ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 06. март 2009

Саопштење са 7. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. марта 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 7. Редовној седници одлучио о 27 предмета, а у предметима IУ-115/02, IУ-387/04, IУ-80/07, Уж-314/07, Уж-226/08, Уж-564/08 и Уж-746/08 одложио је разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлоге за утврђивање неуставности одредаба члана 3. став 2. и чл. 6. и 10. Закона о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", број 61/05), јер је утврдио да су те одредбе Закона, које утврђују да Агенција обавља функцију стечајног или ликвидационог управника у друштвима за осигурање, организује и спроводи поступак приватизације друштвеног односно државног капитала у друштвима за осигурање и обавља друге послове утврђене законом; да функцију стечајног или ликвидационог управника у друштвима за осигурање врши у складу са законом којим се уређује стечај и ликвидација друштва за осигурање, те да, у складу са законом којим се уређује осигурање, организује и спроводи поступак приватизације друштвеног капитала у друштвима за осигурање - у складу са уставним овлашћењима законодавног органа из чл. 86. и 97. Устава, да законом уреди услове, начин и рокове претварања постојеће друштвене својине у приватну својину, начин и услове под којима се отуђују средства из јавне својине, поступак пред државним и другим органима, правни положај привредних субјеката, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине. Уставни суд је одбацио предлоге за оцену сагласности Закона о Агенцији за осигурање депозита са Законом о предузећима („Службени лист СРЈ“, бр. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) и Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) због ненадлежности Суда да, у смислу одредбе члана 167. Устава, оцењује међусобну сагласност закона. (предмет IУ-360/05)

детаљније »

петак, 27. фебруар 2009

Саопштење са 6. Редовне седнице Уставног суда, одржане 26. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 6. Редовној седници одлучио о 14 предмета, а у предмету IУ-65/06 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 52. став 1. и члана 58. став 1.Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 и 107/07), које прописују да се станом за службене потребе у смислу ове Уредбе сматра стан у државној својини чије је коришћење везано за вршење одређених послова, задатака, службене дужности и функције, као и да уговор о коришћењу службеног стана престаје да важи даном престанка вршења службене дужности за чије вршење је везано коришћење службеног стана, у ком случају је корисник дужан да се исели из службеног стана, јер је оценио да су у складу са одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије, којима су прописани могућност давања на коришћење стана за службене потребе ради привременог смештаја запослених, изабраних и постављених лица у органима и других лица утврђених законом, као и овлашћење Владе да прописује начин и критеријуме давања станова за службене потребе. Суд је одбацио захтев за оцењивање уставности и законитости одредбе члана 1. Уредбе, јер је већ одлучивао о уставности и законитости ове одредбе, а из нових навода, разлога и поднетих доказа не произилази да има основа за поновно одлучивање. Суд је, због стварне ненадлежности, одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости Коначне листе првенства 10 број 360-90/2006 од 20. децембра 2006. године, коју је донела Стамбена комисија Владе, јер није у питању општи правни акт у смислу одредба члана 167. Устава, као и решења Врховног суда Србије Рев. бр. 1508/05 од 1. децембра 2005. године, јер је у питању појединачни правни акт. (предмет IУ-170/06)
детаљније »

петак, 20. фебруар 2009

Саопштење са 5. Редовне седнице Уставног суда, одржане 19. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 5. Редовној седници одлучио о 36 предмета, а у предметима Уж-242/08, Уж-1309/08 и Уж-1458/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- утврдио да одредба члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 44/04), у делу који гласи: ,,и министар надлежан за правосуђе'' ниje у сагласности с Уставом, јер је оценио да је овлашћивање министра да покреће поступак за утврђивање постојања разлога за разрешење судије, несагласно са одредбама члaна 4. став 2, члана 142. став 2, члана 148. став 1. и члана 154. Устава које утврђују да уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску, да је судска власт независна, да су судови самостални и независни у свом раду, и да Високи савет судства доноси одлуку о престанку судијске функције. Будући да се уставне гаранције независности и самосталности судске власти у односу на извршну и законодавну власт, односе се и на унутрашњи, тј персонални вид самосталности то се, поверавањем овлашћења носиоцу извршне власти да покреће поступке по свим основима по којима се може спроводити поступак за утврђивање постојања разлога за престанак судијске функције односно разрешење судије, успоставља могућност да извршна власт објективно утиче на независност и самосталност судске власти у вршењу њене функције, чиме се повређују наведене уставне гаранције. Утврђујући неуставност наведеног дела одредбе члана 10 Закона, Суд иначе сматра да није несагласно са Уставом, у том члану инкорпорисано давање овлашћења министру да иницира поступак за престанак судијске функције због утврђивања навршења радног века и за покретање поступка за утврђивање разлога за разрешење судије због осуде за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или због трајног губитка радне способности за вршење судијске функције. Такође, Суд не оцењује противним Уставу ни овлашћивање министра да иницира поступак за разрешење судије, у смислу законом прописаног општег овлашћења свих лица на подношење такве иницијативе. Уставни суд је доношење одлуке засновао и на одредбама Европске повеље о Закону за судије из 1998, у којој су инкорпорисана и Основна начела Уједињених нација о независности судства из 1985. године.
детаљније »

петак, 13. фебруар 2009

Саопштење са 4. Редовне седнице Уставног суда, одржане 12. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 4. Редовној седници одлучио о 32 предмета, а у предметима IУ-206/00 и Уж-1435/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 17. Закона о Агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01 и 135/04) јер је оценио да наведена одредба, која утврђује да за обављање појединих стручних послова из своје надлежности Агенција може ангажовати друга правна или физичка домаћа или страна лица, није у супротности са одредбама члана 67. Устава, којима се јемчи право на правну помоћ и утврђује право на пружање правне помоћи од стране адвокатуре. (предмет IУ-118/07)
детаљније »

петак, 06. фебруар 2009

Саопштење са 3. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. фебруара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 3. Редовној седници одлучио о 22 предмета, а у предмету IУ- 101/06 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности члана 8. Закона о рехабилитацији ("Службени гласник РС", број 33/06), јер је оценио да оспорена одредба, која утврђује да ће се право на накнаду штете и право на повраћај конфисковане имовине рехабилитованог лица уредити посебним законом, није у супротности са правом на рехабилитацију и накнаду штете, зајемченим одредбом члана 35 Устава. Суд је, при том, закључио да, у смислу члана 105 Закона о Уставном суду, укаже Народној скупштини Републике Србије на потребу законског уређивања питања права на накнаду штете и повраћај конфисковане имовине рехабилитованих лица. (предмет IУ-33/08)
детаљније »

петак, 30. јануар 2009

Саопштење са 2. Редовне седнице Уставног суда, одржане 29. јануара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 2. Редовној седници одлучио о 24 предмета, а у предметима IУ- 59/07, Уж-454/08, Уж-1273/08, Уж -1296/08, је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности одредаба члана 99. став 5. и члана 103. став 1. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05), јер је оценио да су те одредбе закона, које утврђују овлашћење Владе да утврђује висину накнада за коришћење вода, за заштиту вода, и за извађени материјал из водотока, те прописују да накнаду за коришћење вода плаћају корисници површинских, подземних и минералних вода сразмерно количини и квалитету захваћене воде и зависно од намене за коју се вода користи, у складу са уставним овлашћењем законодавног органа да утврђује услове и начин коришћења природних богатстава, као и са уставним овлашћењима Владе у погледу извршавања закона, садржаним у чл. 87. и 123. Устава. (предмет IУ-47/05)
детаљније »

петак, 16. јануар 2009

Саопштење са 1. Редовне седнице Уставног суда, одржане 15. јануара 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 1. Редовној седници одлучио о 22 предмета, а у предметима Уж-218/08, Уж-258/08, Уж-484/08 и IP-423/08 одложио је разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности и законитости одредаба чл. 1. до 6. Уредбе о положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и служби Савета министара ("Службени гласник РС", бр. 49/06, 63/06 и 99/07), јер је утврдио да је у току поступка предметна Уредба престала да важи, као и Устав из 1990. године, у односу на који је тражена оцена, чиме су престале процесне претпоставке за даље вођење поступка. (предмет IУ-134/06)
детаљније »

петак, 26. децембар 2008

Саопштење са 31. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 31. Редовној седници одлучио о 90 предмета, а у предметима IУ-27/06, IУ-181/06, IУ-124/07, IУ-146/07, Уж-231/07, Уж- 832/08, Уж-1264/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-одбио предлог и није прихватио иницијативе за утврђивање неуставности одредаба члана 13 став 2 и члана 41 а Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС,, бр 38/01, 18/03, 45/04 и 123/07), којима је прописано да средства плаћања у поступку приватизације могу бити и обвезнице по основу неисплаћене девизне штедње грађана издате држављанима Републике Србије, и прописани услови за раскид уговора о продаји капитала због неиспуњења, као и правне последице раскида уговора. Такође, Суд није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 1 став 2, члана 2 тачка 3), чл 3 и 4, члана 6 став 1, чл. 16, 19, 31,и 34 Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС`` број 45 /05) које прописују послове Агенције за приватизацију, искључују као купца капитала односно имовине лице са којим је раскинут уговор због неизвршења уговорних обавеза, уређују обавезе учесника јавне аукције и правне последице за случај непоштовања законом прописаних правила спровођења аукције, прописују услове за исплату уговорене цене обвезницама, поверавају Агенцији доношење одлуке о реструктурирању, прописују губитак права на повраћај депозита учесника на тендеру који не закључи уговор или не плати уговорну цену , прописују забрану извршења ради намирења потраживања према субјекту приватизације за којег је донета одлука о реструктурирању и одређују начин продаје капитала односно имовине субјекта који се приватизује методом јавне аукције а који има обавезе према државном повериоцу . Суд је оценио да је су наведене одредбе Закона засноване на одредбама Устава које утврђују овлашћења законодавног органа у погледу прописивања начина претварања постојеће друштвене својине у приватну, а да не садрже ни повреду уставних гаранција које се односе на заштиту права својине, слободу предузетништва, правну једнакост, и забрану повратног дејства закона. Суд је обуставио поступак за оцену сагласности члана 42 став 2 Закона са Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, због непостојања процесних претпоставки за ту оцену. Суд је, због непостојања процесних претпоставки одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 3 став 5 Закона, с обзиром да је иницијатива поднета од неовлашћеног лица, а због престанка процесних претпоставки ,одбацио је иницијативу за оцену члана 52 став 3 и члана 54 Закона, јер је утврдио да су у у току поступка оспорене одредбе престале да важе ступањем на снагу посебног закона који уређује право грађана на бесплатне акције. (предмет Iу- 166/05)
детаљније »

петак, 19. децембар 2008

Саопштење са 30. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 30. Редовној седници одлучио о 42 предмета.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 19. став 2. тачка 7) и став 3, члана 40. ст. 5. и 7, члана 41. ст. 1, 2. и 3. и члана 47. став 8. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07), јер је оценио да су те одредбе закона, којима је: прописана обавеза плаћања таксе за оверу потписа бирача који су подржали одређену изборну листу, односно за оверу уговора који закључују кандидат за одборника и подносилац листе и овлашћење министарства надлежног за послове правде да посебним актом утврди висину накнаде за оверу потписа; одређено да се од примене законом утврђеног цензуса за расподелу одборничких мандата изузимају политичке странке националних мањина те да изборна комисија јединице локалне самоуправе одлучује о томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине односно коалиције политичких странака националних мањина, а на предлог подносиоца изборне листе који мора бити стављен при подношењу изборне листе, и прописан начин расподељивања мандата „системом највећег количника“, засноване на одредбама члана 180 Устава, које утврђују овлашћење законодавног органа да уреди питање избора одборника за скупштину јединице локалне самоуправе, а да су оспореним одредбама закона односна питања уређена на начин који је у складу са Уставом утврђеним обавезама Републике Србије да уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, као и заштиту права и положаја националних мањина. (предмет IУ-97/08)
детаљније »

петак, 12. децембар 2008

Саопштење са 29. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 29. Редовној седници одлучио о 26 предмета, док је у предметима IУ – 48/05, IУ – 415/04, Уж- 491/08 и Уж-988/08 одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио на мишљење Народној скупштини Републике Србије, у смислу члана 33 став 2. Закона о Уставном суду, иницијативе за оцењивање уставности одредбе члана 2 Закона о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању ("Службени лист СЦГ - Међународни уговори", број 7/03), у делу који се односи на одредбе члана 36. и члана 42. став 1. Споразума. (предмет IУ-279/06)
детаљније »


• На врх странице