ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

четвртак, 01. април 2010

Саопштење са 14. Редовне седнице Уставног суда, одржане 1. априла 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 14. Редовној седници одлучио о 53 предмета, а у  предметима    IУз- 5/09,  IУ- 294/06 , IУо- 25/09 , IУл-139/09,  Уж-1500/08 и Уж-62/09  је одложио разматрање и одлучивање.

I  У предметима оцене уставности закона , Уставни суд :

- није прихватио иницијативу  за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе  члана 51. став 2 , у делу који се односи на правосудни додатак,  Закона о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05 и 116/08), јер је оценио да је оспорена одредба , која је престала да важи 1. јануара 2010. године, даном почетка примене Закона о судијама, а која је прописивала да ће се, од наплаћених такси 60% користити за побољшање материјалног положаја судија, јавних тужилаца , заменика јавних тужилаца, судског особља и  особља у јавним тужилаштвима  била у складу са одредбама чл. 91 , 92 и 97 Устава које утврђују буџетско финансирање послова из  надлежности Републике средствима која се обезбеђују из пореза и других дажбина , односно, утврђују да Република Србија уређује и обезбеђује порески систем и финансирање остваривања права и дужности Републике Србије. Суд је одбацио захтеве за оцену уставности одредаба члана 3 тачка 1) наведеног закона и Тарифног броја 1. став (3) Таксене тарифе која је саставни део наведеног  закона, јер је утврдио да је  о уставности тих одредаба Закона и Тарифе, које уређују моменат настанка обавезе плаћања судске таксе за поднеске , односно висину таксе зависно од врсте поднеска,  одлучивао у раније вођеном поступку , који је окончан Одлуком IУ - 182/05 од 10. септембра 2009. године (,,Службени гласник РС,, број 16/10) , односно, одбијањем предлога за утврђивање неуставности наведених одредаба Закона и Тарифе, а из разлога изложених у образложењу наведене одлуке. Суд је одбацио захтев за оцену међусобне сагласности члана 3 тачка 1) наведеног закона са чланом 282 Закона о парничном поступку (,,Службени гласник РС,, број 125/04 ) због ненадлежности да одлучује о међусобној сагласности закона. (предмет  IУз-45/08)

детаљније »

четвртак, 25. март 2010

Саопштење са 13. Редовне седнице Уставног суда, одржане 25. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 13. Редовној седници разматрао и одлучивао о

Предлогу ставова поводом уставних жалби и жалби које су Уставном суду поднеле судије и заменици јавних тужилаца који нису изабрани у поступку избора који је спроведен на основу одредаба члана 100. Закона о судијама ("Службени гласник РС" број 116/08) и члана 129. Закона о јавном тужилаштву ("Службени гласник РС" број 116/08) .

детаљније »

среда, 24. март 2010

Саопштење са 12. Редовне седнице Уставног суда, одржане 24. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 12. Редовној седници одлучио о 58 предмета, а у предметима IУ-223/06 и Уж- 1464/09 је одложио одлучивање.

I    У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 10 Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда", број 1/09) у делу који гласи: ,,ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања,, није у сагласности са одредбом члана 196 став 4 Устава јер доносилац Одлуке није доставио доказе да је у поступку доношења тог општег акта утврђено постојање нарочито оправданих разлога за ступање Одлуке на снагу пре осмог дана од дана објављивања. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба чл. 2 и 3. наведене Одлуке, јер је оценио да су, тим одредбама прописани додатни облици заштите трудница и породиља на територији града Београда, у виду накнаде запосленој трудници за време привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом, и права на једнократно новчано давање незапосленој породиљи, те висина накнаде и начин преношења средстава из буџета Града за ту сврху Републичком заводу за здравствено осигурање, - засноване на одредби члана 9 Закона о финансијској подршци породици са децом која утврђује да општина односно град могу, ако су обезбедили средства, да осим законом утврђених,  утврде и друга права , већи обим права и повољније услове за њихово остваривање, као и да су у складу са одредбама чл. 66, 97 и 190 Устава  којима се утврђује посебна подршка и заштита мајке пре и после порођаја,  надлежност Републике Србије да уређује и обезбеђује систем у области здравства, социјалне заштите и бриге о деци, те надлежност општине да се преко својих органа, у складу са законом, стара о задовољавању потреба грађана у области здравствене, социјалне и дечије заштите.  (предмет IУо-59/09)

детаљније »

четвртак, 18. март 2010

Саопштење са 11. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 11. Редовној седници одлучио о 59 предмета, а у  предмету IУ -295/06 је одложио одлучивање.

I    У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 85. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", број 109/07), јер је оценио да је прописивање податка о јединственом матичном броју грађана као обавезног елемента садржине уставне жалбе , засновано на одредби члана 175 Устава према којој се поступак пред Уставним судом уређује законом , а да не садржи повреде начела забране дискриминације из члана 21 Устава и   права  на једнаку заштиту права и на правно средство зајемчених одредбама члана 36 Устава,  будући да се прописана обавеза  односи на све грађане Републике Србије, који у смислу  одредаба Закона о јединственом матичном броју грађана и Закона о личној карти обавезно имају јединствени матични број, а не ограничава нити условљава право на подношење уставне жалбе лицима која  ту идентификациону ознаку немају,  из разлога што  нису обухваћена наведеном  обавезом утврђеном законима Републике Србије. (предмет IУз-106/09)

детаљније »

среда, 17. март 2010

Саопштење са 10. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 10. Редовној седници одлучио о 50  предмета, а у  предметима Уж- 41/10 и Уж- 961/10 је одложио  одлучивање.

I У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд :

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредби чл. 1. до 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/08), јер је оценио да су наведене одредбе, које утврђују да је предмет тог закона - оснивање прекршајних, основних, виших, привредних и апелационих судова  и одређивање њихових седишта и подручја на којима врше надлежност, те одређивање одељења Вишег прекршајног и Управног суда и подручја на којима врше надлежност ; оснивање основних, виших и апелационих тужилаштава и одређивање њихових седишта и подручја; односно,  којима се утврђују седишта и подручја надлежности прекршајних судова и седишта и подручја надлежности основних судова,  - засноване на одредбама чл. 97, 142 и 143 Устава које утврђују да Република Србија уређује и обезбеђује поступак пред судовима и другим државним органима, организацију, надлежност и рад републичких органа, да је судска власт јединствена на територији Републике Србије, да судска власт припада судовима опште и посебне надлежности, а да се оснивање, организација , надлежност, уређење и састав судова уређују законом. Суд је одбацио захтев за оцену сагласности одредаба наведеног Закона са одредбом члана 8 Закона о заштити права и слобода националних мањина (,,Службени лист СРЈ,,број 11/02 ) због ненадлежности да одлучује о међусобној сагласности закона. (предмет IУз-77/09)

детаљније »

понедељак, 08. март 2010

Саопштење са 9. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 9. Редовној седници одлучио о 24 предмета, а у предметима IУ-212/06 и IУ-3/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба чл. 52. и 53. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 и 46/06) јер је оценио да оспорене одредбе нису несагласне са Уставом. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 59. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09 и 104/09) јер је оценио да оспорене одредбе нису несагласне са Уставом. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности међусобне сагласности одредаба чл 52. и 53. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 и 46/06) са одредбама члана 19. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 и 5/09), члана 175. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05) и члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 и 97/08) због ненадлежности, у смислу члана 167. Устава, да одлучује о међусобној сагласности закона. (предмет IУз-131/09)

детаљније »

среда, 03. март 2010

Саопштење са 8. Редовне седнице Уставног суда, одржане 3. марта 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 8. Редовној седници одлучио о 55 предмета.

I - У поступцима по уставним жалбама, Уставни суд:

- није дозволио повраћај у пређашње стање због пропуштеног рока за изјављивање уставне жалбе и истовремено одбацио поднету уставну жалбу као неблаговремену. (предмет Уж-2717/09)

детаљније »

среда, 24. фебруар 2010

Саопштење са 7. Редовне седнице Уставног суда, одржане 24. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 7. Редовној седници одлучио о 62 предмета, а у предмету IУ-11/06 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-  доставио на одговор Народној скупштини, у смислу члана 33. став 1. и члана 107. став 1. Закона о Уставном суду, предлог за оцену уставности одредбе члана 42.  став 1. Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број 110/05) (предмет IУ-70/06)

детаљније »

четвртак, 18. фебруар 2010

Саопштење са 6. Редовне седнице Уставног суда, одржане 18. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 6. Редовној седници одлучио о 68 предмета, а у  предметима IУ-3/08, IУз-183/09, IУл-24/09 и Уж-2188/09 одложио је разматрање и одлучивање, док у предмету Уж-2602/09 није одлучио.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 9. ст. 5. и 6. Закона о банкама ("Службени гласник РС", број 107/05), јер је оценио да су оспорене одредбе, које прописују да се против решења из става 3. овог члана може водити управни спор, али да тужба против овог решења не може спречити нити одложити његово извршење, односно, да у управном спору против решења из става 3. овог члана суд не може решити управну ствар за чије је решавање овим законом утврђена надлежност Народне банке Србије - засноване на одредбама члана 97. Устава које утврђују овлашћења законодавног органа да уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, уставност и законитост, поступак пред судовима и другим државним органима, монетарни, банкарски, девизни и царински систем и одредби члана 143. став 2. Устава према којој се надлежност судова уређује законом, а да не садрже повреду уставних начела из чл. 4. и 142. Устава,  о подели власти на законодавну, извршну и судску и о независности судске власти, као ни повреду одредаба члана 36, ни члана 198. став 2. Устава којом је гарантована једнака заштита права и право на правно средство, те утврђено да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита. (предмет IУз-21/06)

детаљније »

четвртак, 11. фебруар 2010

Саопштење са 5. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 5. Редовној седници одлучио о 45 предмета, а у  предметима IУ-147/07, IУ-16/09 (IУ-91/09) и Уж-721/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 32. став 6. и члана 185. ст. 1. и 2. Закона о стечајном поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05) јер је оценио да оспорене одредбе Закона које прописују: да жалба против решења не задржава извршење решења осим ако је овим законом другачије одређено - нису у супротности са одредбама члана 36. Устава којим је регулисано право на једнаку заштиту права и на правно средство, а одредбе које прописују да ће се стечајни поступци и поступци принудног поравнања, као и поступци ликвидације, покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, у којима, до дана ступања на снагу овог закона, суд није донео одлуку о уновчењу имовине или у којима није закључено принудно поравнање, као и у којима је донета одлука о уновчењу имовине али у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона није продато више од 50% од књиговодствене вредности имовине, наставити по одредбама овог закона - нису у супротности са одредбама члана 197. Устава које прописују забрану повратног дејства закона. (предмет IУ-280/06)

детаљније »


• На врх странице