ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

четвртак, 05. новембар 2009

Саопштење са 33. Редовне седнице Уставног суда, одржане 5. новембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 33. Редовној седници одлучио о 55 предмета, а у предметима  з - 62/09, Уж-753/09 и Уж-1559/09 одложио је разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката:

-  утврдио да одредба члана 5. став 2. Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врњачка Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања", број 6/06) није у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да наведена одредба која предвиђа могућност проширења обавеза самодоприноса на нове категорије обвезника, по основу одлуке савета МЗ, није у сагласности са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, којим је одређено да одлука о самодоприносу мора да садржи податке о обвезницима самодоприноса. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 7. став 1. Одлуке, којима су прописане намене за које се средства самодоприноса прикупљају и стопе самодоприноса, јер је утврдио да не садрже повреду одредаба Закона о финансирању локалне самоуправе. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости поступка доношења Одлуке због престанка процесних претпоставки за оцену сагласности поступка доношења општег акта са Законом о локалној самоуправи који је престао да важи.  (предмет IУ - 289/06)

 

детаљније »

четвртак, 22. октобар 2009

Саопштење са 32. Редовне седнице Уставног суда, одржане 22. октобра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 32. Редовној седници одлучио о 35 предмета, у предмету IУ- 120/09 није донео одлуку, док је у предмету Уж-1312/08 одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката, Уставни суд је:

- утврдио да Одлука о самодоприносу за насељено место Нови Козјак („Службени лист општине Алибунар“ број 3/06), ниje у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је одредбама Одлуке, чији је саставни део Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак (,,Службени лист општине Алибунар“ број 2/06), противно члану 197. Устава одређено повратно дејство Одлуке, а да су, противно одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о порезу на доходак грађана, утврђени обвезници самодоприноса и основице за утврђивање обавеза по основу самодоприноса. (предмет IУ - 168/06)
детаљније »

петак, 16. октобар 2009

Саопштење са 31. Редовне седнице Уставног суда, одржане 15. октобра 2009. године, којом је председавала др Агнеш Картаг Одри, судија Уставног суда

Уставни суд је на 31. Редовној седници одлучио о 64 предмета, а у предметима IУл–199/08, Уж-551/08, Уж-1539/09 и Уж-1590/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио Народној скупштини на одговор, у смислу члана 107 Закона о Уставном суду предлог за оцену уставности одредбе члана 16. став 8. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05). Иницијативе за оцену уставности наведене одредбе Закона, Суд је у смислу члана 33 Закона о Уставном суду, доставио Народној скупштини на мишљење. (предмет IУ - 62/07)
детаљније »

четвртак, 08. октобар 2009

Саопштење са 30. Редовне седнице Уставног суда, одржане 8. октобра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 30. Редовној седници одлучио о 52 предмета, а у предметима IУ-40/07, IУ-295/06, Уж-151/07, Уж-36/08, Уж-935/08, Уж-1039/08, Уж-1248/08, Уж-188/08, Уж-1493/09 и Уж-1499/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредаба члана 84. Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05), јер је оценио да се у погледу наведених одредаба Закона, које прописују: да ће подносилац изборне листе, најкасније у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора, доставити Републичкој изборној комисији податке о томе којим кандидатима са изборне листе се додељују добијени посланички мандати, у складу са одредбама овог закона; да ако подносилац листе не достави податке, Републичка изборна комисија ће га писмено обавестити да је дужан да то учини у накнадном року од пет дана, уз упозорење на последице непоступања; да ако подносилац изборне листе не достави податке ни у накнадно остављеном року, Републичка изборна комисија ће посебним решењем све добијене мандате са те изборне листе доделити кандидатима са листе према њиховом редоследу на листи; да против овог решења није дозвољен приговор нити жалба, - основано поставља питање сагласности са одредбама чл. 2, 3, 5, 15, 18, 52, 98. и 100. Устава. (предмет IУ - 42/08)
детаљније »

петак, 02. октобар 2009

Саопштење са 29. Редовне седнице Уставног суда, одржане 1. октобра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 29. Редовној седници одлучио о 42 предмета, а у предметима IУ-30/07, IУ-120/08, IУл-128/08, Уж-251/08, Уж-314/08, Уж-10/09, Уж-161/09, Уж-426/09, Уж–501/09, Уж-1312/09 и Уж-1443/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио на мишљење Народној скупштини, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду, иницијативе за оцену уставности одредаба члана 4. став 2, чл. 8, 9, 11. и 12, члана 14. став 3, члана 30, члана 38. став 1. и члана 42. Закона о политичким странкама ("Службени гласник РС", број 36/09). (предмет-IУ-116/09)
детаљније »

петак, 25. септембар 2009

Саопштење са 28. Редовне седнице Уставног суда, одржане 24. септембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 28. Редовној седници одлучио о 61 предмету, а у предметима IУз-5/09, IУо-32/08, IУ-212/06, IУ-151/06, Уж-128/08, Уж-363/08, Уж-681/08, Уж-319/09, Уж-1281/09, Уж-1302/09, Уж-1323/09, Уж-1402/09, Уж-1423/09 и Уж-1451/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 7. став 2. тачка а) Бечке конвенције о уговорном праву која је ратификована Уредбом о ратификацији Бечке конвенције о уговорном праву ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори", број 30/72) јер је оценио да оспорена одредба, која утврђује да се на основу својих функција и без обавезе подношења пуномоћја сматрају као представници своје државе шефови држава, шефови влада и министри иностраних послова за све акте који се односе на закључење уговора, - није у супротности са одредбама члана 112. Устава које утврђују надлежност председника Републике. Суд је истовремено закључио да у смислу члана 105 Закона о Уставном суду, обавести Народну скупштину о потреби доношења закона, који ће, у складу са Уставом из 2006. године, уредити закључивање и потврђивање међународних уговора, с обзиром да важећи Закон о закључивању и извршавању међународних уговора («Службени лист СФРЈ» бр. 55/78 и 47/89) није усклађен са Уставом и да садржи решења која су временом превазиђена и постала непримењива. (предмет IУм-40/09)
детаљније »

петак, 18. септембар 2009

Саопштење са 27. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. септембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 27. Редовној седници одлучио о 57 предмета, а у предметима IУ-21/06, IУ-428/03, Уж– 56/09 и Уж-461/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 27. став 1. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06) којом је прописано да се обрадиво пољопривредно земљиште не може уситнити на парцеле чија је површина мања од пола хектара, јер је оценио да је заснована на одредбама члана 58. Устава које утврђују да се законом може ограничити начин коришћења имовине, а да не садржи противуставно ограничавање коришћења и располагања пољопривредним земљиштем зајемчено чланом 88. Устава. (предмет IУ-175/06)
детаљније »

петак, 11. септембар 2009

Саопштење са 26. Редовне седнице Уставног суда, одржане 10. септембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 26. Редовној седници одлучио о 49 предмета, а у предметима IУ–279/06, IУ–41/09, IУ-181/06, IУ-151/06, IУ–97/07, Уж-625/09 и Уж-1282/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 3. тачка 1) Закона о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05 и 116/08) и Тарифног броја 1. став (3) Таксене тарифе која чини саставни део Закона, јер је оценио да су оспорена одредба Закона која прописује да обавеза плаћања судске таксе за поднеске настаје када се предају суду, односно, када се изврши обрачун таксе ако њен износ зависи од вредности предмета спора, а за поднеске предате на записник, када је записник састављен, као и оспорена одредба Таксене тарифе која прописује да се за одређене поднеске и то за: предлог да се одреди извршење или обезбеђење, приговор против платног налога, приговор против решења о извршењу, предлог за повраћај у пређашње стање, предлог за обезбеђење доказа, одговор на тужбу и одговор на жалбу или ревизију, плаћа половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред трговинским судом половина таксе из става (2) овог тарифног броја, - засноване на одредбама чл. 91. и 97. Устава које утврђују да се средства из којих се финансирају надлежности Републике Србије обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, да је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и заснива се на економској моћи обвезника, да Република Србија уређује и обезбеђује порески систем и финансирање остваривања права и дужности Републике Србије утврђених Уставом и законом, те да не садрже повреду права на једнакост пред законом и судом, права на правично суђење и повреду начела забране дискриминације који су загарантовани Уставом и општим актима међународног права. (предмет IУ-182/05)

детаљније »

петак, 17. јул 2009

Саопштење са 25. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 25. Редовној седници одлучио о 57 предмета, док је о предмету IУ-21/06 одложио одлучивање, а о предмету IУз-44/09 није одлучио.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 174. став 1. тачка 15) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05 и 101/07) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је том одредбом Закона, којом се прописује да Народна банка може одузети дозволу за обављање појединих или свих послова осигурања друштву за осигурање и у другим случајевима, осим случајева предвиђених одредбама члана 174. став 1. тач. 1) до 14) овог закона, ако друштво не поступи у складу са овим законом, другим прописима и мерама Народне банке, - успостављено овлашћење за Народну банку којим се повређују одредбе чл. 3, 58, 82, 83, и 84 Устава, којима се гарантује владавина права повиновањем власти Уставу и закону, јемчи право на имовину, утврђују основе економског уређења, слобода предузетништва и положај на тржишту и утврђују основи по којима се могу, на основу закона, одузети односно ограничити право својине и имовине, ограничити начин коришћења имовине и ограничити слобода предузетништва.
детаљније »

четвртак, 09. јул 2009

Саопштење са 24. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 24. Редовној седници одлучио о 41 предмету, а у предметима IУ- 202/08 и Уж – 552/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- утврдио да одредбе члана 128. Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 101/05), нису у сагласности са Уставом, јер је оценио да те одредбе које прописују да се против акта о распоређивању и стицању звања, ванредном унапређењу , превременом и ванредном стицању вишег звања, може поднети захтев за преиспитивање одлуке доносиоцу акта у року од 15 дана од дана доношења акта; да захтев за преиспитивање одлуке не задржава њено извршење , а да се против акта донетог по захтеву за преиспитивање одлуке, не може водити управни спор , - јер је оценио да су несагласне одредбама члана 36. став 1. и члана 198. став 2. Устава, које гарантују право на жалбу или друго правно средство, односно, гарантују да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу , подлеже преиспитивању пред судом у управном спору ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. (предмет IУ-68/06)
детаљније »


• На врх странице