ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 05. децембар 2008

Саопштење са 28. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. децембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 28. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предмету Уж-245/07одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд je:

- утврдио да одредбе члана 15. Уредбе о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 8/06), нису у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је прописивање да по потреби службе запослени може бити распоређен на радно место са нижим звањем од оног које има, несагласно са Уставом и законом, јер је могућност трајног распоређивања запосленог на радно место чији се послови обављају у нижем звању прописано противно Закону о државним службеницима, чије одредбе прописују могућност трајног премештаја запосленог на одговарајуће радно место, које дефинишу као оно чији се послови обављају у истом звању као послови радног места са кога се државни службеник премешта и за које испуњава услове. Такође, ни одредбе Закона о полицији не предвиђају могућност трајног премештаја запосленог по основу „потребе службе“ на радно место чији се послови обављају у нижем звању у односу на звање које је запослени имао на радном месту са кога се премешта, већ у погледу премештаја упућују на примену радноправних прописа и прописа о државним службеницима. (предмет IУ-122/07)
детаљније »

петак, 28. новембар 2008

Саопштење са 27. Редовне седнице Уставног суда, одржане 27. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 27. Редовној седници одлучио о 31 предмету.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности члана 50. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07 и 67/07), који предвиђа да на интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и службеници Владе који испуњавају услове за напредовање, који раде на радном месту које има исто звање као радно место које се попуњава или који су нераспоређени, јер је оценио да такво законско прописивање није у супротности са одредбама члана 60 Устава - не садржи повреду Уставом зајемченог права на рад у складу са законом, и гаранције о доступности свих радних места свима, под једнаким условима, а из разлога што код интерног конкурса није у питању заснивање новог радног односа, већ је реч о већ оствареном праву на рад, које се наставља у другом државном органу на основу решења о премештају, те стога следи да је свим државним службеницима који испуњавају законом прописане услове, под једнаким условима омогућено учешће на интерним конкурсима. (предмет IУ- 48/07)
детаљније »

петак, 21. новембар 2008

Саопштење са 26. Редовне седнице Уставног суда, одржане 20. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 26. Редовној седници одлучио о 26 предмета, а у предметима IУп-29/08, IУ-219/06, Уж-101/08 и Уж- 988/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 60. Закона о управним споровима ("Службени лист СРЈ", број 46/96), због непостојања процесних претпоставки. (предмет IУ-117/05)
детаљније »

петак, 14. новембар 2008

Саопштење са 25. Редовне седнице Уставног суда, одржане 13. новембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 25. Редовној седници одлучио о 37 предмета, а у предметима IУ- 230/06 и Уж -430/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности члана 6. Закона о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" број 54/07), јер је оценио да је сагласно одредби члана 196. став 4. Устава, у поступку доношења закона утврђено постојање нарочито оправданих разлога за ступање на снагу закона пре осмог дана од дана објављивања. (предмет IУ-71/07)
детаљније »

петак, 31. октобар 2008

Саопштење са 24. Редовне седнице Уставног суда, одржане 30. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 24. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предмету Уж-429/08 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену уставности одредаба члана 6. Закона о Влади (''Службени гласник РС'', бр. 55/05, 71/05), због престанка процесних претпоставки. (предмет IУ-286/05).
детаљније »

четвртак, 23. октобар 2008

Саопштење са 23. Редовне седнице Уставног суда, одржане 22. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 23. Редовној седници одлучио о 22 предмета, а у предметима IУ-207/05 и IУ-108/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да Правилник о поступку принудног извршења одлука Савета Републичке радиодифузне агенције (''Службени гласник РС'', број 91/06), који је донео Савет Републичке радиодифузне агенције, није у сагласности са Уставом и законом, јер је оценио да је донет противно одредбама члана 137. ст. 2 и 3. Устава и без овлашћења у Закону о радиодифузији који иначе уређује поступак принудног извршења одлука Савета Агенције. (предмет IУ-255/06).
детаљније »

петак, 17. октобар 2008

Саопштење са 22. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 22. Редовној седници одлучио о 35 предмета, а у предметима IУ-71/07, IУ-72/07, IУ-73/07, IУ-117/05, IУз-64/08, Уж-233/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио несагласност члана 4. Правилника о мерилима за вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла у поступку решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у Министарству за капиталне инвестиције, број: 110-00-26/2005-08 од 30. маја 2005. године који је донео Министар за капиталне инвестиције, са одредбом члана 196. став 4. Устава која утврђује да општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, а да могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења. Уставни суд је оценио да у поступку доношења Правилника, његов доносилац није утврдио постојање нарочито оправданих разлога за прописивање да Правилник ступа на снагу одмах по истицању на огласној табли Министарства. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба чл. 1 до 3 Правилника које уређују вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла, јер је оценио да не садрже повреду Устава. (предмет IУ-369/05)
детаљније »

петак, 10. октобар 2008

Саопштење са 21. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. октобра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 21. Редовној седници одлучио о 18 предмета, а у предметима IУ-121/2006 и IУ-116/2008 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Иницијативу за оцену уставности члана 2. став 1. тачка 4., члана 23., члана 25. став 1. тач. 4. и 5., члана 26. став 2. и члана 30. став 2. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", број 123/07) доставио Народној скупштини Републике Србије на мишљење (предмет IУ-96/2008)
детаљније »

петак, 26. септембар 2008

Саопштење са 20. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 20. Редовној седници одлучио о 15 предмета, а у једном предмету је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- Одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 40. ст. 1. до 3. и члана 60. став 4. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07). Уставни суд је утврдио да се прописивањем одређених мера контроле, као и прибављањем одређених доказа и изрицањем санкција које се односе на све категорије пореских обвезника, под једнаким условима и у идентичним Законом прописаним правним ситуацијама, не прекорачују Уставом утврђене границе овлашћења Републике Србије да законом уређује порески систем, као део јавних финансија, а у оквиру тога и све елементе пореског система, па и механизме за обезбеђење пореске дисциплине у извршењу јавних - Уставом утврђених обавеза. Такође, Суд је оценио да, у случају брисања адвоката из адвокатске коморе на основу личног захтева адвоката, прописивање претходног прибављања одговарајуће потврде Пореске управе о измирењу пореске обавезе не представља ограничење Уставом зајемчене слободе удруживања. По оцени Уставног суда оспорене одредбе не односе се на случај када до брисања адвоката из регистра долази на основу изречене дисциплинске мере од стране адвокатске коморе, јер би се у супротном довело у питање вршење законом поверених јавних овлашћења адвокатске коморе. Како оспорене одредбе Закона не би изазвале проблеме у примени, Уставни суд је закључио да о томе обавести Народну скупштину као доносиоца Закона (предмет IУ-240/2005).

детаљније »

петак, 19. септембар 2008

Саопштење са 19. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. септембра 2008. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 19. Редовној седници одлучио о 19 предмета, а у предмету Уж-269/2008 је одложио разматрање и одлучивање.I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- Одбацио иницијативу за оцену уставности Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07), због непостојања процесних претпоставки за одлучивање Уставног суда (предмет IУ-61/2007)

детаљније »


• На врх странице