ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

четвртак, 18. март 2010

Саопштење са 11. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 11. Редовној седници одлучио о 59 предмета, а у  предмету IУ -295/06 је одложио одлучивање.

I    У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 85. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", број 109/07), јер је оценио да је прописивање податка о јединственом матичном броју грађана као обавезног елемента садржине уставне жалбе , засновано на одредби члана 175 Устава према којој се поступак пред Уставним судом уређује законом , а да не садржи повреде начела забране дискриминације из члана 21 Устава и   права  на једнаку заштиту права и на правно средство зајемчених одредбама члана 36 Устава,  будући да се прописана обавеза  односи на све грађане Републике Србије, који у смислу  одредаба Закона о јединственом матичном броју грађана и Закона о личној карти обавезно имају јединствени матични број, а не ограничава нити условљава право на подношење уставне жалбе лицима која  ту идентификациону ознаку немају,  из разлога што  нису обухваћена наведеном  обавезом утврђеном законима Републике Србије. (предмет IУз-106/09)

детаљније »

среда, 17. март 2010

Саопштење са 10. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 10. Редовној седници одлучио о 50  предмета, а у  предметима Уж- 41/10 и Уж- 961/10 је одложио  одлучивање.

I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредби чл. 1. до 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/08), јер је оценио да су наведене одредбе, које утврђују да је предмет тог закона - оснивање прекршајних, основних, виших, привредних и апелационих судова  и одређивање њихових седишта и подручја на којима врше надлежност, те одређивање одељења Вишег прекршајног и Управног суда и подручја на којима врше надлежност ; оснивање основних, виших и апелационих тужилаштава и одређивање њихових седишта и подручја; односно,  којима се утврђују седишта и подручја надлежности прекршајних судова и седишта и подручја надлежности основних судова,  - засноване на одредбама чл. 97, 142 и 143 Устава које утврђују да Република Србија уређује и обезбеђује поступак пред судовима и другим државним органима, организацију, надлежност и рад републичких органа, да је судска власт јединствена на територији Републике Србије, да судска власт припада судовима опште и посебне надлежности, а да се оснивање, организација , надлежност, уређење и састав судова уређују законом. Суд је одбацио захтев за оцену сагласности одредаба наведеног Закона са одредбом члана 8 Закона о заштити права и слобода националних мањина (,,Службени лист СРЈ,,број 11/02 ) због ненадлежности да одлучује о међусобној сагласности закона. (предмет IУз-77/09)

детаљније »

понедељак, 08. март 2010

Саопштење са 9. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 9. Редовној седници одлучио о 24 предмета, а у предметима IУ-212/06 и IУ-3/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба чл. 52. и 53. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 и 46/06) јер је оценио да оспорене одредбе нису несагласне са Уставом. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 59. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 и 104/09) јер је оценио да оспорене одредбе нису несагласне са Уставом. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности међусобне сагласности одредаба чл 52. и 53. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 и 46/06) са одредбама члана 19. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 и 5/09), члана 175. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05) и члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 и 97/08) због ненадлежности, у смислу члана 167. Устава, да одлучује о међусобној сагласности закона. (предмет IУз-131/09)

детаљније »

среда, 03. март 2010

Саопштење са 8. Редовне седнице Уставног суда, одржане 3. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 8. Редовној седници одлучио о 55 предмета.

I - У поступцима по уставним жалбама, Уставни суд:

- није дозволио повраћај у пређашње стање због пропуштеног рока за изјављивање уставне жалбе и истовремено одбацио поднету уставну жалбу као неблаговремену. (предмет Уж-2717/09)

детаљније »

среда, 24. фебруар 2010

Саопштење са 7. Редовне седнице Уставног суда, одржане 24. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 7. Редовној седници одлучио о 62 предмета, а у предмету IУ-11/06 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-  доставио на одговор Народној скупштини, у смислу члана 33. став 1. и члана 107. став 1. Закона о Уставном суду, предлог за оцену уставности одредбе члана 42.  став 1. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 110/05) (предмет IУ-70/06)

детаљније »

четвртак, 18. фебруар 2010

Саопштење са 6. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 6. Редовној седници одлучио о 68 предмета, а у  предметима IУ-3/08, IУз-183/09, IУл-24/09 и Уж-2188/09 одложио је разматрање и одлучивање, док у предмету Уж-2602/09 није одлучио.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 9. ст. 5. и 6. Закона о банкама ("Службени гласник РС", број 107/05), јер је оценио да су оспорене одредбе, које прописују да се против решења из става 3. овог члана може водити управни спор, али да тужба против овог решења не може спречити нити одложити његово извршење, односно, да у управном спору против решења из става 3. овог члана суд не може решити управну ствар за чије је решавање овим законом утврђена надлежност Народне банке Србије - засноване на одредбама члана 97. Устава које утврђују овлашћења законодавног органа да уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, уставност и законитост, поступак пред судовима и другим државним органима, монетарни, банкарски, девизни и царински систем и одредби члана 143. став 2. Устава према којој се надлежност судова уређује законом, а да не садрже повреду уставних начела из чл. 4. и 142. Устава,  о подели власти на законодавну, извршну и судску и о независности судске власти, као ни повреду одредаба члана 36, ни члана 198. став 2. Устава којом је гарантована једнака заштита права и право на правно средство, те утврђено да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. (предмет IУз-21/06)

детаљније »

четвртак, 11. фебруар 2010

Саопштење са 5. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 5. Редовној седници одлучио о 45 предмета, а у  предметима IУ-147/07, IУ-16/09 (IУ-91/09) и Уж-721/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 32. став 6. и члана 185. ст. 1. и 2. Закона о стечајном поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05) јер је оценио да оспорене одредбе Закона које прописују: да жалба против решења не задржава извршење решења осим ако је овим законом другачије одређено - нису у супротности са одредбама члана 36. Устава којим је регулисано право на једнаку заштиту права и на правно средство, а одредбе које прописују да ће се стечајни поступци и поступци принудног поравнања, као и поступци ликвидације, покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, у којима, до дана ступања на снагу овог закона, суд није донео одлуку о уновчењу имовине или у којима није закључено принудно поравнање, као и у којима је донета одлука о уновчењу имовине али у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона није продато више од 50% од књиговодствене вредности имовине, наставити по одредбама овог закона - нису у супротности са одредбама члана 197. Устава које прописују забрану повратног дејства закона. (предмет IУ-280/06)

детаљније »

четвртак, 04. фебруар 2010

Саопштење са 4. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 4. Редовној седници одлучио о 66 предмета, док је   предмету Уж-2487/09 одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-  одбацио иницијативу за оцену уставности „новела одредаба члан 39. став 2, чл. 56, 62, члана 67. став 2, чл. 68, 69, 70, члана 72. став 3, члана 74, члана 78. став 1, чл. 79. до 82. и три новеле члана 93. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 39/03 и 44/04)" и „захтев за решавање сукоба надлежности, тј. оцену међусобне несагласности и неусклађености" са Законом о судијама („Службени гласник РС", бр.63/01, 42/02, 60/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04 И 44/04) због ненадлежности Суда, сагласно члану 167. Устава, да оцењује целисходност законских решења и међусобну сагласност закона. (предмет IУ-23/06)

детаљније »

среда, 27. јануар 2010

Саопштење са 3. Редовне седнице Уставног суда, одржане 27. јануара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 3. Редовној седници одлучио о 60 предмета, а у  предметима IУл-45/09, Уж-2078/09,Уж-2207/09, Уж-2339/09, Уж-2341/09 и Уж-2357/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- окончао поступак за оцену уставности Уредбе о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2009. годину ("Службени гласник РС", број 111/08) у делу тарифне ознаке 0105 11 91 00 јер се подносилац у остављеном року није изјаснио да остаје код иницијативе, а Суд није нашао основа да сам настави даље вођење поступка. (предмет IУп-7/09)

детаљније »

четвртак, 21. јануар 2010

Саопштење са 2. Редовне седнице Уставног суда, одржане 21. јануара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 2. Редовној седници одлучио о 51 предмету, а у  предметима Уж-749/08, Уж-1169/08 и Уж-183/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио на мишљење Народној скупштини, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду, иницијативу за оцену уставности одредаба чл. 284. и 285, члана 306. став 3. и члана 333. тачка 99)  Закона o безбедности саобраћаја на путевима  ("Службени гласник РС", број 41/09). (предмет IУз-197/09)

детаљније »


• На врх странице