ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

петак, 18. септембар 2009

Саопштење са 27. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. септембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 27. Редовној седници одлучио о 57 предмета, а у предметима IУ-21/06, IУ-428/03, Уж– 56/09 и Уж-461/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 27. став 1. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06) којом је прописано да се обрадиво пољопривредно земљиште не може уситнити на парцеле чија је површина мања од пола хектара, јер је оценио да је заснована на одредбама члана 58. Устава које утврђују да се законом може ограничити начин коришћења имовине, а да не садржи противуставно ограничавање коришћења и располагања пољопривредним земљиштем зајемчено чланом 88. Устава. (предмет IУ-175/06)
детаљније »

петак, 11. септембар 2009

Саопштење са 26. Редовне седнице Уставног суда, одржане 10. септембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 26. Редовној седници одлучио о 49 предмета, а у предметима IУ–279/06, IУ–41/09, IУ-181/06, IУ-151/06, IУ–97/07, Уж-625/09 и Уж-1282/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 3. тачка 1) Закона о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05 и 116/08) и Тарифног броја 1. став (3) Таксене тарифе која чини саставни део Закона, јер је оценио да су оспорена одредба Закона која прописује да обавеза плаћања судске таксе за поднеске настаје када се предају суду, односно, када се изврши обрачун таксе ако њен износ зависи од вредности предмета спора, а за поднеске предате на записник, када је записник састављен, као и оспорена одредба Таксене тарифе која прописује да се за одређене поднеске и то за: предлог да се одреди извршење или обезбеђење, приговор против платног налога, приговор против решења о извршењу, предлог за повраћај у пређашње стање, предлог за обезбеђење доказа, одговор на тужбу и одговор на жалбу или ревизију, плаћа половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред трговинским судом половина таксе из става (2) овог тарифног броја, - засноване на одредбама чл. 91. и 97. Устава које утврђују да се средства из којих се финансирају надлежности Републике Србије обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, да је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и заснива се на економској моћи обвезника, да Република Србија уређује и обезбеђује порески систем и финансирање остваривања права и дужности Републике Србије утврђених Уставом и законом, те да не садрже повреду права на једнакост пред законом и судом, права на правично суђење и повреду начела забране дискриминације који су загарантовани Уставом и општим актима међународног права. (предмет IУ-182/05)

детаљније »

петак, 17. јул 2009

Саопштење са 25. Редовне седнице Уставног суда, одржане 16. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 25. Редовној седници одлучио о 57 предмета, док је о предмету IУ-21/06 одложио одлучивање, а о предмету IУз-44/09 није одлучио.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 174. став 1. тачка 15) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05 и 101/07) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је том одредбом Закона, којом се прописује да Народна банка може одузети дозволу за обављање појединих или свих послова осигурања друштву за осигурање и у другим случајевима, осим случајева предвиђених одредбама члана 174. став 1. тач. 1) до 14) овог закона, ако друштво не поступи у складу са овим законом, другим прописима и мерама Народне банке, - успостављено овлашћење за Народну банку којим се повређују одредбе чл. 3, 58, 82, 83, и 84 Устава, којима се гарантује владавина права повиновањем власти Уставу и закону, јемчи право на имовину, утврђују основе економског уређења, слобода предузетништва и положај на тржишту и утврђују основи по којима се могу, на основу закона, одузети односно ограничити право својине и имовине, ограничити начин коришћења имовине и ограничити слобода предузетништва.
детаљније »

четвртак, 09. јул 2009

Саопштење са 24. Редовне седнице Уставног суда, одржане 9. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 24. Редовној седници одлучио о 41 предмету, а у предметима IУ- 202/08 и Уж – 552/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- утврдио да одредбе члана 128. Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 101/05), нису у сагласности са Уставом, јер је оценио да те одредбе које прописују да се против акта о распоређивању и стицању звања, ванредном унапређењу , превременом и ванредном стицању вишег звања, може поднети захтев за преиспитивање одлуке доносиоцу акта у року од 15 дана од дана доношења акта; да захтев за преиспитивање одлуке не задржава њено извршење , а да се против акта донетог по захтеву за преиспитивање одлуке, не може водити управни спор , - јер је оценио да су несагласне одредбама члана 36. став 1. и члана 198. став 2. Устава, које гарантују право на жалбу или друго правно средство, односно, гарантују да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу , подлеже преиспитивању пред судом у управном спору ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. (предмет IУ-68/06)
детаљније »

петак, 03. јул 2009

Саопштење са 23. Редовне седнице Уставног суда, одржане 2. јула 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 23. Редовној седници одлучио о 38 предмета, а у предметима IУ- 468/04 и IР- 107/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредаба чл. 18., 43. и 47. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07), које утврђују : да кандидате за одборнике могу предлагати, посебно или заједно, политичке странке, коалиције и друге политичке организације, као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи ; да предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира ; да у јединицама локалне самоуправе које имају мање од 20. 000 бирача, изборне листе се сматрају утврђеним и кад их својим потписом подржи најмање 200 бирача; да предлоге кандидата за одборнике може поднети само лице које је за то овластила политичка странка односно група грађана а да у име коалиције странака предлоге подносе највише два овлашћена лица ; да ће подносилац изборне листе , најкасније у року од 10 дана од дана објављивања укупних резултата избора, доставити изборној комисији јединице локалне самоуправе податке о томе којим кандидатима са изборне листе се додељују добијени одборнички мандати ; да ако подносилац изборне листе не достави податке, изборна комисија ће га писмено обавестити да је дужан да то учини у накнадном року од пет дана, уз упозорење на последице непоступања а да ће, у случају непоступања подносиоца ни у накнадном року , изборна комисија све добијене мандате са те листе доделити кандидатима са те листе, према њиховом редоследу на листи ; да подносилац изборне листе и кандидат за одборника, односно одборник, могу закључити уговор којим ће регулисати међусобне односе и предвидети право подносиоца изборне листе да, у име одборника, поднесе оставку на функцију одборника у скупштини јединице локалне самоуправе ; ...

детаљније »

петак, 26. јун 2009

Саопштење са 22. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 22. Редовној седници одлучио о 33 предмета, а у предмету Уж- 1350/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 5. став 6. Закона о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", бр. 72/03 и 75/03) у делу који гласи :,,Годишњи приход политичке странке од имовине у власништву политичке странке може представљати највише 20% износа укупног годишњег прихода политичке странке. У року од тридесет дана након подношења завршног рачуна у складу са чланом 16. овог закона, приход који прелази наведених 20% политичка странка даје у добротворне сврхе једној или више организација које се баве добротворним радом,, , - нису у сагласности са Уставом , јер је оценио да противно одредбама чл. 18., 20., 58. и 86. Устава, и члана 1. Првог Протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, једној категорији власника непропорционално и прекомерно ограничавају право својине, односно, недопуштено задиру у суштину самог права својине. Такође, Суд је констатовао да је законодавац изашао из оквира своје уставне надлежности када је законом ,,наредио,, доброчинство јер је доброчинство по својој правној природи и садржини слободан чин и не почива на законској обавези.
Суд је одбио предлог за утврђивање неуставности одредби члана 5. став 7. Закона , којом је прописано да висина средстава из приватних извора, осим средстава од чланарине, која политичка странка прикупља за свој редован рад може, у једној календарској години да износи до 100% средстава која политичка странка добија из буџета Републике Србије; да висина средстава из приватних извора , осим средстава од чланарине, која политичка странка која нема право на средства из буџета Републике Србије може прикупљати, не сме у једној календарској години да пређе износ од 5% укупних средстава из члана 4. став 1. овог закона, - јер је оценио да су оспорене одредбе засноване на одредби члана 97. тачка 7. Устава која утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе, што укључује и овлашћење на законско уређивање начина стицања и коришћења имовине, а да не садржи повреду члана 58. Устава који јемчи право на мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, односно, права на несметано уживање својине из члана 1. Првог Протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, будући да се наведеним гаранцијама не ограничава право законодавног органа да прописује начин стицања својине већ се само јемчи право уживања својине стечене на основу закона.(предмет IУ-216/04)
детаљније »

четвртак, 18. јун 2009

Саопштење са 21. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 21. Редовној седници одлучио о 34 предмета, а у предметима IУ-21/06 и Уж-758/08 је одложио разматрање и одлучивање, док је у предмету IУ-139/06 одложио одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 30. став 1. у делу који гласи: ''Судија може бити члан Републичке изборне комисије, односно изборне комисије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе'' и одредба члана 64. став 2. у делу који гласи: ,,министра надлежног за правосуђе'' Закона о судијама ("Службени гласник РС", број 116/08) нису у сагласности са Уставом, јер је оценио да је право истовременог обављања наведених двеју јавних функција које је установљено одредбом члана 30. Закона, несагласно са одредбама чл. 1, 3, 4, 6, 142. и 149. Устава, које гарантују начело поделе власти, владавине права, забране сукоба интереса, самосталности и независности судства, односно независности судија. Одредбу члана 64. Закона, која овлашћује министра надлежног за правосуђе да покреће поступак за разрешење судије, Уставни суд је оценио несагласном са одредбама чл. 4, 142, 148, 149, 153. и 154. Устава, које утврђују начело поделе власти, начело самосталности и независности судова и независности судија, и гаранцију да одлучивање о разрешењу судија припада судској власти, односно органу који је независан од законодавне и извршне власти. Уставни суд је утврдио и то да је поновним законским прописивањем овлашћења министра да покреће поступак за разрешење судије повређена и одредба члана 166. став 2. Устава, која утврђује да су одлуке Уставног суда извршне и општеобавезујуће, с обзиром да је Уставни суд Одлуком IУ-122/02 од 11. фебруара 2003. године (,,Службени гласник РС'' бр 17/03 и 25/03), као и Одлуком IУ-28/06 од 19. фебруара 2009. године (,,Службени гласник РС'', број 21/09), утврдио несагласност одредаба раније важећих одредаба закона о судијама које су садржале исту врсту неуставног овлашћења министра надлежног за правосуђе. (предмет IУз-42/09)
детаљније »

петак, 12. јун 2009

Саопштење са 20. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 20. Редовној седници одлучио о 25 предмета, а у предметима IУ- 288/06, Уж- 290/07 и Уж – 384/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- одбацио иницијативу за оцену сагласности Закона о престанку важења Закона о Привредној комори Југославије ("Службени гласник РС", број 55/03) са Уставном повељом Државне заједнице Србија и Црна Гора ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 1/03) и Уставом Републике Србије од 1990. године, јер подносилац није поступио по захтеву Суда за уређење иницијативе и отклањање недостатака који онемогућавају вођење поступка. (предмет IУ-387/04)
детаљније »

петак, 05. јун 2009

Саопштење са 19. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. јуна 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 19. Редовној седници одлучио о 30 предмета, а у предмету Уж- 369/09 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 52. ст. 5 и 6. Закона о Високом савету судства (''Службени гласник РС'' број 116/08), јер је оценио да су оспорене одредбе, које, у оквиру уређивања поступка избора кандидата за изборне чланове из реда судија у првом саставу Високог савета судства, прописују да Високи савет правосуђа , у року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона предлаже Народној скупштини по једног или више кандидата за сваког изборног члана Савета из реда судија, у складу са бројем судија према врсти и степену суда прописаним у ставу 1 овог члана, а да при предлагању кандидата узима у обзир предлоге из ст. 2 и 3 овог члана ; да Високи савет правосуђа утврђује предлог из става 5 овог члана већином гласова ужег састава, који чине стални чланови и позивни чланови–судије, - засноване на одредбама чл. 97 и 153 Устава, према којима Република Србија уређује и обезбеђује поступак пред државним органима као и организацију, надлежност и рад републичких органа , односно, које утврђују Високи савет судства као независан и самосталан орган, чији се избор врши у складу са законом.
детаљније »

петак, 29. мај 2009

Саопштење са 18. Редовне седнице Уставног суда, одржане 28. маја 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 18. Редовној седници одлучио о 27 предмета, а у предметима IУ – 229/06 , Уж – 173/07, Уж- 1323/08 и Уж – 1508/08 је одложио разматрање и одлучивање.


I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:


- утврдио да одредба члана 55. став 1. у делу који гласи: "законом или", Закона о телекомуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/03 и 36/06) није у сагласности са Уставом, јер је оценио да је оспорена одредба која прописује да су забрањене све активности или коришћење уређаја којима се угрожава или нарушава приватност и поверљивост порука које се преносе телекомуникационим мрежама, осим када постоји сагласност корисника или ако се ове активности врше у складу са законом или судским налогом издатим у складу са законом , несагласнa са одредбама члана 41 Устава из којих следи да су одступања од тајности писама и других средстава комуницирања дозвољена само на основу одлуке суда. (предмет IУз-149/08)
детаљније »


• На врх странице