ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

САОПШТЕЊА

четвртак, 21. мај 2020

Саопштење са 4. седницe II Великог већа, одржанe 21. маја 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници II Великог већа одлучио о 40 предмета

детаљније »

четвртак, 21. мај 2020

Саопштење са 4. седницe I Великог већа, одржанe 21. маја 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници I Великог већа одлучио о 40 предмета

детаљније »

четвртак, 05. март 2020

Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 5. марта 2020. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 38 предмета

детаљније »

ВЕСТИ

понедељак, 25. мај 2020

Обавештење

Уставни суд је на 4. седници 1. Великог већа, одржаној 21. маја 2020. године, у предмету IУо-42/2020, формираном поводом више инцијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), донео решење о одбацивању инцијатива и одбацио захтеве за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу наведене оспорене Одлуке.

Због ширег значаја за заштиту уставности и законитости Уставни суд објављује наведено решење, чију интегралну верзију можете погледати овде.

детаљније »

петак, 08. мај 2020

Обавештење о престанку примене Упутства о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

Обавештава се заинтересована јавност да је ступањем на снагу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), 6. маја 2020. године престала примена Упутства о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања, Су број Сл. -1 од 22. марта 2020. године.

Полазећи од наведеног, канцеларија Уставног суда за непосредни пријем поднесака путем непосредног контакта са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама, наставља са радом на начин као пре увођења ванредног стања.

У циљу спречавања ширења вируса COVID-19, приликом уласка у зграду Уставног суда ради предаје поднесака, учесници у уставносудском поступку и друге странке у обавези су да користе средства личне заштите - маске, а по могућности и рукавице.

УСТАВНИ СУД

 

детаљније »

петак, 01. мај 2020

Реаговање

Поводом тврдњи изречених у појединим медијима 30. априла 2020. године, да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради од 23. марта ове године, ради истинитог информисања, обавештавамо јавност о следећем:

Уставни суд ради без прекида и за време ванредног стања, проглашеног због епидемије вируса ковид-19, а рад је организован у складу са мерама и препорукама државних органа. У складу са тим мерама и препорукама, а пре свега у циљу заштите здравља грађана, као и запослених у Уставном суду, Суд је од 23. марта 2020. године, до престанка ванредног стања, обуставио рад канцеларије за пријем поднесака путем непосредног контакта са странкама (тзв. шалтерски рад). У наведеном периоду странке Уставном суду поднеске могу предати, као и до сада, посредством поште. Из истог разлога, затворен је улаз у зграду из Булевара краља Александра, док је и даље отворен улаз из Улице архиепископа Данила. О свему овоме јавност је упозната још 22. марта 2020. године, посредством интернет странице Суда, као и обавештењем истакнутим на улазним вратима Уставног суда.

Стога су не само нетачне него и тенденциозне тврдње да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради. Уставни суд остварује своје уставносудске надлежности и у време проглашеног ванредног стања, у режиму рада примереном датим околностима. У том смислу и сви поднесци који пристижу у Уставни суд путем поште благовремено се заводе, формирају се предмети и исти достављају у рад. 

детаљније »

недеља, 22. март 2020

Упутство о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

Република Србија

УСТАВНИ СУД

Су број: Сл. - 1

22. март 2020. године

Б е о г р а д

 

На основу члана 24. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11, 18/13 - одлука УС, 40/15 и 103/15) и члана 8. став 1. тачка 3) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29/2020), председник Уставног суда доноси

 

У П У Т С Т В О

о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

 

 

1. Канцеларија Уставног суда за непосредни пријем поднесака обуставља рад путем непосредног контакта (тзв. шалтерски рад) са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама.

2. Обустављање рада са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама путем непосредног контакта спроводи се од 23. марта 2020. године па до престанка ванредног стања.

3. У периоду из тачке 2. овог упутства учесници у уставносудском поступку и друге странке поднеске могу предати Уставном суду само путем поште.

4. Затвара се улаз А у зграду Уставног суда из Булевара краља Александра 15 и исти неће бити у функцији од 23. марта 2020. године па до престанка ванредног стања.

5. Ово упутство објавити на огласној табли и интернет страници Уставног суда.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УСТАВНОГ СУДА 

Снежана Марковић, с.р.

детаљније »

недеља, 22. март 2020

Обавештење о ступању на снагу Уредбе о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године

Влада Републике Србије донела је 20. марта 2020. године Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (у даљем тексту: Уредба). Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", број 38/2020 и ступила је на снагу даном објављивања, тј. 20. марта 2020. године.

Уредбом је, када је у питању поступак пред Уставним судом, прописано да рок за подношење уставне жалбе престаје тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (члан 1.), као и да рокови за предузимање других радњи престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (члан 2. став 1.).

Интегрални текст Уредбе гласи:

детаљније »• На врх странице