »

петак, 26. јун 2009

Саопштење са 22. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 22. Редовној седници одлучио о 33 предмета, а у предмету Уж- 1350/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 5. став 6. Закона о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", бр. 72/03 и 75/03) у делу који гласи :,,Годишњи приход политичке странке од имовине у власништву политичке странке може представљати највише 20% износа укупног годишњег прихода политичке странке. У року од тридесет дана након подношења завршног рачуна у складу са чланом 16. овог закона, приход који прелази наведених 20% политичка странка даје у добротворне сврхе једној или више организација које се баве добротворним радом,, , - нису у сагласности са Уставом , јер је оценио да противно одредбама чл. 18., 20., 58. и 86. Устава, и члана 1. Првог Протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, једној категорији власника непропорционално и прекомерно ограничавају право својине, односно, недопуштено задиру у суштину самог права својине. Такође, Суд је констатовао да је законодавац изашао из оквира своје уставне надлежности када је законом ,,наредио,, доброчинство јер је доброчинство по својој правној природи и садржини слободан чин и не почива на законској обавези.
Суд је одбио предлог за утврђивање неуставности одредби члана 5. став 7. Закона , којом је прописано да висина средстава из приватних извора, осим средстава од чланарине, која политичка странка прикупља за свој редован рад може, у једној календарској години да износи до 100% средстава која политичка странка добија из буџета Републике Србије; да висина средстава из приватних извора , осим средстава од чланарине, која политичка странка која нема право на средства из буџета Републике Србије може прикупљати, не сме у једној календарској години да пређе износ од 5% укупних средстава из члана 4. став 1. овог закона, - јер је оценио да су оспорене одредбе засноване на одредби члана 97. тачка 7. Устава која утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе, што укључује и овлашћење на законско уређивање начина стицања и коришћења имовине, а да не садржи повреду члана 58. Устава који јемчи право на мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, односно, права на несметано уживање својине из члана 1. Првог Протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, будући да се наведеним гаранцијама не ограничава право законодавног органа да прописује начин стицања својине већ се само јемчи право уживања својине стечене на основу закона.(предмет IУ-216/04)
детаљније »

четвртак, 18. јун 2009

Саопштење са 21. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 21. Редовној седници одлучио о 34 предмета, а у предметима IУ-21/06 и Уж-758/08 је одложио разматрање и одлучивање, док је у предмету IУ-139/06 одложио одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 30. став 1. у делу који гласи: ''Судија може бити члан Републичке изборне комисије, односно изборне комисије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе'' и одредба члана 64. став 2. у делу који гласи: ,,министра надлежног за правосуђе'' Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 116/08) нису у сагласности са Уставом, јер је оценио да је право истовременог обављања наведених двеју јавних функција које је установљено одредбом члана 30. Закона, несагласно са одредбама чл. 1, 3, 4, 6, 142. и 149. Устава, које гарантују начело поделе власти, владавине права, забране сукоба интереса, самосталности и независности судства, односно независности судија. Одредбу члана 64. Закона, која овлашћује министра надлежног за правосуђе да покреће поступак за разрешење судије, Уставни суд је оценио несагласном са одредбама чл. 4, 142, 148, 149, 153. и 154. Устава, које утврђују начело поделе власти, начело самосталности и независности судова и независности судија, и гаранцију да одлучивање о разрешењу судија припада судској власти, односно органу који је независан од законодавне и извршне власти. Уставни суд је утврдио и то да је поновним законским прописивањем овлашћења министра да покреће поступак за разрешење судије повређена и одредба члана 166. став 2. Устава, која утврђује да су одлуке Уставног суда извршне и општеобавезујуће, с обзиром да је Уставни суд Одлуком IУ-122/02 од 11. фебруара 2003. године (,,Службени гласник РС'' бр 17/03 и 25/03), као и Одлуком IУ-28/06 од 19. фебруара 2009. године (,,Службени гласник РС'', број 21/09), утврдио несагласност одредаба раније важећих одредаба закона о судијама које су садржале исту врсту неуставног овлашћења министра надлежног за правосуђе. (предмет IУз-42/09)
детаљније »

петак, 12. јун 2009

Саопштење са 20. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 20. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предметима IУ- 288/06, Уж- 290/07 и Уж – 384/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- одбацио иницијативу за оцену сагласности Закона о престанку важења Закона о Привредној комори Југославије ("Службени гласник РС", број 55/03) са Уставном повељом Државне заједнице Србија и Црна Гора ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 1/03) и Уставом Републике Србије од 1990. године, јер подносилац није поступио по захтеву Суда за уређење иницијативе и отклањање недостатака који онемогућавају вођење поступка. (предмет IУ-387/04)
детаљније »

петак, 05. јун 2009

Саопштење са 19. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 19. Редовној седници одлучио о 30 предмета, а у предмету Уж- 369/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 52. ст. 5 и 6. Закона о Високом савету судства (''Службени гласник РС'' број 116/08), јер је оценио да су оспорене одредбе, које, у оквиру уређивања поступка избора кандидата за изборне чланове из реда судија у првом саставу Високог савета судства, прописују да Високи савет правосуђа , у року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона предлаже Народној скупштини по једног или више кандидата за сваког изборног члана Савета из реда судија, у складу са бројем судија према врсти и степену суда прописаним у ставу 1 овог члана, а да при предлагању кандидата узима у обзир предлоге из ст. 2 и 3 овог члана ; да Високи савет правосуђа утврђује предлог из става 5 овог члана већином гласова ужег састава, који чине стални чланови и позивни чланови–судије, - засноване на одредбама чл. 97 и 153 Устава, према којима Република Србија уређује и обезбеђује поступак пред државним органима као и организацију, надлежност и рад републичких органа , односно, које утврђују Високи савет судства као независан и самосталан орган, чији се избор врши у складу са законом.
детаљније »

петак, 29. мај 2009

Саопштење са 18. Редовне седнице Уставног суда, одржане 28. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 18. Редовној седници одлучио о 27 предмета, а у предметима IУ – 229/06 , Уж – 173/07, Уж- 1323/08 и Уж – 1508/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- утврдио да одредба члана 55. став 1. у делу који гласи: "законом или", Закона о телекомуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/03 и 36/06) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је оспорена одредба која прописује да су забрањене све активности или коришћење уређаја којима се угрожава или нарушава приватност и поверљивост порука које се преносе телекомуникационим мрежама, осим када постоји сагласност корисника или ако се ове активности врше у складу са законом или судским налогом издатим у складу са законом , несагласнa са одредбама члана 41 Устава из којих следи да су одступања од тајности писама и других средстава комуницирања дозвољена само на основу одлуке суда. (предмет IУз-149/08)
детаљније »

петак, 22. мај 2009

Саопштење са 17. Редовне седнице Уставног суда, одржане 21. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 17. Редовној седници одлучио о 37 предмета, а у предметима IУ-164/08 и Уж-408/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности Закона о одговорности за кршење људских права ("Службени гласник РС", бр. 58/03 и 61/03) због непостојања процесних претпоставки за даље вођење поступка јер предлагач није поступио по захтеву Суда за уређење предлога и отклањање недостатака који онемогућавају вођење поступка. Из истих разлога Суд је одбацио иницијативу за оцењивање уставности наведеног Закона. (предмет IУ-234/03)
детаљније »

петак, 15. мај 2009

Саопштење са 16. Редовне седнице Уставног суда, одржане 14. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 16. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предметима IУ-270/05, IУ-42/07, IУ-120/07, Уж–1323/08 и Уж-1508/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио Народној скупштини Републике Србије на мишљење, у смислу члана 33. став 2. Закона о Уставном суду, иницијативу за оцену уставности Закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање ("Службени гласник РС", број 102/08). (предмет IУз- 71/09)
детаљније »

петак, 01. мај 2009

Саопштење са 15. Редовне седнице Уставног суда, одржане 30. априла 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 15. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предметима IУ-294/06 и Уж-1545/08 је одложио разматрање и одлучивање, а у предмету Уж-273/08 није одлучио.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 84. став 2, члана 103. ст. 1. и 6, чл. 249. до 261, чл. 281. и 282, члана 390. став 4, члана 394. ст. 2. и 3, члана 395, члана 401. став 2. тачка 2), чл. 404. и 417, члана 421. став 2. и члана 486. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04) јер је оценио да су оспорене одредбе, којима се прописује да у поступку по ревизији и захтеву за заштиту законитости странку мора заступати адвокат; да ће поднесак који је неразумљив или непотпун суд вратити странци која нема пуномоћника адвоката ради исправке, а ако је такав поднесак поднео адвокат у име странке, суд ће га одбацити; услове и поступак вештачења; обавезу суда да тужбу са прилозима достави туженом на одговор у року од 30 дана по пријему тужбе и да туженог поучи о садржини одговора и последицама пропуштања рока за одговор; обавезу туженог да у року од 30 дана поднесе суду одговор на тужбу; да у поступку по жалби са алтернативним предлогом за ревизијско одлучивање (директна ревизија) странку која је физичко лице мора заступати адвокат; да ревизија није дозвољена о имовинскоправним споровима кад се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора побијеног дела правоснажне пресуде не прелази 5оо.ооо динара, као и у случају кад се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора не прелази 500.000 динара; да је ревизија изузетно дозвољена и против другостепене пресуде, која се не би могла побијати ревизијом по одредбама члана 394. Закона кад је, по оцени апелационог суда о допуштености ове ревизије, потребно да се размотре правна питања од општег интереса, уједначи судска пракса или када је потребно ново тумачење права; да је ревизија недозвољена ако је ревизију изјавило лице које није адвокат; да ће ревизијски суд решењем одбацити неблаговремену, непотпуну или недозвољену ревизију, ако то није учинио првостепени суд; да јавни тужилац може подићи захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 5. закона; да ће се у поступку поводом захтева за заштиту законитости сходно примењивати одредбе члана 397, чл. 400. - 404, 410. и 411. Закона; да у привредним споровима ревизија није дозвољена ако вредност предмета спора побијаног дела правноснажне пресуде не прелази 2.500.000 динара, - засноване на одредбама чл 97. и 99. Устава из којих следи да се законом уређује остваривање и заштита слобода и права грађана, као и поступак пред судовима, а да оспорене одредбе не нарушавају уставну гаранцију на једнаку законску заштиту без дискриминације из члана 21. Устава, јер се једнако односе на сва лица која се пред судовима и другим државним органима појављују као странке, нити противно гаранцијама из члана 36. Устава ускраћују право на жалбу или друго правно средство. Из разлога ненадлежности, Суд је одбацио захтев за оцену међусобне сагласности одредаба члана 84. и члана 104. став 2. тач. 2) и 4) са одредбама чл. 1. и 2. наведеног Закона. ( предмет IУ-28/05)

детаљније »


• На врх странице