ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива саопштења са седнице

четвртак, 11. фебруар 2010

Саопштење са 5. Редовне седнице Уставног суда, одржане 11. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 5. Редовној седници одлучио о 45 предмета, а у  предметима IУ-147/07, IУ-16/09 (IУ-91/09) и Уж-721/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд:

- није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 32. став 6. и члана 185. ст. 1. и 2. Закона о стечајном поступку ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05) јер је оценио да оспорене одредбе Закона које прописују: да жалба против решења не задржава извршење решења осим ако је овим законом другачије одређено - нису у супротности са одредбама члана 36. Устава којим је регулисано право на једнаку заштиту права и на правно средство, а одредбе које прописују да ће се стечајни поступци и поступци принудног поравнања, као и поступци ликвидације, покренути по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, у којима, до дана ступања на снагу овог закона, суд није донео одлуку о уновчењу имовине или у којима није закључено принудно поравнање, као и у којима је донета одлука о уновчењу имовине али у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона није продато више од 50% од књиговодствене вредности имовине, наставити по одредбама овог закона - нису у супротности са одредбама члана 197. Устава које прописују забрану повратног дејства закона. (предмет IУ-280/06)

детаљније »

четвртак, 04. фебруар 2010

Саопштење са 4. Редовне седнице Уставног суда, одржане 4. фебруара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 4. Редовној седници одлучио о 66 предмета, док је   предмету Уж-2487/09 одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-  одбацио иницијативу за оцену уставности „новела одредаба члан 39. став 2, чл. 56, 62, члана 67. став 2, чл. 68, 69, 70, члана 72. став 3, члана 74, члана 78. став 1, чл. 79. до 82. и три новеле члана 93. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС", бр. 63/01, 42/02, 39/03 и 44/04)" и „захтев за решавање сукоба надлежности, тј. оцену међусобне несагласности и неусклађености" са Законом о судијама („Службени гласник РС", бр.63/01, 42/02, 60/02, 17/03, 25/03, 27/03, 29/04, 35/04 И 44/04) због ненадлежности Суда, сагласно члану 167. Устава, да оцењује целисходност законских решења и међусобну сагласност закона. (предмет IУ-23/06)

детаљније »

среда, 27. јануар 2010

Саопштење са 3. Редовне седнице Уставног суда, одржане 27. јануара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 3. Редовној седници одлучио о 60 предмета, а у  предметима IУл-45/09, Уж-2078/09,Уж-2207/09, Уж-2339/09, Уж-2341/09 и Уж-2357/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- окончао поступак за оцену уставности Уредбе о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2009. годину ("Службени гласник РС", број 111/08) у делу тарифне ознаке 0105 11 91 00 јер се подносилац у остављеном року није изјаснио да остаје код иницијативе, а Суд није нашао основа да сам настави даље вођење поступка. (предмет IУп-7/09)

детаљније »

четвртак, 21. јануар 2010

Саопштење са 2. Редовне седнице Уставног суда, одржане 21. јануара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 2. Редовној седници одлучио о 51 предмету, а у  предметима Уж-749/08, Уж-1169/08 и Уж-183/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- доставио на мишљење Народној скупштини, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду, иницијативу за оцену уставности одредаба чл. 284. и 285, члана 306. став 3. и члана 333. тачка 99)  Закона o безбедности саобраћаја на путевима  ("Службени гласник РС", број 41/09). (предмет IУз-197/09)

детаљније »

четвртак, 21. јануар 2010

Саопштење са 1. Редовне седнице Уставног суда, одржане 21. јануара 2010. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 1. Редовној седници одлучио о 67 предмета, а у предметима IУ-147/07 и Уж-724/09 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

-  одбацио иницијативу за оцену уставности одредбе члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ",  бр. 33/97 и 31/01), јер подносилац иницијативе није поступио по захтеву Суда за уређење иницијативе и отклањање недостатака који онемогућавају поступање Суда.   (предмет IУ-287/09)

детаљније »

четвртак, 24. децембар 2009

Саопштење Уставног суда

              На 42. Редовној седници Уставног суда, одржаној 23. децембра 2009. године, којом је председавала председник Суда др Боса Ненадић, Уставни суд  је усвојио Решење о обележавању уставносудских предмета у 2010. години.

детаљније »

уторак, 22. децембар 2009

Саопштење са 41. Редовне седнице Уставног суда


Саопштење са 41. Редовне седнице Уставног суда, одржане 22. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

детаљније »

четвртак, 17. децембар 2009

Саопштење са 40. Редовне седнице Уставног суда, одржане 17. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 40. Редовној седници одлучио о 63 предмета, а у  предметима IУз-342/05, IУз-133/09, IУз-263/09, IУп-157/06 и IУо-140/08 је одложио разматрање и одлучивање.

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:                                                     

 - одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 219. став 3. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 109/05) јер је оценио да се оспореном одредбом, која прописује да чланови Управног одбора, чланови Надзорног одбора, директор односно заменик директора Републичког завода за здравствено осигурање, не смеју, директно или преко трећег физичког или правног лица, имати учешће као власници удела, акционари, запослени или лица под уговором, код правног, односно физичког лица која су даваоци здравствених услуга, са којима се закључују уговори за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања, односно у осигуравајућим друштвима који обављају послове добровољног здравственог осигурања, уређени односи из оквира законодавних овлашћења садржаних у чл. 68. и 97. Устава, са циљем спречавања сукоба јавног и приватног интереса, која забрана се односи једнако на све грађане који се налазе у истој прописаној правној ситуацији, те се њоме не ствара неједнакост грађана с обзиром на њихова лична својства, а функција члана Управног одбора, члана Надзорног одбора, директора односно заменика директора Републичког завода за здравствено осигурање је доступна свим грађанима под једнаким условима, - те не садрже повреду принципа једнакости грађана и забране дискриминације из члана 21, право на учешће у управљању јавним пословима из члана 53, односно принцип доступности радног места из члана 60, као ни право на здравствену заштиту из члана 68. Устава. (предмет IУз-54/06)

детаљније »

четвртак, 10. децембар 2009

Саопштење са 39. Редовне седнице Уставног суда, одржане 10. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 39. Редовној седници одлучио о 63 предмета, а у  предметима IУ-279/06, IУп-127/08 и IУ-10/07 је одложио разматрање и одлучивање, док у предмету Уж-1225/08 није донео одлуку.

 

I - У предметима оцене уставности закона и оцене уставности и законитости других прописа републичких органа, Уставни суд је:

- одбио предлог за утврђивање неуставности одредбе члана 2. став 1. тачка 7) у делу који гласи: „месне заједнице" Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06) јер је утврдио да се укључивање месних заједница у круг индиректних буџетских корисника, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе, са сврхом да се оствари увид у трошење буџетских средстава ради њихове боље контроле и трошења за строго дефинисане намере, не нарушава правни положај месних заједница као правних лица који је установљен законом, у складу са Уставом, нити се оне доводе у неравноправан положај у односу на друге пословне субјекте који имају статус правних лица, а нису индиректни буџетски корисници, као што се не доводи у питање ни могућност пласирања њихових средстава у складу са законом. Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 73ж Закона, јер је утврдио да оспорене одредбе, које прописују да Управа за трезор наплаћује накнаду за услуге извршених јавних плаћања и пружања других финансијских услуга и обављања других послова у складу са уговором, по основу којих стиче приход, а да висину накнаде за вршење тих услуга утврђује Влада на предлог министра, - нису несагласне одредбама члана 91. Устава према којима се средства из којих се финансирају надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом и да је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и заснована на економској моћи обвезника.  (предмет IУп - 407/05)

детаљније »

уторак, 08. децембар 2009

Саопштење са 38. Редовне седнице Уставног суда, одржане 8. децембра 2009. године, којом је председавала др Боса Ненадић, председник Уставног суда

Уставни суд је на 38. Редовној седници одлучио о 51 предмету.

I - У поступцима по уставним жалбама Уставни суд je:

- одбацио предлог за повраћај у пређашње стање због пропуштеног рока за изјављивање уставне жалбе и истовремено одбацио поднету уставну жалбу као неблаговремену у  предмету Уж-1948/09.

детаљније »


• На врх странице