ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 26. децембар 2008

Саопштење са 31. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 31. Редовној седници одлучио о 90 предмета, а у предметима IУ-27/06, IУ-181/06, IУ-124/07, IУ-146/07, Уж-231/07, Уж- 832/08, Уж-1264/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-одбио предлог и није прихватио иницијативе за утврђивање неуставности одредаба члана 13 став 2 и члана 41 а Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС,, бр 38/01, 18/03, 45/04 и 123/07), којима је прописано да средства плаћања у поступку приватизације могу бити и обвезнице по основу неисплаћене девизне штедње грађана издате држављанима Републике Србије, и прописани услови за раскид уговора о продаји капитала због неиспуњења, као и правне последице раскида уговора. Такође, Суд није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 1 став 2, члана 2 тачка 3), чл 3 и 4, члана 6 став 1, чл. 16, 19, 31,и 34 Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији (,,Службени гласник РС`` број 45 /05) које прописују послове Агенције за приватизацију, искључују као купца капитала односно имовине лице са којим је раскинут уговор због неизвршења уговорних обавеза, уређују обавезе учесника јавне аукције и правне последице за случај непоштовања законом прописаних правила спровођења аукције, прописују услове за исплату уговорене цене обвезницама, поверавају Агенцији доношење одлуке о реструктурирању, прописују губитак права на повраћај депозита учесника на тендеру који не закључи уговор или не плати уговорну цену , прописују забрану извршења ради намирења потраживања према субјекту приватизације за којег је донета одлука о реструктурирању и одређују начин продаје капитала односно имовине субјекта који се приватизује методом јавне аукције а који има обавезе према државном повериоцу . Суд је оценио да је су наведене одредбе Закона засноване на одредбама Устава које утврђују овлашћења законодавног органа у погледу прописивања начина претварања постојеће друштвене својине у приватну, а да не садрже ни повреду уставних гаранција које се односе на заштиту права својине, слободу предузетништва, правну једнакост, и забрану повратног дејства закона. Суд је обуставио поступак за оцену сагласности члана 42 став 2 Закона са Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора, због непостојања процесних претпоставки за ту оцену. Суд је, због непостојања процесних претпоставки одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 3 став 5 Закона, с обзиром да је иницијатива поднета од неовлашћеног лица, а због престанка процесних претпоставки ,одбацио је иницијативу за оцену члана 52 став 3 и члана 54 Закона, јер је утврдио да су у у току поступка оспорене одредбе престале да важе ступањем на снагу посебног закона који уређује право грађана на бесплатне акције. (предмет Iу- 166/05)
детаљније »

петак, 19. децембар 2008

Саопштење са 30. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 30. Редовној седници одлучио о 42 предмета.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 19. став 2. тачка 7) и став 3, члана 40. ст. 5. и 7, члана 41. ст. 1, 2. и 3. и члана 47. став 8. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07), јер је оценио да су те одредбе закона, којима је: прописана обавеза плаћања таксе за оверу потписа бирача који су подржали одређену изборну листу, односно за оверу уговора који закључују кандидат за одборника и подносилац листе и овлашћење министарства надлежног за послове правде да посебним актом утврди висину накнаде за оверу потписа; одређено да се од примене законом утврђеног цензуса за расподелу одборничких мандата изузимају политичке странке националних мањина те да изборна комисија јединице локалне самоуправе одлучује о томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине односно коалиције политичких странака националних мањина, а на предлог подносиоца изборне листе који мора бити стављен при подношењу изборне листе, и прописан начин расподељивања мандата „системом највећег количника“, засноване на одредбама члана 180 Устава, које утврђују овлашћење законодавног органа да уреди питање избора одборника за скупштину јединице локалне самоуправе, а да су оспореним одредбама закона односна питања уређена на начин који је у складу са Уставом утврђеним обавезама Републике Србије да уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, као и заштиту права и положаја националних мањина. (предмет IУ-97/08)
детаљније »

петак, 12. децембар 2008

Саопштење са 29. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 29. Редовној седници одлучио о 26 предмета, док је у предметима IУ – 48/05, IУ – 415/04, Уж- 491/08 и Уж-988/08 одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио на мишљење Народној скупштини Републике Србије, у смислу члана 33 став 2. Закона о Уставном суду, иницијативе за оцењивање уставности одредбе члана 2 Закона о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању ("Службени лист СЦГ - Међународни уговори", број 7/03), у делу који се односи на одредбе члана 36. и члана 42. став 1. Споразума. (предмет IУ-279/06)
детаљније »

петак, 05. децембар 2008

Саопштење са 28. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 28. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предмету Уж-245/07одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд je:

- утврдио да одредбе члана 15. Уредбе о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 8/06), нису у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је прописивање да по потреби службе запослени може бити распоређен на радно место са нижим звањем од оног које има, несагласно са Уставом и законом, јер је могућност трајног распоређивања запосленог на радно место чији се послови обављају у нижем звању прописано противно Закону о државним службеницима, чије одредбе прописују могућност трајног премештаја запосленог на одговарајуће радно место, које дефинишу као оно чији се послови обављају у истом звању као послови радног места са кога се државни службеник премешта и за које испуњава услове. Такође, ни одредбе Закона о полицији не предвиђају могућност трајног премештаја запосленог по основу „потребе службе“ на радно место чији се послови обављају у нижем звању у односу на звање које је запослени имао на радном месту са кога се премешта, већ у погледу премештаја упућују на примену радноправних прописа и прописа о државним службеницима. (предмет IУ-122/07)
детаљније »

петак, 28. новембар 2008

Саопштење са 27. Редовне седнице Уставног суда, одржане 27. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 27. Редовној седници одлучио о 31 предмету.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности члана 50. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07 и 67/07), који предвиђа да на интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и службеници Владе који испуњавају услове за напредовање, који раде на радном месту које има исто звање као радно место које се попуњава или који су нераспоређени, јер је оценио да такво законско прописивање није у супротности са одредбама члана 60 Устава - не садржи повреду Уставом зајемченог права на рад у складу са законом, и гаранције о доступности свих радних места свима, под једнаким условима, а из разлога што код интерног конкурса није у питању заснивање новог радног односа, већ је реч о већ оствареном праву на рад, које се наставља у другом државном органу на основу решења о премештају, те стога следи да је свим државним службеницима који испуњавају законом прописане услове, под једнаким условима омогућено учешће на интерним конкурсима. (предмет IУ- 48/07)
детаљније »

петак, 21. новембар 2008

Саопштење са 26. Редовне седнице Уставног суда, одржане 20. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 26. Редовној седници одлучио о 26 предмета, а у предметима IУп-29/08, IУ-219/06, Уж-101/08 и Уж- 988/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 60. Закона о управним споровима ("Службени лист СРЈ", број 46/96), због непостојања процесних претпоставки. (предмет IУ-117/05)
детаљније »

петак, 14. новембар 2008

Саопштење са 25. Редовне седнице Уставног суда, одржане 13. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 25. Редовној седници одлучио о 37 предмета, а у предметима IУ- 230/06 и Уж -430/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности члана 6. Закона о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" број 54/07), јер је оценио да је сагласно одредби члана 196. став 4. Устава, у поступку доношења закона утврђено постојање нарочито оправданих разлога за ступање на снагу закона пре осмог дана од дана објављивања. (предмет IУ-71/07)
детаљније »

петак, 31. октобар 2008

Саопштење са 24. Редовне седнице Уставног суда, одржане 30. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 24. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предмету Уж-429/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности одредаба члана 6. Закона о Влади (''Службени гласник РС'', бр. 55/05, 71/05), због престанка процесних претпоставки. (предмет IУ-286/05).
детаљније »

четвртак, 23. октобар 2008

Саопштење са 23. Редовне седнице Уставног суда, одржане 22. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 23. Редовној седници одлучио о 22 предмета, а у предметима IУ-207/05 и IУ-108/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да Правилник о поступку принудног извршења одлука Савета Републичке радиодифузне агенције (''Службени гласник РС'', број 91/06), који је донео Савет Републичке радиодифузне агенције, није у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је донет противно одредбама члана 137. ст. 2 и 3. Устава и без овлашћења у Закону о радиодифузији који иначе уређује поступак принудног извршења одлука Савета Агенције. (предмет IУ-255/06).
детаљније »

петак, 17. октобар 2008

Саопштење са 22. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 22. Редовној седници одлучио о 35 предмета, а у предметима IУ-71/07, IУ-72/07, IУ-73/07, IУ-117/05, IУз-64/08, Уж-233/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио несагласност члана 4. Правилника о мерилима за вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла у поступку решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у Министарству за капиталне инвестиције, број: 110-00-26/2005-08 од 30. маја 2005. године који је донео Министар за капиталне инвестиције, са одредбом члана 196. став 4. Устава која утврђује да општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, а да могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења. Уставни суд је оценио да у поступку доношења Правилника, његов доносилац није утврдио постојање нарочито оправданих разлога за прописивање да Правилник ступа на снагу одмах по истицању на огласној табли Министарства. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба чл. 1 до 3 Правилника које уређују вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла, јер је оценио да не садрже повреду Устава. (предмет IУ-369/05)
детаљније »


• На врх странице